Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Small Cap Europe, en delfond till Alken Fund
ISIN-kod: LU0953349890 Klass GB1 tillväxt GBP
Fonden förvaltas av Alken Luxembourg S.A.
Mål och placeringsinriktning
Mål
Vi strävar efter att öka ditt kapital på lång sikt.
Placeringsinriktning
Vi investerar i aktier i europeiska företag, med fokus på små och
medelstora företag, vilka handlas på börsen.
Placeringsmetod
Våra investeringsbeslut baseras på vår analys av företagens
ekonomiska siffror och förvaltningsförhållanden. Tack vare
analysen kan vi köpa företag vars värde sannolikt kommer att öka
eller företag vars andelskurs är undervärderad jämfört med deras
verkliga värde.
Användning av derivat
Delfonden kan använda komplexa finansiella instrument
(”derivat”) som t.ex. terminer, optioner och swappar för att
optimera förvaltningen av din portfölj eller skydda dess värde mot
negativa rörelser på finansmarknader.
Jämförelsenorm
Delfonden strävar efter att uppnå en högre avkastning än Dow
Jones Stoxx TMI Small EUR (Return) Index.
Handelsfrekvens
Du kan köpa och sälja andelar i denna klass alla bankdagar i
Luxemburg.
Utdelningsprinciper
Alla intäkter som skapas av andelsklassen återinvesteras i
delfonden.
Mer information om delfondens investeringsmål och
placeringsinriktning finns i avsnitten ”Investment Objective” och
”Investment Policy” i prospektet.
Risk/avkastningsprofil
g
Högre
risker
Lägre risker
T möjlig
i ll avkastning
l
Lägre
1
2
d
T
3
4
5
i Högre
ll himöjlig
h avkastning
d
6
7
Den ovanstående indikatorn är ett mått på delfondens
kursrörelser över tid. Den visar effekten av negativa rörelser på
aktiemarknader och i valutor som påverkar delfonden under
normala marknadsförhållanden.
• Den baseras på historiska data och ger därför kanske inte en
tillförlitlig bild av framtida risker.
• Den återspeglar delfondens klassificering på datumet då detta
dokument upprättades. Klassificeringen kan komma att ändras
uppåt eller nedåt i framtiden.
• En delfond i kategori 1 ovan riskerar att utsätta dig för förluster.
Att delfonden tillhör denna kategori innebär inte att delfonden i
fråga alltid är riskfri.
Delfonden klassas i kategorin som anges till vänster på grund
av att andelarna har upplevt stora kursrörelser under de senaste
fem åren.
Följande ytterligare risker kan påverka delfondens
substansvärde:
• Delfondens investeringar kan vara särskilt koncentrerade till
ett geografisk eller ekonomiskt område eller ett
verksamhetsområde.
• Delfonden kan investera i börsnoterade små och medelstora
företag vars aktier kan vara svårare att sälja än aktierna i
större företag.
• Motparter vid kontrakt som inte handlas på börsen kan
eventuellt misslyckas med att uppfylla sina
betalningsskyldigheter. Vi begränsar denna risk genom att
noga analysera den finansiella situationen hos de motparter
med vilka vi ingår sådana uppgörelser.
Mer information om de risker du kan utsättas för då du
investerar i den här delfonden finns i avsnitten ”Risk
Considerations” och ”Sub-Fund in Operation” i prospektet.
Avgifter
Avgifterna används till att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift
5,0 %
Inlösenavgift
3,0 %
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de
investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Förvaltningsavgift
1,60 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
10 % av den positiva
avkastning som delfonden
uppnår över avkastningen för
Dow Jones Stoxx TMI Small
EUR (Return) Index under ett
kvartal.
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I
vissa fall kan du betala mindre. Kontakta din finansiella rådgivare
eller distributören för information om aktuella tecknings- och
inlösenavgifter.
Det belopp för årliga avgifter som anges är en uppskattning.
Detta belopp kan variera från år till år. Den omfattar inte
• resultatrelaterade avgifter
• Kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller
tecknings- eller inlösenavgifter som betalas av fonden vid köp
eller försäljning av andelar i andra fonder.
En avgift på upp till 1,0 % kan komma att debiteras om du
konverterar dina andelar till andelar i andra delfonder eller
klasser enligt det som beskrivs nedan.
Under vissa förhållanden, för att förhindra negativa effekter av
stora investerings- eller desinvesteringsvolymer i fonden, kan en
särskild avgift (”utspädningsavgift”) på upp till 2 % tas ut.
Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Company
Expenses” i fondens prospekt, som finns att hämta på
www.alken-lux.lu.
Resultatrelaterad avgift
debiterad under det senaste
räkenskapsåret: 0,00 %
Tidigare resultat
120%
100%
80%
60%
40%
Tillräcklig information om
avkastning finns ännu inte
tillgänglig för att ge en
användbar indikation på tidigare
resultat.
20%
•
Tidigare resultat ger ingen vägledning
avseende framtida avkastning.
•
Effekten av avgifter och utgifter har
räknats in i det tidigare resultatet, men
inte tecknings- och inlösenavgifter.
•
Delfonden lanserades 2007.
•
Den här andelsklassen har inte aktiverats
än.
•
Tidigare resultat beräknas i GBP.
0%
2008
2009
2010
2011
2012
Fnd
Jämförelsenorm
Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är Pictet & Cie (Europe) S.A.
Detta dokument beskriver en andelsklass i en delfond till Alken Fund. Prospektet och periodiska rapporter utarbetas för hela
fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond är separerade enligt bestämmelserna i luxemburgsk lag. Bestämmelserna har dock
inte testats i andra jurisdiktioner.
Förvaringsinstitutet kan ge dig ytterligare information om delfonden och andra andelsklasser eller delfonder i fonden som är
tillgängliga för dig, inklusive andelskurser, prospektet och den senaste årsrapporten med efterföljande halvårsrapport.
Dokumenten finns att få på engelska, kostnadsfritt på begäran eller från www.alken-lux.lu.
Du kan byta från en andelsklass till en annan andelsklass i delfonden eller fonden, under förutsättning att du uppfyller alla
kriterier för att teckna andelar i den nya andelsklassen. Mer information om byte finns i prospektet (avsnittet ”Conversion of
shares”).
Du bör skaffa professionella råd avseende dina personliga skattekonsekvenser av en investering i fonden enligt lagstiftningen i
de jurisdiktioner där du kan vara skattskyldig.
Alken Luxembourg S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av fondens prospekt.
Fondföretaget och Alken Luxembourg S.A. som förvaltningsbolag är auktoriserade i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över
fonden utövas av Luxemburgs finansinspektion (”Commission de Surveillance du Secteur Financier”, ”CSSF”). Dessa basfakta för
investerare gäller per den 2014-01-24.