Produktblad - Danske Invest

advertisement
Investeringsforeningen Danske Invest
Globala Realräntor, klass SEK h
Produktblad | 15 juli 2017
DK0060485605
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar
utvecklingen för den globala realränteobligationsmarknaden. Fonden lämnar
ingen utdelning.
Namn:
Søren Mose Nielsen
Danske Capital
Titel:
Senior Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc. (Economics)
Antal års erfarenhet:
10
Placeringsinriktning
Fonden investerar primärt i realränteobligationer utställda och/eller garanterade
av en eller flera OECD-länder.
Fonden är aktivt förvaltad. Valutakursen är säkrad och fluktuationer i växelkurser
kommer inte att påverka avkastningen.
Fonden investerar i obligationer med god kreditkvalitet.
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
0,375 Us Treasury Sec.I/L 15/7-2023(912828vm9)
0,125 U.S. Treas. I/L 15/1-12/2022 (912828sa9)
2,375 U.S.Treas. I/L 15/1-2007/2027(912810ps1)
0,375 U.K. Treasury I/L 22/3-2062
0,125 U.K. Treasury I/L 22/3-2029
2.00 U.K. Treasury I/L 26/1-2035
1,875u.S. Treas. I/L 15/7-2009/2019(912828la6)
0,50 U.K. Treasury I/L 22/3-2050
2,125 U.S. Treas. I/L 15/1-09/2019 (912828jx9)
1,375 U.S. Treas. I/L 15/7-08/2018 (912828je1)
Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.
Avkastning för perioden: 30.06.2012 - 30.06.2017
%
9,1%
7,5%
4,5%
4,5%
4,4%
4,0%
3,9%
3,8%
3,0%
3,0%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Valuta per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
2012
6,7
7,3
2013
-5,6
-4,9
2014
10,0
9,5
2015
-1,9
-1,4
2016
7,5
8,4
i år
-0,9
-0,6
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-1,5
-1,5
3 mån.
-1,0
-0,9
1 år
-1,2
-0,0
3 år
8,9
10,0
5 år
12,2
14,4
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
2,33
0,36
5,58
0,70
-0,56
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
Riskindikator för perioden 30.06.2012 - 30.06.2017
0,69%
0,15%
0,15%
0,00%
DK0060485605
Barclays World Govt Inflation Linked-Bond index All
Maturities hedget til SEK
Hemsida
www.danskeinvest.se
Fonds domicil
Danmark
Valuta
SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 13.07.2017, DKK
1.039,4
NAV-kurs, 14.07.2017
126,57
Duration, 30.06.2017
6,22
Förräntningstakt, 30.06.2017
1,85
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del
av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Skanna QR-koden och läs mer
om produkten och de senaste
nyheterna.
Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-15
74.3443.01.11.44
Download