dettaljp plan för k hels kv bö singb öljan borgs n 3

advertisement
MILJÖKONS
SEKVEN
NSBESK
KRIVNIN
NG
DET
TALJP
PLAN FÖR KV
K BÖ
ÖLJAN
N 3 M FL
F
HELS
SINGB
BORGS
S STA
AD
SA
AMRÅDS HANDLIN
NG
2014-01--13
Uppdrag:
Nummer 240687
Titel på rapport:
Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs Stad
Status:
Samrådshandling
Datum:
2014-01-13
Medverkande
Beställare:
JM AB
Kontaktperson:
Jonas Håkansson
Konsult:
Tyréns AB
Uppdragsansvarig:
Eva Sjödahl
Handläggare, ansvarig
MKB:
Cristiano Piga
Tyréns AB
205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel: 010 452 20 00
www.tyrens.se
Säte: Stockholm
Org.Nr: 556194-7986
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
2014-01-13
Sammanfattning
Den privata exploatören som köpt den aktuella fastigheten inom kv Böljan har begärt
planändring och vill uppföra två flerbostadshus som ersättning för den gamla bensinmacken som tidigare legat på fastigheten. Platsen har bedömts ha goda förutsättningar för
ett så kallat. förtätningsprojekt eftersom den ligger i centralt läge, det är nära till havet
och har god tillgång till service och kollektivtrafik.
Planändringen har tidigare varit föremål för detaljplanläggning men Regeringen upphävde 2006 kommunfullmäktiges beslut från 2005 att anta detaljplanen och Mark- och
miljööverdomstolen upphävde 2013 kommunfullmäktiges beslut från 2011 att anta detaljplanen. Skälen till dessa upphävanden baserades på frågeställningar kring buller från
järnvägen och Drottninggatan.
Länsstyrelsen i Skåne län har framfört att det inte går att utesluta att ett genomförande av
detaljplanen skulle kunna medföra betydande miljöpåverkan varmed denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samråd om avgränsningen av MKB:n har hållits med
länsstyrelsen. För denna MKB ligger tyngdpunkten på en beskrivning av effekter och
konsekvenser på hälsa och säkerhet i form av buller och luftkvalitet samt även påverkan
på kulturmiljö- och stadsbildsfrågor eftersom planområdet ligger inom riksintresse för
kulturmiljö.
Förtätning av innerstadsmiljöer bidrar till ett ökat utnyttjande av befintlig infrastruktur i
form av kommunikations- och uppvärmningssystem. Detta ligger i linje med miljömål
som behandlar klimat och luftföroreningar. Under förutsättning att miljökvalitetsnormer
och bullerriktvärden innehålls bedöms planen ligga i linje med miljömålen för god bebyggd miljö. På övriga miljömål bedöms planen ha ingen eller mycket begränsad påverkan.
Utförda bullerberäkningar har visat att med den planerade utformningen av byggnaderna liksom dess planlösningar innehålls riktvärdet Leq 55 dBA generellt för ca hälften av
lägenheterna. För resterande lägenheter överskrids Leq 55 dBA utanför vissa delar av
lägenhetens fasad. Med visad utformning uppfylls Boverkets tillämpningsanvisningar
(Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen). Det vill säga att för de lägenheter som utanför någon fasad erhåller nivåer över Leq 55 dBA medför byggnadens utformning att Leg högst 50 dBA innehålls utanför fönster till minst hälften av boningsrummen. Gemensamma uteplatser finns på gård där Leq högst 50 dBA innehålls.
Helsingborg är en stad med luftmiljöproblem längs vissa gator, varför ett åtgärdsprogram
för att klara miljökvalitetsnormerna för luft har fastställts av Länsstyrelsen. Några problem vid planområdet föreligger inte och bedöms inte heller uppkomma till följd av detaljplanen. Detaljplanen bedöms inte heller innebära negativ påverkan på någon av de åtgärder som vidtas i Helsingborg för att förbättra luftmiljön.
Bevarandeintressena för kulturmiljön i anslutning till planområdet är främst kopplade till
Helsingborgs utveckling från medeltiden fram till 1900-talets expansiva hamn- och industristad. Planförslaget innebär en komplettering av befintliga strukturer och läsbarheten av
stadens historiska utveckling bedöms inte påverkas negativt. Den nya bebyggelsen kommer att påverka utblickarna mot Öresund från landborgen öster om planområdet. Påverkan varierar beroende på var man befinner sig och berör i första hand utblickar mot väster.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
3(27)
2014-01-13
Samrådshandling
Innehållsförteckning
1 Inledning ....................................................................................................... 5 1.1 Bakgrund och syfte ............................................................................................ 5 1.2 Omfattning ......................................................................................................... 5 1.3 Avgränsning i sak............................................................................................... 6 1.4 Gällande planer.................................................................................................. 6 1.5 Utredningar och beslut ....................................................................................... 6 1.6 Riksintressen och förordnanden ........................................................................ 7 2 Planförslag och alternativ ........................................................................... 8 2.1 Sammanfattning av planförslag ......................................................................... 8 2.2 Nollalternativ ...................................................................................................... 9 3 Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder .......................................... 11 3.1 Buller ................................................................................................................ 11 3.2 Kulturmiljö och stadsbild .................................................................................. 15 3.3 Grundvatten ..................................................................................................... 19 3.4 Uppfyllelse av mål och riktlinjer ....................................................................... 20 4 Samlad bedömning .................................................................................... 25 5 Uppföljning ................................................................................................. 26 6 Källförteckning ........................................................................................... 27 Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
4(27)
2014-01-13
Samrådshandling
1
Inledning
1..1 Bakgrrund och syfte
s
Innom planomrrådet har en bensinmack
b
ffunnits undeer en lång tid. Den tidigarre ägaren be-döömde att en miljöanpassn
m
ning av mackken inte var ekonomiskt
e
möjlig
m
då maacken var
om
modern enliggt gällande miljökrav.
m
Däärefter har maarken sålts tiill en privat eexploatör,
soom nu begär planändring för att kunnaa uppföra bo
ostadshus ino
om området. Platsen har
beedömts ha gooda förutsättn
ningar för ettt så kallat förrtätningsprojjekt eftersom
m den ligger i
ettt centralt lägge, det är näraa till havet o ch har god tiillgång till seervice och koollektivtrafik
k.
Syyftet med denn aktuella deetaljplanen ärr att pröva möjligheten
m
attt uppföra tvvå flerbostaadshus som ersättning
e
fö
ör den bensinnstation som tidigare legaat inom planoområdet.
Yttan inom plaanområdet ny
yttjas idag soom parkering
gsyta.
Pllanändringenn har tidigaree varit föremåål för detaljp
planläggning men Regerinngen upphäävde 2006 koommunfullm
mäktiges besluut från 2005 att anta detaaljplanen ochh Mark- och
m
miljööverdom
mstolen upphäävde 2013 koommunfullm
mäktiges beslu
ut från 2011 att anta detalljplanen. Skäälen till dessa upphävandden baserades på frågestäällningar krinng buller från
n
järrnvägen ochh Drottninggaatan.
Denna MKB syftar
s
till att belysa de miiljökonsekveenser som kan tänkas upppstå vid genoomförande avv planen fulllt ut samt att beskriva hurr eventuella negativa
n
miljljökonsekvvenser kan minimeras
m
eller undvikas.
1..2 Omfatttning
Det föreslagnaa planområdeet omfattar fa
fastigheten Böljan 3 och en
e del av fasttigheten Böljann 5. Även enn ca 200 m låång sträcka aav Drottningg
gatan ingår i planområdet
et. Området
avvgränsas av Drottninggat
D
an i öster, Peetter Pihls gaata i söder, jäärnvägsviaduukten i västerr
occh i norr av Örestrandsba
Ö
adets parkerinng. Se bild nedan.
n
Övversikt över planområdet
Uppdra
ag: Miljökonsekven
