Europe Long-Short Dynamic Class A-sek hp

advertisement
Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Dynamic Class A-sek hp
Produktblad | 14 juli 2017
LU0861185998
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Fondens målsättning är att uppnå en positiv avkastning oavsett
marknadsutveckling. Detta sker genom långa och korta aktiepositioner på den
europeiska aktiemarknaden. Avkastningsmålet är 4-8% per år. Fondens
avkastningsutveckling beror i hög utsträckning på fondförvaltarnas förmåga att
välja de rätta aktierna. Fonden är ackumulerande.
Placeringsinriktning
Fonden investerar primärt i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som
är hemmahörande i eller har sin huvudsakliga aktivitet i Europa. En mindre del
kan investeras i aktier från företag hemmahörande i eller som handlas på en
reglerad marknad i länder utanför Europa.
Peter Rothausen har ett nära samarbete med Danske
Capitals europeiska investeringsteam för att hitta nya
investeringsmöjligheter. Peter Rothausen har flera års
erfarenhet från Investment Banking-området
(portföljförvaltning, equity research och corporate finance).
Peter Rothausen är Chief Portfolio Manager och har varit
anställd hos Danske Capital sedan 2011. Han har en M.Sc. i
Finance & Accounting.
Investeringsfördelning: Sektorer per 31.05.2017, %
Riskstyrning är en viktig del av förvaltningen. Ideellt sett bidrar den både till att
minimera risken och till att förbättra möjligheterna till en högre avkastning.
Risken hålls nere genom att fonden görs oberoende av den generella
marknadsutvecklingen och genom att sprida riskerna på 25 till 35 olika strategier,
som var och en typisk innehåller en lång position och flera korta. De korta
positionerna tas enbart via finansiella derivatinstrument.
Fonden har en begränsad valutarisk, då merparten av förmögenheten i EUR
valutasäkras i fondens basvaluta. Fonden kan dock fortsatt vara valutaexponerad
mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor än EUR.
Riskindikator
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 8 år.
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Avkastning för perioden: 07.02.2013 - 30.06.2017
Riskindikator för perioden 28.02.2013 - 30.06.2017
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 30.06.2017, EUR
NAV-kurs, 13.07.2017
2,30
0,39
5,58
LU0861185998
Fonden har inget jämförelseindex.
www.danskeinvest.se
Luxemburg
SEK
531,4
109,19
Årlig avkastning per 30.06.2017
2012
Fond, %
2013
2,1
2014
1,6
2015
12,9
2016
-6,5
i år
-1,2
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
1 mån.
-0,9
3 mån.
-2,2
1 år
-3,3
3 år
5,6
start
8,2
Avgifter
Årlig avgift
1,80%
Max insättningsavgift
3,00%
Max uttagsavgift
1,00%
Prestationsbaserad avgift: 20% av meravkastningen som definierat i prospektet.
Under fondens senaste räkenskapsår var den resultatbaserade avgiften 0,29% av
fonden.
Materialet har tagits fram av Danske Invest, en division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta
del av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Skanna QR-koden och läs mer
om produkten och de senaste
nyheterna.
Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-14
74.3903.01.20.01
Download