Global Equity Solution, klass SEK W

advertisement
Investeringsforeningen Danske Invest Engros
Global Equity Solution, klass SEK W
Produktblad | 14 juli 2017
DK0060507788
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som på lång sikt är högre än
avkastningen på den globala aktiemarknaden. Fonden är ackumulerande.
Namn:
Lars Dam
Danske Capital
Titel:
Chief portfolio manager
Bakgrund:
M.Sc. (Mathematics & economics)
Antal års erfarenhet:
22
Placeringsinriktning
Fonden investerar globalt i aktier. Fonden kan periodvis ha en koncentrerad
exponering mot en specifik region, ett specifikt land, en viss investeringsstil eller
någon annan parameter.
Fonden följer en aktiv investeringsstrategi, vilket innebär att vi försöker att hitta
de bästa investeringarna för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen
med hänsyn tagen till risk. Strategin medför att fondens sammansättning kan
avvika jämfört med sammansättningen på de globala aktiemarknaderna. och
avkastningen kan därmed bli både högre och lägre än jämförelsesindex.
Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan komma att
påverka avkastningen.
Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.
Avkastning för perioden: 12.09.2013 - 30.06.2017
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
Roche Holding (Genusscheine)
Nestle (Regd)
British American Tobacco Plc Ord
Intesa Sanpaolo Spa
Ing Groep Nv
Reckitt Benckiser Group Plc
Shire Ltd. Ord.
Banco Santander Sa
Sap Se (Ord)
Hsbc Holdings Plc Ord (Uk Reg)
%
1,8%
1,7%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Sektorer per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.06.2017
Riskindikator för perioden 30.09.2013 - 30.06.2017
2012
2013
2014
2015
2016
i år
Fond, %
4,4
20,4
5,7
13,5
1,6
Jämförelseindex, %
-4,4
15,9
2,7
Benchmark startade senare än fonden, och returnerar det första året är
inte direkt jämförbara.
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Avkastning per 30.06.2017
ISIN
DK0060507788
Jmf-index
MSCI World Index inkl. nettoudbytter målt i SEK
Hemsida
www.danskeinvest.se
Fonds domicil
Danmark
Valuta
SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 12.07.2017, DKK
4.247,0
NAV-kurs, 13.07.2017
152,98
Morningstar Rating™
Morningstar Sustainability Rating
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-2,1
-2,4
3 mån.
-1,9
-1,7
1 år
16,0
17,7
3 år
35,4
start
53,2
Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
0,99%
0,15%
0,10%
0,00%
12,47
1,05
11,30
Fondfakta
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt
basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Senast uppdaterad 2017-07-14
69.4046.01.08.08
Sida 1 av 1
Download