nsbeskrivning till Detaljplan
D
för Kv B
Böljan 3 m fl,
Beställa
are: JM AB
O:\MAL\2
240687\N\MKB Bölja
an v06_00.docx
5(27)
2014-01--13
Samrådshand
dling
1.3 Avgränsning i sak
Länsstyrelsen i Skåne län har framfört att det inte går att utesluta att ett genomförande
av detaljplanen skulle kunna medföra betydande miljöpåverkan. Om genomförandet av
planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska redovisningen enligt plan- och
bygglagen (PBL) i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som krävs enligt miljöbalken (MB), och denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed upprättats.
Samråd om MKB:s avgränsning har hållits med länsstyrelsen i Skåne län 2013-12-05.
Denna MKB har, efter samrådet med länsstyrelsen, avgränsats till aspekter där tyngdpunkten ligger på en beskrivning av effekter och konsekvenser på hälsa och säkerhet i
form av buller och luftkvalitet samt även påverkan på kulturmiljö- och stadsbildsfrågor
eftersom planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Beträffande stadsbilden
anser Helsingborgs stad att bara påverkan på utblickar från landborgen skall behandlas,
med tanke på riksintresset för naturmiljö som landborgen utgör, medan utblickar från befintliga bostäder inte är en fråga för MKB:n. Vidare beskrivs i MKB:n även påverkan på
grundvattennivån.
1.4 Gällande planer
1.4.1
Översiktsplan
Översiktsplan för Helsingborgs Stad - ÖP 2010 – är en strategisk översiktsplan för
Helsingborgs utveckling som blickar framåt mot år 2035.
I översiktsplanen redovisas planområdet som befintlig stadsbebyggelse vilken avses
kompletteras och utvecklas till blandad stad.
1.4.2
Detaljplaner
Planområdet omfattas dels av en detaljplan fastställd av länsstyrelsen 29 juli 1966 och
dels en plan antagen av kommunfullmäktige 26 maj 1998. Större delen av planområdet
är avsett för bensinstation, resterande område är avsett för parkering.
1.5 Utredningar och beslut
1.5.1
Utredningar
Trafikverket har 2010 tagit fram en förstudie där möjligheten att bygga ut Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C till dubbelspår. Alternativen som studerades var
antingen i markplan eller i tunnel, där ett av tunnelalternativen (alt. C) går under det nu
aktuella planområdet. Se bild nedan. Efter förstudien har Trafikverket beslutat att gå vidare med utredningar för utbyggnad till dubbelspår på sträckan Maria station – Romares
väg. Det är i nuläget oklart när det fortsatta arbetet med utredning för utbyggnad till
dubbelspår på hela sträckan kan påbörjas. Trafikverket har i sitt ställningstagande skrivit
att i den kommande järnvägsutredningen måste alternativen utredas i ett brett perspektiv
där både tunnel alt A och alt C samt utbyggnad i markplan ska studeras vidare liksom
att även ett tunnelalternativ B som ingick i Helsingborgs Stads idéstudie bör ingå i det
fortsatta arbetet.
I planeringsarbetet inför planförslaget har följande utredningar tagits fram:
Kv Böljan 3, Helsingborg, Trafikbullerutredning, Tyréns AB 2013-12-11
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
6(27)
2014-01-13
Samrådshandling
Riskanalys, Kv Böljan, Helsingborg, Tyréns AB, 2013-12-10
Mätning av magnetiska fält, Kv. Böljan, Helsingborg, Eladministration Turesson &
Olsson AB, 2005-03-04.
Översikt över tunnelalternativen. Röd linje illustrerar borrad tunnel och blå linje visar grävd
tunnel. Bild ur förstudie Västkustbanan Maria – Knutpunkten, Trafikverket 2010.
1.5.2
Beslut
Stadsbyggnadsnämnden har 2012-08-20 gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
påbörja planarbetet.
1.6 Riksintressen och förordnanden
Planområdet omfattas av två områden av riksintresse; kulturmiljövård och kustzon.
Riksintresset för kulturmiljö, se bild nedan, behandlas utförligare i förutsättnings- och
konsekvenskapitlet under rubriken ”Kulturmiljö och stadsbild”. Planområdet i sin helhet
ingår i ett av områdena som enligt Miljöbalkens kapitel 4 omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser. Dessa områden är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i
miljön får endast komma till stånd om det inte möter hinder enligt kap 4 §§ 2-8 MB och
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala
näringslivet. Eftersom den föreslagna utbyggnaden sker inom redan exploaterat område
bedöms inte behov för ytterligare fördjupning i riksintresse för kustzon finnas.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
7(27)
2014-01-13
Samrådshandling
Västkustbanan, som planområdet gränsar mot i väster, är av riksintresse för kommunikation. Vid förändringar och exploatering i dess närhet ska hänsyn tas till järnvägen.
Öster om planområdet ligger även ett riksintresse för naturvården; Pålsjö-Domsten.
Riksintresset omfattar bland annat landborgen i Helsingborgs centrala delar och riksvärdena utgörs främst av geovetenskapliga värden samt naturbetesmark. I sina högre delar
når landborgen ca 40 meter över havet men blir norrut allt lägre. Detta riksintresse bedöms inte påverkas annat än visuellt, vilket behandlas under rubriken ”Kulturmiljö och
stadsbild”.
Utdrag ur regleringskarta i Helsingborgs stads Översiktsplan 2010. Riksintresse för kulturmiljön
är markerat med turkos rastrering, riksintresse för natur är markerat med grön rastrering och
järnvägen med svart linje med tvärgående streck.
2
Planförslag och alternativ
2.1 Sammanfattning av planförslag
Planförslaget innebär uppförandet av två flerbostadshus där handel eller kontor ska finnas i bottenvåningen ut mot Drottninggatan. Befintlig allmän parkering, i västra delen
av planområdet, övergår till kvartersmark för bostad. Parkering ska ske i underjordiskt
garage på kvartersmark.
Det nu gällande planförslaget medger uppförande av två nya flerbostadshus i uppdelade
volymer. Det södra huset föreslås i två volymer, sex och sju våningar. Det norra huset
föreslås också i två volymer, sex och nio våningar. Uppskattningsvis medger detta ca 50
lägenheter.se bild nedan. Bebyggelsen ligger placerad ut mot Drottninggatan i linje med
angränsande bebyggelse. Bebyggelsen markerar kvartersstadens slut och ansluter till
den nyare bebyggelse som finns uppförd norr om området.
Gemensam uteplats ska anordnas inne i kvarteret. Innergården ligger upphöjd, i nivå
med Drottninggatan, på ett planterbart bjälklag. I den västra kanten föreslås en mur i
och med att innergården ligger högre än den angränsande parkmarken i väster. Detta
behövs ur säkerhetsskäl mot slänten och garagenedfarten.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
8(27)
2014-01-13
Samrådshandling
Vidare innebär detaljplanen att Drottninggatans körbana föreslås smalas av för ökad trafiksäkerhet i enlighet med illustration på plankartan, se bild s.9.
Planförslaget medger allmän platsmark, park, i den västra delen av planområdet. Parkmarken ska utnyttjas för att ta upp höjd till bostadskvarteret och ska utformas som en
slänt. Anslutning med trappa mellan bostadkvarteret och Gröningen väster om planområdet är möjlig.
Illustration av hur föreslagen bebyggelse kan komma att se ut, vy mot söder. (Möller Arkitekter).
2.2 Nollalternativ
Konsekvenserna av planförslagets genomförande ska jämföras mot ett nollalternativ,
d v s miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs.
Området är planlagt redan idag och den gällande detaljplanen medger användningen
bensinstation och parkering. I denna miljökonsekvensbeskrivning antas att den huvudsakliga markanvändningen i nollalternativet fortsättningsvis kommer vara i enlighet
med gällande plan, d v s parkering samt bensinstation. Det innebär i så fall att en ny
bensinstation, som är anmälningspliktig verksamhet, uppförs inom planområdet om alla
krav vid en lämplighetsprövning uppfylls. Som jämförelseår för nollalternativet gäller
samma prognosår som för planalternativet, d v s år 2035.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
9(27)
2014-01-13
Samrådshandling
Illustrationsplan till detaljplanen. Tengbom arkitekter.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
10(27)
2014-01-13
Samrådshandling
3
Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder
3.1 Buller
3.1.1
Förutsättningar
Riktvärden
Följande riktvärden för trafikbuller gäller vid nybyggnad av bostadsbebyggelse enligt
Infrastrukturpropositionen 1996/97

