Planuppdrag - Helsingborgs stad

1(6)
Dnr 198/2014
1 april 2014
FASTIGHETEN DANMARK 29
SÖDER, HELSINGBORGS STAD
UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG
SÖKANDE
Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB
Danmarkshuset den 6 februari 2014.
SYFTE
Planändringen syftar till att möjliggöra för bostadsanvändning i befintlig byggnad
mot Södergatan inom fastigheten Danmark 29. Sökande föreslår att omvandla
våning 2-5 till mindre lägenheter (ca 72).
AVGRÄNSNING
Planområdet är lokaliserat centralt i stadsdelen Söder ca 700 m från
Knutpunkten. Området avgränsas av Södergatan i väst, gårdsmiljö i öst samt
fastigheterna Danmark 30 och 28 i norr respektive söder.
Knutpunkten
Röd oval markerar planområdets läge i staden.
2(6)
Dnr 198/2014
1 april 2014
Blått markerar aktuell byggnad och område för planläggning.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige den 18
maj 2010, är en av huvudstrategierna att utveckla en mer blandad stad.
Planområdet är utpekat för komplettering i befintlig stadsbebyggelse samt för
besöks- och personalintensiv verksamhet. Även gröna samband och cykelstråk ska
utvecklas längs Södergatan.
Riksintressen
Området berörs av riksintresse för kustzonen enligt 4 kap. 4§ Miljöbalken.
Eftersom planen enbart syftar till att ändra användning för befintlig bebyggelse
bedöms detaljplanen inte strida mot riksintressets intentioner.
Bevarandeprogram
För området gäller bevarandeprogram Helsingborgs stadskärna som antogs i
kommunfullmäktige den 25 september 2002. I det nordvästra hörnet av kvarteret
klassas fastigheten Danmark 30 som särskilt värdefull bebyggelse. Södergatan
markeras som identitetsskapande och värdefull stadsmiljö. På motsatt sida
Södergatan ligger Simhallsbadet och fastigheten Norge 9 som också klassats som
särskilt värdefull bebyggelse.
3(6)
Dnr 198/2014
1 april 2014
Rödmarkerade byggnader är särskilt värdefull bebyggelse. Gult visar byggnad av kompletterande värde
för stadsmiljön. Blått visar värdefull platsbildning/gatumark.
Tomtindelning
För fastigheten Danmark 29 gäller tomtindelning akt 1283K-8891 som anger
tomtindelningen till den befintliga fastighetens gräns.
Risker, skyddsobjekt och uppmärksamhetsavstånd
Planområdet ligger inom uppmärksamhetsavstånd för Öresundsverket (buller,
lukt, smitta, risk) samt för grafisk verksamhet (buller och transport). Den
grafiska verksamheten är placerad i bottenvåningen inom den angränsande
fastigheten Danmark 30. I kvarterets nordöstra hörn ligger Helsingborgs
vandrarhem som är klassat skyddsobjekt.
4(6)
Dnr 198/2014
1 april 2014
Detaljplan
Gällande detaljplan (dp 9144) vann laga kraft den 30 maj 1969 och anger
bostads- och handelsändamål med tillhörande garage. Mot Södergatan medges
endast handelsändamål i 5-6 våningar medan det mot Nedre Holländaregatan och
Nedre Nytorgsgatan anges bostad och handelsändamål i 3 våningar. Bebyggelsen
mot Hantverkaregatan är främst till för bostäder där handel endast medges i
bottenplan. Byggnader mot Hantverkaregatan får uppföras i 4-5 våningar. Gården
får överbyggas med ett (i vissa delar två) våningsplan med användning garage och
handel.
Buller och trafik
Utifrån den bullerkartläggning som Helsingborgs stad lät göra 2011 överstigs
riksdagens riktvärden för bostäder (55 dBA ekvivalent nivå vid fasad).
Bullervärdena uppgår uppskattningsvis till 60-64 dBA mot Södergatan. Enligt
Boverkets allmänna råd- buller i planeringen 2008:1 finns det möjlighet att medge
bostäder under förutsättning att platsen ligger centralt i staden med bebyggelse av
stadskaraktär. Den nya bebyggelsen ska då uppfylla kraven om en tyst eller
ljuddämpad sida samt en uteplats där maxvärdet får uppgå till högst 70 dBA.
