a technológia mérföldkövei az energaszolgáltatásban

advertisement
KEMINS BETYDELSE FÖR TEKNOLOGISKA LANDVINNINGAR
I. ENERGI OCH TRANSPORT
Kemister har bidragit med många uppfinningar inom energi och transportsektorn som gett oss
möjlighet att befolka olika delar av jordens yta och tillåter oss att fara fram över land och hav,
samt i luften och rymden.
Vid 1800-talets början använde folk ved och kol för att värma sina hem. De använde
fotogenlampor eller stearinljus för att få ljus, samt reste med segelbåt, häst eller till fots.
Allteftersom efterfrågan på energi har ökat under de sista årtionden, så har kemister utvecklat
och förbättrat olika kraftkällor såsom flytande bränslen, batterier och varit inblandade i
utvecklandet av nya tekniker för att omvandla olika energislag.
Framsteg inom kemiområdet har också revolutionerat våra resvanor, gett nya och förbättrade
material för bilar, tåg, flygplan, rymdskepp och vägar. Man kan helt enkelt säga att kemins
framsteg har revolutionerat vårt sätt att leva.
I.1. Energikällor
Kol som energikälla
Petroleum utvinning och produktion
Kärnkraft
Alternativa energikällor
I.2. Lagring av elektrisk energi och portabla energikällor
Batterier
Laddningsbara batterier
I.3. Material för vägar, järnvägar och broar
Betong
Asfalt
Metall och ligeringar
Teknik för underhåll och reparation
I.4. Petrolium baserade bränslen
Produktion av bensin från råolja
Bränsletillsatser
Katalytisk avgasrening
I.5. Bilar
Avancerade material för komfort och säkerhet
Plastkomponenter
Däck
I.6. Luftfarkoster
Varm-lufts ballonger
Helium
Raketbränsle
Material för flygplan och raketer
I. ENERGI OCH TRANSPORT
Kronologi
1882 Första koleldade generatorn som
genererade ström till allmänheten.
1884 Tysken German Gottlieb Daimler
bygger den firsta bensindrivna bilen.
Koleldat elkraftverk
Daimlers bil utgiven
på frimärke
1902 Asfalt att använda som vägbeläggning
tas fram från råolja.
1913 Termisk krackning av kolväten
(sönderdelning av molekyler bestående av
långa kolkedjor genom uppvärmning) ökar
bensin-produktionen från råolja.
Vägbygge med asfalt
Thomas Midgley Jr.
1921 Thomas Midgley, Jr. använder tetraetylbly som tillsats i bensin för att undvika att
motorerna knackar.
1936 Fransmannen Eugene Houdry utvecklar
katalytisk krackning av olja för att producera
hög-oktanig bensin.
Eugene Houdry med en
model av sin katalytiska
omvandlare
1947 Amerikanen B. F. Goodrich företag är
först med bildäck utan innerslang.
Annons för Goodrich
slanglösa däck
1949 Företaget Eveready Battery tar
utvecklar alkaliska minibatteri.
1954 Första kisel-baserade solcellen tas fram
på Bell Laboratoriet.
Den första kiselbaserade solcellen
1958 Boeing 707 debuterar.
Boeing 707
1970s Bensin utan bly introduceras och fasar
ut den hittills dominerande bly-innehållande
bensinen.
1975 Katalysatorer introduceras i många
bilars avgassystem.
Principen för bilars
katalytiska
avgasrening
1980-1990s Litium-jon batterier blir populära i
mobiltelefoner och bärbara datorer.
1981 Rymdskytteln Columbia blir världens
första återanvändbara rymdfarkost.
Rymdskyttel
Principen för hur ett
litium-jon batteri
fungerar
Download