Leq 30 dBA inomhus i bostadsrum

Lmax 45 dBA inomhus i sovrum nattetid

Leq 55 dBA utanför fasad till bostadsrum samt på uteplats

Lmax 70 dBA på uteplats
I Boverkets anvisningar, Boverkets byggregler samt Boverkets Allmänna råd 2008:1,
lämnas anvisningar om hur riktvärdena kan tillämpas i de fall ursprungsvärdena, Leq 55
dBA vid fasad samt Lmax 70 dBA på uteplats, överskrids. Praxis är att tillämpa Boverkets allmänna råd från 2008.
Boverkets allmänna råd 2008:1 – Buller i planeringen
Av Boverkets allmänna råd gällande trafikbuller framgår att bebyggelse kan tillåtas
även om Leq över 55 dBA erhålles vid fasad längs kollektivstråk i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur.
Boverkets råd har tagits fram som hjälpmedel vid planering av bostäder intill trafikerade
vägar / järnvägar. Om trafikbullernivåerna utanför fasad överskrider Leq 55 dBA gäller:

Minst hälften av bostadsrummen skall lokaliseras mot en ljuddämpad sida. På
den ljuddämpade sidan får den dygnsekvivalenta ljudnivån (frifältsvärde) orsakad av trafikbuller högst uppgå till 50 dBA. (Detta innebär att minst ett fönster i
bostadsrummet, med möjlighet till vädring, skall vara vänt mot sida med Leq
högst 50 dBA, medan andra fönster kan vara vända mot sidor med högre ljudnivå)

Inga enkelsidiga lägenheter får finnas mot den bullerstörda sidan med Leq över
55 dBA.
Varje lägenhet skall ha tillgång till egen eller gemensam uteplats där riktvärdena innehålls, Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA. För Leq över 60 dBA anges att uteplats skall
finnas med Leq högst 50 dBA


Boverket menar att ljudklass C (Leq 30 dBA inomhus i rum för sömn, vila och
daglig samvaro respektive Lmax 45 dBA nattetid i sovrum) skall innehållas.
Som bostadsrum räknas rum för sömn, vila och daglig samvaro (vardagsrum). rum som
hall, wc, kök etc får lokaliseras mot bullerstörd sida.
Som praxis tillämpas normalt att några lägenheter (ca 10 – 15 %) accepteras där ej utomhusriktvärdena eller tillämpningsanvisningarna ovan innehålls.
I Boverkets skrift ”Tillämpningar av riktvärden för trafikbuller vid planering för och
byggande av bostäder – Redovisning av regeringsuppdrag” med Dnr-nummer_ 20122 –
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
11(27)
2014-01-13
Samrådshandling
4150/2004 går det att läsa följande formulering: ”Varje bostad bör ha tillgång till en
uteplats eller balkong, gemensam eller privat, med god ljudmiljö i nära anslutning till
bostaden. Finns det en uteplats som klarar riktvärdena så kan t ex en balkong på den
bullriga sidan utgöras ett komplement.”
Utöver de ovan angivna riktvärdena finns även mer övergripande miljökvalitetsnormer
för buller. Dessa innebär att kommuner med mer än 100 000 invånare (som exempelvis
Helsingborg) vart femte år ska ha kartlagt omgivningsbullret inom kommunen och ha
tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen samt även vid behov upprätta förslag till åtgärdsprogram som ska fastställas.
De bullerberäkningar som tas fram för detaljplanen utifrån de ovan angivna riktvärdena
är dock på en betydligt mer detaljerad nivå, och det är därför dessa som utgör bedömningsgrund för denna miljökonsekvensbeskrivning.
Trafikering
Planområdet gränsar till Drottninggatan i öster och Västkustbanan i väster. Vid den senaste trafikmätningen som gjordes 2009 för Drottninggatan (vid Margaretaplatsen) trafikerades gatan då av 8 085 fordon per vardagsdygn (VaDT). Genomförandet av planen
medför en viss trafikökning på Drottninggatan. Ökningen uppskattas till ca 150 fordon/vardagsmedeldygn (VaDT). Den allmänna trafikökningen på gatan bedöms bli betydligt större. Enligt Helsingborgs stads prognos beräknas den totala trafikbelastningen
år 2035 på den aktuella delen av Drottninggatan uppgå till ca 12 000 fordon per vardagsdygn (VaDT). Hastigheten på sträckan föreslås till 40 km/h.
Västkustbanan trafikeras på den aktuella delen förbi planområdet idag (2013) av 56
pågatåg/dygn, 14 snabbtåg/dygn och 32 öresundståg/dygn. Enligt uppgift från Trafikverket gällande prognosår 2035 så förväntas banan då trafikeras av 70 pågatåg/dygn, 24
snabbtåg/dygn och 70 öresundståg/dygn. Hastigheten på banan förbi planområdet uppgår till max 70 km/h såväl idag som vid prognosåret 2035.
En bullerberäkning avseende vägbuller respektive tågtrafikbuller har genomförts av
Tyréns 2013. Resultatet sammanfattas nedan.
3.1.2
Konsekvenser
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att ingen ny bostadsbebyggelse uppförs inom planområdet
varpå den reducering av tågbullernivåerna som bebyggelse inom planområdet skulle innebära för exempelvis förskolan Hamilton uteblir. Konsekvensen blir att bullersituationen inte förändras mer än till följd av den allmänna trafikökningen, vilket innebär att
bullernivåerna kommer att öka i takt med att trafiken ökar.
Utbyggnadsalternativet
För de planerade byggnaderna inom planområdet har trafikbullernivåer utomhus beräknats enligt Nordiska trafikbullermodellen genom att använda beräkningsprogrammet
Trivector väg II version 1.2.0 samt Trivector tåg version 5.0.0.1.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
12(27)
2014-01-13
Samrådshandling
Avv beräkningaarna (Tyréns2013) framggår att:

