KIID Allra Strategi Modig

advertisement
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas
att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Allra – Strategi Modig, en delfond till Allra S.A., SICAV, Andelsklass A (SEK) (ISIN: LU1209020830)
Denna delfond förvaltas av Allra Asset Management S.A..
Mål och placeringsinriktning
Delfondens mål är att på lång sikt skapa kapitaltillväxt för dess
andelsägare genom att främst investera, direkt eller indirekt, i aktieoch/eller aktierelaterade instrument.
Rekommendation: fonden kan vara olämplig för investerare
som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
Förvaltningsstrategin bakom Delfondens sammansättning kan
variera mycket över tiden beroende på marknadsförhållandena.
Strävan är dock att över tiden ha en global och diversifierad aktieeller aktierelaterad portfölj. Den aktiva tillgångsfördelningen inom
Delfonden syftar till att investera i globala marknader med betoning
på tillväxtmarknadsaktier och viss mån globala räntepapper, resp.
räntepapper från tillväxtmarknader.
Delfonden kommer inte investera mer än 10% av sitt kapital i
andra fonder. Delfonden kan nyttja aktielån till tredjepart för att
uppnå en effektiv portföljförvaltning.
Delfondens investeringspolicy är global och diversifierad och är
därmed inte begränsad till någon speciell bransch.
Basvalutan för Allra – Strategi Modig är SEK.
Investerare kan begära inlösen av sina andelar varje normal
bankdag i Luxemburg och Sverige.
En återinvesterande andelsklass betalar inte ut utdelning till dig,
utan den återinvesteras.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Normalt lägre avkastning
1
2
3
Normalt högre avkastning
4
5
6
7
Mer om denna kategori
5 Riskkategorin baseras på returvolatilitet under de senaste fem
åren. Den metod som används för denna uppskattning beror på
typ av fond.
5 Tidigare data kan vara ett otillförlitligt mått på framtida
avkastning.
5 Riskkategorin som visas garanteras inte och kan variera över tid.
5 Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri placering.
Varför är den här fonden i Kategori 6?
Fonden är exponerad mot olika tillgångsslag och främst aktier.
Riskkategorin styrs därför av svängningarna på aktiemarknaden.
Övriga väsentliga risker:
5 Placeringsinriktningens beskaffenhet innebär att fonden är
exponerad mot låg kreditrisk.
5 Genom användning av OTC-instrument exponeras fonden för
potentiell risk för motpartsfallissemang.
5 Denna produkt har ingen kapitalgaranti så placerare kan förlora
hela sin investering.
5 En del av fonden kan vara investerad i mindre likvida instrument
vars kurser kan fluktuera under speciella marknadsförhållanden.
5 Användning av derivat kan påverka fondens avkastning.
5 Tillväxtmarknader kan vara mer volatila och det kan således vara
svårare att handla eller avyttra obligationer och aktier från
emittenter i tillväxtmarknadsländer. Det finns också en ökad risk
för lägre statlig tillsyn, rättslig reglering och färre välfungerande
skattelagar och förfaranden än i länder med mer utvecklade
handelsmarknader. Tillväxtmarknader kan vara särskilt känsliga för
politisk instabilitet, vilket kan resultera i större volatilitet och
osäkerhet, och kan utsätta fonden för ökad risk för förluster.
Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva delfonden, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och
distribuera den. Dessa avgifter minskar din placerings tillväxtpotential.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift
0.00%
Inlösenavgift
0.00%
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter
2.29%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
inga
De angivna inträdesavgift och utträdesavgift är maximisiffror. I
vissa fall kan du få betala mindre – fråga din finansrådgivare om
detta.
Dessa årliga avgifter är de gällande avgifterna under de senaste
12 månaderna. De kan variera från år till år. I dem ingår inte:
5 Portföljtransaktionskostnader, utom då en insättnings-/
uttagsavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar
i en annan kollektiv investeringsfond.
Dessutom, då intäktsfördelningen för aktielån inte ökar Delfondens
löpande kostnader, har denna del exkluderats från den årliga
avgiften.
För mer information om avgifter, se avsnittet om avgifter i
fondprospektet, som finns på www.allra.lu.
Tidigare resultat
% avkastning
Tidigare avkastning ger inte tillförlitlig vägledning om
framtida resultat
Diagrammet visar klassens placeringsavkastning beräknad som
procentuell förändring av klassens andelsvärde mellan
årsskiftena. Normalt tar tidigare resultat hänsyn till alla årliga
avgifter, men inte teckningsavgiften. Om delfonden förvaltas
mot ett jämförelseindex, visas även dettas avkastning.
Andelsklassen startade år 02/06/2015.
Denna historiska avkastning är beräknad i SEK, och med
eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.
¹ Avkastningen före 02/06/2015 härrör från den historiska avkastningen för
Allra Strategi Modig, en Sverigeregistrerad värdepappersfond som godkänts
av den svenska Finansinspektionen, som har fusionerats med Allra - Strategi
Modig genom absorption 02/06/2015. Allra Pension AB har agerat som
portföljförvaltare sedan 12/08/2011 och placeringsinriktningen har inte
genomgått någon väsentlig förändring sedan fusionen, dock kan Delfonden
ha större exponering i förhållande till derivat vars underliggande tillgångar
består av aktier.
Praktisk information
Depåbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ytterligare information
Allra S.A., SICAV är en paraplyfond. Tillgångar och skulder i varje
delfond hålls åtskilda från varandra. Befintliga investerare kan byta
mellan delfonder inom paraplyfonden och/eller klasserna.
Information om paraplyfonden, dess delfonder och tillgängliga
andelsklasser, hela prospektet samt senaste helårs- och
halvårsrapporter, kan erhållas kostnadsfritt på engelska från
fondförvaltningsbolaget, administrationen, depåbanken,
återförsäljarna eller online på www.allra.lu. Andra dokument
finns också tillgängliga.
Andelsklassens valuta är SEK. Andelskurserna publiceras varje
bankdag och är tillgängliga online på www.bloomberg.com.
Skattelagstiftning
Fonden är underkastad lagar och bestämmelser i Luxemburg.
Beroende på i vilket land du är bosatt, kan detta påverka din
placering. För närmare uppgifter bör du konsultera en
skatterådgivare.
Ansvarsförbindelse
Allra Asset Management S.A. kan endast hållas ansvarigt för
eventuella påståenden i detta dokument som är vilseledande,
oriktiga eller oförenliga med tillämpliga delar av fondprospektet.
Mer information om klagomålshantering, riktlinjer för ägarstyrning
och nyttjande av rösträtt, intressekonflikter, riktlinjer för bästa
orderutförande och aktuell ersättningspolicy som innehåller, men
inte begränsar, en beskrivning på hur ersättning och förmåner
beräknas finns på www.allra.lu. Det finns också tryckta exemplar
som kan erhållas utan kostnad.
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och övervakas av Luxemburgs finansinspektion, CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Allra Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och övervakas av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 14/02/2017.
Download