”Kraft och rörelse”
Namn: ____________________
Datum:_____________
Skriv de ord som passar i de tomma raderna.
tröghet friktion 1Newton likformig vakuum centrifugalkraft
massa
140
kilogram
retarderad
luftmotstånd
centralrörelse
dynamometer tyngd newton
olikformig
medelhastighet accelererad centripetalkraft friktion
_______________________ är jordens kraft på 100g;
_______________________ är kraften som pressar utåt ett föremål som rör sig runt en punkt.
_______________________ är en rörelse där hastigheten minskar hela tiden;
_______________________ uppkommer t.ex. mellan pulkan och isen/snön;
_______________________ är tyngden på en astronaut på månen när han väger 84kg;
_______________________ är rörelsen runt en punkt;
_______________________ beror på jordens dragningskraft;
_______________________ är en kraft som bromsar;
_______________________ är ett mätinstrument som mäter kraften och är graderat i ______________
_______________________ är en rörelse med konstant hastighet i en och samma riktning;
_______________________ är en rörelse med ojämnt hastighet;
_______________________ är en rörelse där hastigheten ökar hela tiden;
_______________________ är enheten för tyngden;
_______________________ räknar vi genom att dividera sträckan med tiden;
_______________________ är en friktionskraft som uppkommer då föremålet krockar med luftens
molekyler;
_______________________ är när det inte finns någon luft, t.ex. i ett kaffe paket;
_______________________ är ett fenomen som gör att ett föremål vill behålla sin stillhet eller fortsätta
sin rörelse i samma riktning;
_______________________ är enheten för massan;
_______________________ är kraften som håller ett föremål i en cirkelformade banan;
_______________________ beror på hur mycket materia ett föremål består av;
José Luis Godines, Häggviksskolan, Sollentuna – www.lektion.se