Utanfö
för samtliga bostadrum
b
m
mot järnvägen
n erhålls nivååer på högst L
Leq 55 dBA
A,
förutoom ett vardag
gsrum på botttenvåningen
n med Leq 57
7 dBA. Här vväljer man attt
ha fasta fönster.

a lägenheterrna innehållss grundkraveet om Leq höögst 55 dBA
För drrygt hälften av

Mot Drottninggata
D
an erhålls traafikbullernivååer på upp mot
m Leq 62 dB
BA upp till
vån 6,, vilket ställeer krav på attt utanför fönsster till hälfteen av lägenhhetens boningsrrum. skall Leeq högst 50 ddBA innehålllas. Med burrspråk och tääta 1,1 m
höga balkongräcke
b
en, ljudabsorrbenter på baalkongers undersida och bbalkong mott
norr soom förses med helt tät sidda mot Drotttninggatan saamt en meterr in mot gav-larna uppfylls
u
dettta krav för saamtliga lägen
nheter

Med tätt
t plank på 1.6 m höjd ssamt täta plan
nk på 2.2 m runt
r ”bersåerr” innehålls
Leq 500 dBA på geemensamma uuteplatser påå gård
M
Med den planeerade utform
mningen av byyggnaderna (se
( principsk
kisser för utfo
formning nedaan) liksom deess planlösniingar gäller fför ca hälften
n av lägenhetterna att Leqq 55 dBA inneehålls genereellt. För resteerande lägenhheter överskrrids Leq 55 dBA
d
utanför vissa delar
avv lägenhetenss fasad. Med
d visad utform
mning uppfy
ylls Boverkets tillämpninggsanvisning-arr (Boverkets allmänna råd
d 2008:1, Buuller i planeriingen). Det vill
v säga att fför de lägenheeter som utannför någon faasad erhållerr nivåer över Leq 55 dBA
A medför bygggnadens utfoormning att Leg
L högst 50 dBA innehåålls utanför fö
önster till miinst hälften aav boningsruummen. Till boningsrum
b
räknas rum fför sömn, villa och daglig
g samvaro, d..v.s. ej kök,
haall, wc etc.
Prrincipskiss burrspråk. Genom
m att förse en byggnad med
d burspråk kan
n ljudnivån miinskas med
uppp till 10 dBA utanför fönsteer.
Uppdra
ag: Miljökonsekven
nsbeskrivning till Detaljplan
D
för Kv B
Böljan 3 m fl,
Beställa
are: JM AB
O:\MAL\2
240687\N\MKB Bölja
an v06_00.docx
13(27)
2014-01--13
Samrådshand
dling
Prrincipskiss tättt balkongräckke. Genom att fförse byggnaden med ett tä
ätt räcke med en minsta
hööjd av 1.1 m utmed hela ballkongräcket kaan ljudnivån minskas
m
med upp
u till 5 dBA--enheter utan-förr dörr/fönsterr.
b
Genoom att förse balkonger med
d en tät glasskä
kärm som är tä
ät
Prrincipskiss dellvis inglasad balkong.
fråån golv till takk kan ljudnivå
ån minskas meed upp till 15 dBA
d utanför fönster.
fö
Errforderlig ljuudisolering hos fönster, evv friskluftsveentiler samt yttervägg
y
tilll bostadsrum
m
soom krävs för att innehållaa riktvärdenaa beslutas och
h tillgodoses under den kkommande
deetaljprojekterringen.
Vad gäller denn befintliga förskolan
f
Ham
amilton, beläg
gen mitt emo
ot den planerrade bebyggeelsen på Drotttninggatans östra sida, vvisar trafikbu
ullerutredning
gen att bullerrpåverkan
fråån tågtrafikeen blir 4 dBA
A lägre i utbyyggnadsaltern
nativet än i nollalternativ
n
vet beträffaande såväl dee ekvivalentaa som de maxximala nivåerna. Detta beeror på den tiillkommandee
beebyggelsens dämpande efffekt. Vad gääller vägtrafiikbuller beräknas såväl ekkvivalentnivåån som maxnnivån kommaa att bli någoot högre i utb
byggnadsalternativet än i nollalternativvet till följd av
a att Drottn
ninggatans väägmitt flyttass 1,5 m närm
mare förskolan
an.
Skkillnaden i ekkvivalent ljudnivå vid förrskolan är do
ock mindre än
ä en decibell mellan utbyyggnadsalternnativet respeektive nollaltternativet. Av
vrundat till heltalsvärde
h
eerhålls
saamma ekvivaalenta ljudniv
vå, medan m
maxnivån blir 1 dB högre. En förändrinng av max-
Uppdra
ag: Miljökonsekven
nsbeskrivning till Detaljplan
D
för Kv B
Böljan 3 m fl,
Beställa
are: JM AB
O:\MAL\2
240687\N\MKB Bölja
an v06_00.docx
14(27)
2014-01--13
Samrådshand
dling
nivån med 1 dB bedöms endast marginellt påverka den upplevda ljudnivån från vägtrafiken.
Sammantaget, med den ovan nämnda planerade utformningen av husen och bullerskyddsskärmar kring uteplatser, beräknas gällande riktvärden för buller kunna innehållas för drygt hälften av lägenheterna och för resterande uppfylls Boverkets tillämpningsanvisningar (Boverkets Allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen).
3.2 Kulturmiljö och stadsbild
3.2.1
Förutsättningar
Drottninggatan är ett viktigt stråk som leder från Helsingborgs centrum norrut mot Pålsjö samt Sofiero. Gatan, som anlades under 1800-talet när staden skulle växa norrut, utformades som en bred och representativ esplanad kantad av påkostade fasader.
Bebyggelse i kvarteret Viadukten, söder om planområdet.
Vy från väster mot landborgen med kvarteret Viadukten till höger.
Planområdet ligger utmed Drottninggatans västra sida som ett avslut på den befintliga
ca sex våningar höga flerbostadshusbebyggelsen. Inom planområdet fanns tidigare en
gammal bensinmacksbyggnad uppförd i en våning samt enstaka mindre byggnader. Idag
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
15(27)
2014-01-13
Samrådshandling
är macken och byggnaderna rivna och ytan används som parkering. Vidare norrut finns
en större öppen parkeringsyta, delvis kantad av vegetation, som sträcker sig till Västkustbanans korsningspunkt med Drottninggatan. Järnvägspassagen tillsammans med ett
8 våningar högt hus ligger som ett blickfång i norr.
Planområdet avgränsas i väster av Västkustbanan. Järnvägen, placerad på en viadukt ca
2,3-3,5 m över marknivån, är en barriär som i första hand begränsar den visuella kontakten mellan området öster om järnvägen och strandområdet samt havet i väster.
Helsingborgs centrala delar, där planområdet ingår, omfattas av riksintresse för kulturmiljövård (M:K15). Motiveringen är bl a att staden speglar de många utvecklingsskedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden till det sena 1800-talets och 1900-talets expansiva hamn- och industristad.
Det sena 1800-talets och tidiga
1900-talets stadsbyggande, med
kompakta stenstadskvarter, boulevardstråk, platsbildningar, parker
och offentliga byggnader är exempelvis uttryck för riksintresset. Så
även lokal byggnadstradition med
mycket tegel och ljust putsade och
rikt ornamenterade fasader.
Planområdet ingår även i den av
länsstyrelsen utpekade särskilt värdefulla kulturmiljön ”Helsingborg”. Länsstyrelsens motiv för
bevarande är att Helsingborgs
stadsbebyggelse med gatunät, fastighetsindelning, torgbildningar,
parker och planteringar och ett variationsrikt byggnadsbestånd avspeglar utvecklingen av medeltidens befästningsstad till 18001900-talens industri-, handels- och
sjöfartsstad.
Planområdet ligger även inom Skånelinjen, även s k Per Albin-linjen,
som är en 500 km lång försvarslinje som uppfördes längs den sydsvenska kusten under andra världskriget. Skånelinjen är av länsstyrelsen utpekat som kulturmiljöstråk.
