Ascensus Stabil, Class I Denna fond är en delfond tillhörande SEF

Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden
innebär och riskerna med detta.
SEF Part II – Ascensus Stabil, Class I
ISIN-kod: LU1016910470
Mål och Placeringsinriktning
Delfonden är att jämföra med en svensk
specialfond. Fonden en aktivt förvaltad delfond
och har målet att ge andelsägarna positiv
avkastning över en konjunkturcykel med hänsyn
taget till delfondens risknivå.
Delfonden
investerar
huvudsakligen
i
hedgefonder, fonder med inriktning på
absolutavkastning,
globala
och
svenska
aktiefonder, blandfonder, räntefonder och
kassaplaceringar. Den kan också investera i
fonder som handlas månadsvis och i enskilda
statsobligationer, företagsobligationer och andra
räntebärande instrument. Delfonden kan
investera i räntebärande värdepapper med lägre
kreditbetyg än BBB på Standard & Poors skala
och i värdepapper som saknar en officiell rating.
Delfonden investerar i svenska och globala
marknader för att uppnå en diversifiering mellan
olika tillgångsslag och regioner.
Delfonden placerar normalt upp till 70 % av sina
tillgångar i hedgefonder och fonder av
absolutavkastande karaktär. Delfonden kan,
beroende på marknadsfaktorer investera upp till
100 % av sina tillgångar i räntefonder och eller
räntebärande värdepapper samt upp till 70 % av
sina tillgångar i aktiefonder och eller
aktierelaterade instrument.
Denna fond är en delfond tillhörande SEF
Part II
Delfondens förvaltningsbolag är Swedbank
Management Company S.A.
Risk och avkastningsprofil
Lägre risker
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre risker
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning för att investera i delfonden.
Indikatorn bygger på historisk volatilitet i
delfondens marknader under de senaste fem
åren. Denna delfond placeras i kategori 4 , vilket
innebär medelhög risk för upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att
delfonden är riskfri.
Delfondens riskklassifiering kan över tiden
förändras både till höger och vänster på
riskindikatorn. Detta beror på att indikatorn
baseras på historiska data och är ingen garanti för
framtida utveckling. Delfonden är exponerad till
både aktie- och räntemarknader.
Delfonden kan därför svänga som en följd av
ekonomisk
utveckling,
särskilda
politiska
händelser och förändringar I lagar och regler.
Följande risker bedöms som viktiga men speglas
inte i riskindikatorn. Dessa risker kan också
påverka avkastningen.
Delfondens resultat jämförs inte mot något
jämförelseindex.
Valutarisk: Delfonden investerar i utländsk valuta
och därför finns risk för värdeförändringar på
grund av valutakursförändringar.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt
ske varje bankdag i Luxemburg. Alla utdelningar
kommer att återinvesteras i delfonden.
Likviditetsrisk: Innebär att det inte går att sälja
ett värdepapper i tid till ett rimligt pris.
Rekommendation: Denna delfond kan vara
olämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom fyra år.
Kreditrisk: Innebär att en emittent (utgivare av
värdepapper) eller en motpart kan komma att
ställa in betalningarna eller får försämrad
kreditvärdighet vilket påverkar priset på
värdepappret negativt.
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du
investerar
Insättningsavgift
0%
Uttagsavgift
0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av
dina pengar innan behållningen betalas ut.
Delfondens årliga avgift är estimerad då fonden
är startade 2014. Avgiften kan variera från år till
år. Dessa avgifter utgör betalning för delfondens
kostnader
inklusive
marknadsföring
och
distribution. Dessa minskar investeringens
potentiella avkastning.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
3,20 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift
0%
Tidigare resultat
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Delfonden startade 2014. Därför finns inte
tillräcklig historik att redovisa.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Luxemburg filial
Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och
halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt att tillgå på vår hemsida.
Hemsida: www.unitedsec.se
Tel: +46 8 440 45 40
Delfondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas i normala fall varje vardag i Luxemburg och publiceras på
www.unitedsec.se.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland, Luxemburg, kan ha en inverkan på
din personliga skattesituation.
Denna dokumentation, basfakta för investerare, beskriver en delfond inom SEF Part II. Tillgångar och
skulder i varje delfond hålls åtskilda såsom det är föreskrivet enligt lagstiftning. Andelar i denna delfond kan
kostnadsfritt inlösas vid byte till annan delfond inom SEF Part II. Information om tillvägagångssätt för byte
finns i SEF Part II:s prospekt.
För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.unitedsec.se. SEF
Part II kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Auktorisation
SEF Part II är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fondföretaget utövas av Luxemburgs
finansinspektion (CSSF).
Swedbank Management Company S.A är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF.
Publicering
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2014-06-10.