Minst hälften av alla boningsrum samt uteplatser bör också vara vända mot den
sidan.
Södergatan är en bussgata där även taxibilar och varutransport tillåts.
Majoriteten av trafikflödet utgörs därför av tung trafik (ca 75 %). Trafikflödet är
beräknat till ca 900 fordon ÅDT (årsmedeldygnstrafik).
Bullerkartering, Helsingborgs stad från 2011
Rött: 59-64 dBA ekvivalent nivå. Mörkrött: 64-69 dBA ekvivalent nivå
Grönt: 40-44 dBA ekvivalent nivå Ljusgrönt: 35-39 ekvivalent nivå
5(6)
Dnr 198/2014
1 april 2014
Parkering
Inom fastigheten finns idag ca 140 parkeringsplatser i garage med infart från
Hantverkaregatan. Utifrån befintliga byggnaders storlek och användning samt
aktuell byggnads planerade omdaning till bostäder, görs bedömningen att antalet
parkeringsplatser som krävs enligt stadens p-norm kan tillgodoses. Vidare
utredning och precisering krävs dock under planprocessen för att säkerställa
detta.
FÖRSLAG
Planen
Planen föreslås pröva användningen bostad och handel för den västra
byggnadskroppen inom fastigheten där förändringen är föreslagen. För östra delen
finns inga önskemål om ändringar. I samband med planändringen sker även en
modernisering av bestämmelserna. Byggnadshöjder och byggrätt avses inte att
ändras.
Förändringen ligger i linje med de intentioner som beskrivs i ÖP 2010 och bidrar
till utvecklingen av en mer blandad stad. I förfrågningsunderlaget beskrivs att
byggnaden skulle kunna inhysa ett stort antal mindre lägenhet (ca 72). Läget,
med närhet till campus, centrum samt god service och kollektivtrafik bedöms
som mycket bra för exempelvis ungdoms- eller studentlägenheter.
Buller
Det finns förutsättningarna att tillämpa avsteg från gällande bullerriktlinjer då
området ligger centralt i staden med god kollektivtrafikförbindelse och
avgångsfrekvens. Innergården uppfyller även de riktvärden som krävs för en så
kallad ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad) samt lämplig uteplats (högst 70
dBA i maxvärde).
Det aktuella huset mot Södergatan har en bredare huskropp (16m) än övriga
byggnader inom fastigheten vilket ger bättre förutsättningar för en omdisponering
av utrymmet.
En fördjupad bullerutredning behövs under planprocessen för att ge förslag på
hur lämplig ljudnivå kan uppnås.
Tomtindelning önskas upphävas
För planområdet upphävs tomtindelningen enligt gällande lag om inga nya
bestämmelser införs. Däremot strider gällande tomtindelning för kvarvarande del
utanför planområdet mot planens syfte. Därför föreslås att tomtindelningen
upphävs i en parallell process genom ett tillägg på den, i anslutning till
planområdet, gällande detaljplanen.
6(6)
Dnr 198/2014
1 april 2014
BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Området är redan i ianspråktaget för kontorsbebyggelse. Förslaget innebär en
effektivare markanvändning då en befintlig byggnad får större flexibilitet.
En genomförd planändring bedöms ha positiv inverkan på närområdet och
stadslivet då fler människor får möjlighet att bo centralt i staden.
Bullernivåerna är höga men planområdet har de förutsättningar som Boverket
anger för tillämpning av avsteg. Under planprocessen behövs det vidare utredas
hur en god boendemiljö kan säkerställas.
Med ett avstånd på ca 800 meter till Öresundsverket samt den mindre
omfattning av grafisk verksamhet som bedrivs, bedöms risken för störningar inte
vara betydande.
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § eller 6 kap 11-18 §§
miljöbalken varför miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
inte behöver genomföras.
FÖRSLAG TILL PROCESS
Planprocessen föreslås som enkelt planförfarande. Avgränsningen föreslås omfatta
enbart den byggnad mot Södergatan som föranlett ansökan. Parallellt med
planändringen behövs ett tillägg på befintlig detaljplan där tomtindelningen
upphävs. Detaljplanearbetet förväntas kunna påbörjas fjärde kvartalet 2014 och
avslutas senast fjärde kvartalet 2015.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Björn Bensdorp-Redestam
Planchef
Mats Åberg
Planarkitekt