Motiv för bevarandet är att försvarslinjen är en unik företeelse
som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga
delar i den helhet som Skånelinjen
utgör. Några värn i direkt anslutning
till planområdet har inte kunnat
identifieras.
Volymanalys. Bebyggelsestrukturen i området präglas
av sammanhållen kvartersbebyggelse som på några
ställen avslutas och markeras med högre byggnader.
(Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitekter).
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
16(27)
2014-01-13
Samrådshandling
Bevarandeprogram för Drottninggatan-Pålsjö, fastställd av kommunfullmäktige 1998,
togs fram för att klarlägga och redovisa de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena
inom detta område. De byggnader som tidigare fanns inom planområdet, kvarteret Böljan, är utmärkta som övrig bebyggelse, d v s de bedömdes inte ha sådant värde att särskilt skydd erfordrades.
Bebyggelsen inom kvarteret Viadukten, belägen direkt söder om planområdet, bedöms i
bevarandeprogrammet vara särskilt värdefull enligt PBL 3:12§. Husen närmast planområdet är uppförda i Art Deco-stil och är unika inslag i Helsinborgs bebyggelsemiljö.
Längre söderut i kvarteret finns även hus uppförda i nyklassicistisk stil.
Även bebyggelsen inom kvarteret Hamilton, uppförd delvis under 1930-talet och delvis
i slutet av 1960-talet, bedöms vara särskilt värdefull. Husen från 1960-talet uppförda i
betong är ett gott exempel på dåtidens prefabbyggande. Karaktäristiskt för kvarteret
Hamilton är det ca 180 meter långa sexvåningshuset som ligger nedanför Landborgens
branta sluttning.
Sydost om planområdet, öster om Drottninggatan, ligger ett större sammanhängande
grönområde, bestående av Margaretaplatsen och en grönyta tillhörande kvarteret Hamilton. Margaretaplatsen, som anlades i början av 1920-talet och speglar dåtidens arkitektur och parkideal, samt grönområdet/parkeringen norr om planområdet, är utpekade som
”värdefull miljö/grönyta” för att markera att ytorna är av stor vikt för stadsbilden.
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
3.2.2
Konsekvenser
Nollalternativet
Nollalternativet innebär inte någon förändring av stadsbilden eller någon påverkan, vare
sig negativ eller positiv, på de befintliga kulturmiljövärdena.
Utbyggnadsalternativet
Planförslaget innebär en komplettering av befintliga strukturer, se bild på föregående
sida, och läsbarheten av stadens historiska utveckling bedöms inte påverkas negativt.
Uppförandet av föreslagen bebyggelse ger ett naturligt avslut på den befintliga bebyggelsen inom innerstadens kvartersstruktur och utgör ett naturligt inslag i stadens utveckling med byggnader från olika epoker. Planförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan på kulturmiljövärdena i området eller på riksintresset för kulturmiljö.
Den nya bebyggelsen kommer att påverka utblickarna mot Öresund från landborgen.
Den norra byggnaden kommer i begränsad omfattning skymma horisonten i väst, se fotomontage nedan. Detta bedöms dock inte innebära negativ påverkan på landborgspromenadens rekreativa och estetiska kvaliteter.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
17(27)
2014-01-13
Samrådshandling
Föreslagen bebyggelse. Fotomontage som visar hur bebyggelsen kan komma att se ut, vy mot
nordväst från landborgspromenaden vid Margaretaplatsen. (Möller Arkitekter).
Vy från havssidan över stadssiluetten. Den planerade bebyggelsen, markerat med röd oval, i
förhållande till landborgen och befintlig bebyggelse.
Den i detaljplanen föreslagna högre bebyggelsen i planområdets norra del kommer att
sticka upp något över landborgens kant betraktat från väster (från sundet). Bebyggelsen
bedöms dock kunna smälta in bland den befintliga bebyggelsen på landborgen ur denna
betraktningsvinkel, se bild ovan.
Den tillkommande bebyggelsen innebär en skuggpåverkan både på kvarteret Hamilton
och på förskolan Hamilton, belägna öster om Drottninggatan. Då skuggpåverkan är
tidsmässigt begränsad bedöms varken bostadsmiljöerna eller förskolan Hamilton utsättas för skuggpåverkan som ger upphov till några påtagliga negativa effekter eller konsekvenser.
Sammantaget bedöms planförslaget påverka utblickarna mot Öresund, i första hand från
bostäder i kvarteret Hamilton, men totalt sett inte innebära en negativ påverkan på kulturmiljövärdena i området eller på riksintresset för kulturmiljö
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
18(27)
2014-01-13
Samrådshandling
3.3 Grundvatten
3.3.1
Förutsättningar
Planområdet ligger inom Rååns avrinningsområde och omfattas av miljökvalitetsnormer
för grundvatten. Vattenförekomsten som berörs är Helsingborgssandstenen. Denna är ett
grundvattenmagasin i sedimentär berggrund.
3.3.2
Konsekvenser
Nollalternativet
Nollalternativet innebär inte någon förändring av planområdet som påverkar grundvattennivåerna.
Utbyggnadsalternativet
Byggande av underjordiskt garage innebär att all jord inom området för bostadsbyggnationen kommer schaktas ur, ner till ca 2,5 - 3,5 meter under nuvarande markytan (ner till
ca +0,0 m). Detta kan innebära att en tillfällig grundvattensänkning behöver utföras vid
fastigheten under själva byggskedet, med en bedömd varaktighet på ca 5 månader.
Skulle inflödet av grundvatten bli för stort finns flera olika tekniska lösningar för detta,
exempelvis kan tät spont att användas. För att minimera negativa miljöeffekter i
Öresund ska länshållningsvatten och grundvatten från eventuella avsänkningsåtgärder
kontrolleras och vid behov renas innan det återinfiltreras, släpps ut i dagvattennätet eller
direkt i Öresund.
En tillfällig grundvattensänkning under byggskedet bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för vegetation i omgivningen, eftersom den typ av vegetation som
finns på platsen normalt inte bedöms vara beroende av grundvattenmagasinet för sin
vattenupptagning. Då garaget utförs i vattentät betong kan grundvattennivån efter
byggtiden återta sin tidigare nivå inom planområdet och någon påverkan på grundvattennivån till följd av utbyggnaden bedöms därmed inte uppkomma.
Utbyggnaden bedöms inte heller innebära negativ påverkan på grundvattnets kvantitativa och kvalitativa status (se vidare under kap 3.4.2 nedan).
Sammantaget bedöms en eventuell tillfällig grundvattensänkning under byggtiden inte
medföra några negativa effekter eller konsekvenser. Efter byggtiden kan grundvattennivån återta sin tidigare nivå inom planområdet, varmed ingen påverkan på grundvattennivån bedöms uppkomma till följd av utbyggnaden.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
19(27)
2014-01-13
Samrådshandling
3.4 Uppfyllelse av mål och riktlinjer
3.4.1
Miljömål
Nationella miljömål
De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

Begränsad klimatpåverkan

Grundvatten av god kvalitet

Frisk luft


Bara naturlig försurning
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Giftfri miljö

Myllrande våtmarker

Skyddande ozonskikt

Levande skogar

Säker strålmiljö

Ett rikt odlingslandskap

Ingen övergödning

Storslagen fjällmiljö

Levande sjöar och vattendrag

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv
Regionala miljömål
De regionala miljömålen för Skåne följer i stort de nationella miljökvalitetsmålen (enligt länsstyrelsens beslut 2013-06-27), bortsett från målet ”Storslagen fjällmiljö” som
inte berör Skåne län.
Lokala miljömål
Helsingborg har tagit fram ett miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige i maj
2010. Programmet är ett övergripande styrdokument inom miljöområdet och utgör en
viktig del i stadens strävan mot en hållbar utveckling.
Miljöprogrammet redovisar de lokala delmålen som i stort knyter an till de nationella
miljökvalitetsmålen.
Uppfyllelse av miljömålen
Förtätning av innerstadsmiljöer bidrar till ett ökat utnyttjande av befintlig infrastruktur i
form av kommunikations- och uppvärmningssystem. Detta ligger i linje med de mål
som behandlar klimat och luftföroreningar (Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft i
första hand).
Eftersom miljökvalitetsnormer samt riktlinjer för bullernivåer innehålls bedöms planen
ligga i linje med miljömålen för god bebyggd miljö.
På övriga miljömål bedöms planen ha ingen eller mycket begränsad påverkan.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
20(27)
2014-01-13
Samrådshandling
3.4.2
Miljökvalitetsnormer
Buller
Miljökvalitetsnormer för buller innebär att kommuner med mer än 100 000 invånare
(som exempelvis Helsingborg) ska kartlägga omgivningsbullret inom kommunen samt
även vid behov upprätta förslag till åtgärdsprogram som ska fastställas.
De bullerberäkningar som tagits fram för detaljplanen utifrån beslutade riktvärden och
anvisningar är dock på en betydligt mer detaljerad nivå, och det är därför dessa som utgör
bedömningsgrund för denna miljökonsekvensbeskrivning (se vidare kapitel 3.1 Buller).
Luft
Miljökvalitetsnormer för luftmiljö finns för kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly,
partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och
bens(a)pyren. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv. Förordningen heter idag Luftkvalitetsförordning (2010:477).
Luftföroreningar definieras som kraftigt förhöjda halter av ämnen som i många fall
finns naturligt i luften. Halten av olika luftföroreningar varierar ofta över tiden på en
och samma plats. Det beror på dels att föroreningar transporteras med vindar från andra
platser och länder, dels på att lokala väderförhållanden och utsläppskällor varierar. Luftföroreningar kan orsaka både kort- och långsiktiga hälsoeffekter. Särskilt känsliga individer är barn och äldre.
Biltrafiken är generellt sett den största utsläppskällan och för denna är det miljökvalitetsnormerna avseende kvävedioxid och partiklar som är mest aktuella. För dessa miljökvalitetsnormer finns olika medelvärden att beakta, se tabell nedan.
Även normen för bensen är relevant men överskrids generellt sett inte. Övriga fastställda normer beräknas vara av mindre betydelse längs vägar och gaturum eftersom
dessa utsläpp ligger under miljökvalitetsnormen.
Tabell 2. Miljökvalitetsnormer till skydd för människors hälsa
Nedre
Övre
Halt
MedelÄmne
utv.tröskel
utv.tröskel
[μg/m3]
värde
[μg/m3] ****
[μg/m3] ***
Kvävedioxid
Partiklar
(PM10)
Partiklar
(PM2,5)
Tillåtet antal
överskridanden
40
1 år
32
26
aldrig
60
1 dygn
48
36
7 ggr/år
90*
1 tim.
72
54
175 ggr/år
40
1 år
28
20
aldrig
50
1 dygn
35
25
35 ggr/år
25
1 år
17
12
→ 2015**
25
1 år
17
12
Fr.o.m. 20154
*Under bivillkor att halten 200 μg/m3 inte överskrids mer än 18 ggr per år
**BÖR-norm innan 2015, därefter ett krav (SKALL-norm)
*** Övre utvärderingströskeln. Om nivån överskrids ska utvärdering av luftkvaliten ske med mätning som kan kompletteras med beräkning.
**** Undre utvärderingströskeln. Om nivån överskrids får utvärdering av luftkvaliten ske med en kombination av
mätningar och modelleringsmetoder.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
21(27)
2014-01-13
Samrådshandling
Nuläge
Luftkvaliteten längs vissa gatuavsnitt i Helsingborgs tätort är periodvis dålig och halterna av kvävedioxider har tidvis under de senaste åren varit högre än gällande miljökvalitetsnorm. Till följd av överskridandena har länsstyrelsen upprättat ett bindande åtgärdsprogram som fastställdes 2007. Åtgärdsprogrammet har sedan reviderats löpande över
perioden 2009-2012.
De senaste publicerade mätresultaten, i årsrapport 2012, visar att årsmedelvärdet för
kvävedioxid på Drottninggatan blev 31,9 µg/m3. I gatunivå noterades 11 överskridanden
av normens dygnsvärde på 60 µg/m 3, mot normens 7 tillåtna överskridanden. Normen
överskreds därmed på Drottninggatan vid mätsträckan i höjd med Sundstorget.
Mätpunkt för luftföroreningar på Drottninggatan, söder om Sundstorget, drygt en km söder om
planområdet. (Resultat från mätningar av luftföroreningar, årsrapport 2012.)
Med tanke på den relativt öppna ytan vid Kv Böljan samt den betydligt lägre trafikmängden på denna del av Drottninggatan (storleksordningen 10 000 fordon färre per
dygn) bör värdet ligga något lägre inom planområdet. Beräkningar visar att halten kvävedioxid bör ligga under 20 µg/m 3som årsmedelvärde i det aktuella området (Ramböll
2012). Således bedöms miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i nuläget inte överskridas
vid planområdet.
Utbyggnadsalternativet
Enligt uppgifter från Helsingborgs stad beräknas trafiken på Drottninggatan vid kv Böljan uppgå till ca 12 000 fordon per vardagsmedeldygn år 2035. Utbyggnaden av planområdet innebär att ca 50 nya bostäder uppförs. Mängden trafik som planförslaget genererar beräknas ej vara av sådan omfattning att den medför att halten luftföroreningar på
det aktuella gatuavsnittet överskrider gällande miljökvalitetsnormer.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
22(27)
2014-01-13
Samrådshandling
Genomförandet av detaljplanen kan leda till att mängden kvävedioxid i gatunivå ökar
något då det inte sker samma utspädning av luftföroreningarna när föreslagen bebyggelse uppförs. Enligt uppgifter från Miljökontoret på Helsingborgs stad bedöms dock alternativet inte leda till att miljökvalitetsnormerna överskrids eftersom gaturummet även
fortsättningsvis kommer att vara relativt öppet samtidigt som de rådande vindriktningarna från syd- och nordväst är gynnsamma.
Enligt uppgifter från Helsingborgs stad råder ingen parkeringsbrist i anslutning till
planområdet i nuläget. Borttagning av ett antal p-platser bedöms inte leda till ökad trafikering och därmed bedöms heller inte luftmiljön påverkas negativt till följd av detta.
Detaljplanen bedöms inte heller innebära någon negativ påverkan på någon av de åtgärder som vidtas i Helsingborg för att förbättra luftmiljön.
Sammantaget bedöms mängden trafik som planförslaget beräknas generera inte vara av
sådan omfattning att den medför att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.
Vatten
Planområdet ligger inom Rååns avrinningsområde och omfattas av miljökvalitetsnormer
för grundvatten. Vattenförekomsten som berörs är Helsingborgssandstenen. Denna är ett
grundvattenmagasin i sedimentär berggrund. Vattenmyndigheten har klassat dess kemiska och kvantitativa status som god idag. Samtidigt har de gjort en riskbedömning att
det finns risk att god kemisk status inte uppnås till 2015 på grund av att det finns flera
större tätorter, industrier och jordbruksmark inom förekomsten. Vattenmyndigheten bedömer även att det finns risk att målet om en god kvantitativ status år 2015 inte heller
uppnås på grund av att det finns ett stort antal uttag inom förekomsten.
Aktuellt planområde befinner sig inom ett utströmningsområde och en negativ påverkan
på miljökvalitetsnormen (kemisk status) för vattenförekomsten Helsingborgssandsten
bedöms därför inte som trolig, speciellt inte efter den omfattande sanering av markföroreningar som planeras inom planområdet - vilket snarare, totalt sett, bedöms innebära
en positiv påverkan på den kemiska statusen. Den kvantitativa statusen påverkas inte
heller då ingen permanent sänkning av grundvattennivån föreslås.
3.4.3
Folkhälsomål
Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan, det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter
och levnadsvanor. Ansvaret för målen är fördelade mellan olika aktörer och nivåer i
samhället, men Statens folkhälsoinstitut har ett övergripande ansvar för uppföljning och
utvärdering.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
23(27)
2014-01-13
Samrådshandling
De utpekade målområdena är:
1. Delaktighet och inflytande i
samhället
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv
hälsa
2. Ekonomiska och sociala
förutsättningar
9. Fysisk aktivitet
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
10. Matvanor och livsmedel
4. Hälsa i arbetslivet
11. Tobak, alkohol, narkotika,
dopning och spel.
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och
sjukvård
Uppfyllelse av folkhälsomål
Eftersom miljökvalitetsnormer, bullernivåer och riktlinjer vad gäller elektromagnetiska
fält innehålls får planen anses uppfylla de delar av folkhälsomålen som är relevanta i
planprocessen. I planen föreskrivs åtgärder för att dessa mål skall kunna uppfyllas.
3.4.4
Miljöbalken - allmänna hänsynsregler
I Miljöbalken 2 kap finns allmänna hänsynsregler som gäller vid alla åtgärder som inte
är av försumbar betydelse. Dessa skall följas av alla. Vid tillståndsprövning eller liknande prövning är verksamhetsutövaren skyldig att visa att Miljöbalkens allmänna hänsynsregler följs. Nedan beskrivs de allmänna hänsynsreglerna kortfattat samt kommenteras med avseende på relevans i denna plan.
1§ Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren har bevisbördan.
MKB-processen är ett led i uppfyllelsen av bevisbörderegeln som innebär att verksamhetsutövaren ska visa att hänsynsreglerna uppfylls.
2§ Kunskapskravet - man ska veta vad man gör så att man inte stör.
Planprocessen enligt PBL borgar för god kunskap om planens förutsättningar, effekter
och eventuella konsekvenser.
3§ Försiktighetsprincipen - redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att
vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.
Negativa konsekvenser och risk för sådana belyses i MKB:n. Åtgärdsförslag för att
undvika eller minska negativa konsekvenser redovisas och har inarbetats i planförslaget.
4§ Produktvalsprincipen - man ska välja sådana kemiska produkter och biotekniska
organismer som är minst skadliga för miljön.
Ej aktuellt i detaljplanskedet.
5§ Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - man ska hushålla med råvaror och energi.
Ej aktuellt i detaljplanskedet.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
24(27)
2014-01-13
Samrådshandling
6§ Lokaliseringsprincipen - man ska välja den plats som är lämpligast för miljön.
Helsingborgs stad har bedömt att planen ligger i linje med 2 kap PBL.
7§ Skälighetsregeln - nyttan av en skyddsåtgärd eller ett försiktighetsmått ska vägas
mot kostnaderna.
De föreslagna skyddsåtgärderna är framtagna utifrån ett skälighetsperspektiv.
8§ Skadeansvar - skador ska avhjälpas, även sådana som orsakats tidigare.
Verksamhetsutövaren är ansvarig för skador. Sanering av förorenad mark, orsakad av
tidigare verksamhet, kommer att genomföras.
4
Samlad bedömning
Planområdet påverkas av vägtrafikbuller från Drottninggatan och tågtrafikbuller från
Västkustbanan. Den genomförda bullerberäkningen visar att med den planerade utformningen av byggnaderna, liksom dess planlösningar, innehålls riktvärdet Leq 55 dBA generellt för ca hälften av lägenheterna. För resterande lägenheter överskrids Leq 55 dBA
utanför vissa delar av lägenhetens fasad. Med visad utformning uppfylls Boverkets tilllämpningsanvisningar (Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen). Det vill
säga att för de lägenheter som utanför någon fasad erhåller nivåer över Leq 55 dBA medför byggnadens utformning att Leg högst 50 dBA innehålls utanför fönster till minst hälften av boningsrummen. Gemensamma uteplatser finns på gård där Leq högst 50 dBA innehålls.
Bevarandeintressena för kulturmiljön i anslutning till planområdet är främst kopplade
till Helsingborgs utveckling från medeltiden fram till 1900-talets expansiva hamn- och
industristad. Planförslaget innebär en komplettering av befintliga strukturer och läsbarheten av stadens historiska utveckling bedöms inte påverkas negativt. Den nya bebyggelsen kommer att påverka utblickarna mot Öresund från landborgen öster om planområdet. Påverkan varierar beroende på var man befinner sig och berör i första hand utblickar mot väster.
Utbyggnaden kan komma att innebära en tillfällig grundvattensänkning under byggtiden. En sådan tillfällig sänkning bedöms inte medföra några negativa effekter eller konsekvenser för grundvattensituationen i området eller för naturmiljön. Efter byggtiden
kan grundvattennivån återta sin tidigare nivå inom planområdet, varmed ingen påverkan
på grundvattennivån bedöms uppkomma till följd av utbyggnaden.
Förtätning av innerstadsmiljöer bidrar till ett ökat utnyttjande av befintlig infrastruktur i
form av kommunikations- och uppvärmningssystem. Detta ligger i linje med miljömål
som behandlar klimat och luftföroreningar. Under förutsättning att miljökvalitetsnormer
och bullerriktvärden innehålls bedöms planen ligga i linje med miljömålen för god bebyggd miljö. På övriga miljömål bedöms planen ha ingen eller mycket begränsad påverkan.
Helsingborg är en stad med luftmiljöproblem längs vissa gator och ett åtgärdsprogram
för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid har fastställts av Länsstyrelsen.
Några problem vid planområdet föreligger inte och den förändrade markanvändningen
medför endast försumbara förändringar i trafikmängderna. Detaljplanen bedöms inte
heller innebära negativ påverkan på någon av de åtgärder som vidtas i Helsingborg för
att förbättra luftmiljön.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
25(27)
2014-01-13
Samrådshandling
5
Uppföljning
I en miljökonsekvensbeskrivning kan inte alla effekter beskrivas fullt ut i detalj. Påverkan kan vara svårbedömd och kräva ytterligare utredningar för att i ett senare skede
kvantifieras. Miljökonsekvensbeskrivningen ska därför ses som en fortgående process,
för att med åtgärder kunna minimera anläggningens påverkan på miljön, snarare än som
en färdig och avslutad handling.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10
§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Åtgärder för att begränsa störningar under byggnation bör följas upp och vid behov justeras för att inte riskera att riktvärden eller miljökvalitetsnormer överskrids. Detta förutsätts ske genom egenkontroll av anlitade entreprenörer med kommunen som tillsynsmyndighet.
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
26(27)
2014-01-13
Samrådshandling
6
Källförteckning
Kv Böljan 3 m, Helsingborg, Trafikbullerutredning, Tyréns AB 2013-12-11.
ÖP 2010 - En strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling, antagandehandling
18 maj 2010
Riskanalys, Kv Böljan, Helsingborg, Tyréns AB, 2013-12-10.
Resultat från mätningar av luftföroreningar, årsrapport 2012, Dnr 2007-1822, Miljönämnden i Helsingborg, 2012.
Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort, Tredje utökade upplagan, Sveriges Kommuner
och Landsting, 2009
Helsingborgs stads policy för låg- och högfrekventa elektromagnetiska fält, Helsingborgs stad, december 2008
Miljöprogram för Helsingborgs stad 2011-2015, Helsinborgs stad, 2010.
Reviderat åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Helsingborg, Länsstyrelsen i Skåne län, 2009.
Uppdatering av emissionsdatabas för Helsingborg, Ramböll, 2012.
Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige. Haltberäkningar av NO 2 , PM10 och
PM2.5 i svenska trafikmiljöer för framtidsscenarier med minskade europeiska emissioner, SMHI, 2010.
Mätning av magnetiska fält, Kv Böljan, Helsingborg, Eladministration Turesson & Olsson AB, 2005-03-04
Elektromagnetiska fält omkring järnvägen, Banverket, 2003
Magnetfält och hälsorisker, Arbetsmiljöverket, Boverket, Socialstyrelsen, Elsäkerhetsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Bevarandeprogram Drottninggatan och Pålsjö, Helsingborgs Museum, Helsingborgs
bevaringskommitté, 1999
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för Södertunneln - tunnel
för Västkustbanan söder om Helsingborg C. Godkännandehandling 2010-12-20.
PM Klimatanpassning. Fördjupningspromemoria om Helsingborgs stads klimatanpassning, Helsingborgs stad 2012.
Digitalt material:
www.lansstyrelsen.se/skane
www.viss.lansstyrelsen.se
www.helsingborg.se
Muntliga källor:
Torsten Nilsson, Miljökontoret, Helsingborgs stad
Uppdrag: Miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl,
Beställare: JM AB
O:\MAL\240687\N\MKB Böljan v06_00.docx
27(27)
2014-01-13
Samrådshandling
Download