Sverige Ränta utd

advertisement
Danske Invest
Sverige Ränta utd
Produktblad | 14 juli 2017
SE0005190675
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Förvaltare
Mål
Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar
utvecklingen för den svenska obligationsmarknaden. Fonden är utdelande.
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad svensk räntefond med en genomsnittlig duration
(ränterisk) på mellan ett och fem år. Investeringarna sker i räntebärande
överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument emitterade i svenska
kronor. Förutom ränterisken, som innebär att fondens avkastning löpande
påverkas av den aktuella ränteutvecklingen, innehåller fonden bland annat också
kreditrisk.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.
Namn:
Stefan Rocklind
Danske Capital
Titel:
Senior Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc. (Economics and Business administration)
Antal års erfarenhet:
17
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
3,00 Seb Obligationslån 572 19/6-13/2019
1,5 Stadshypotek (1584) 17/3-2015/2021
4,25 Stadshypotek (1583) 17/6-2009/2020
3,75 Swedbank Hypotek Lån 188, 19/6-11/2019
2,25 Nordea Hypotek (5530) 2013-19.06.2019
3,25 Nordea Hypotek (5521) 17/6-2005/2020
1,5 Seb Obligationslån 574 15/12-2015/2021
2,00 Nordea Hypotek (5529) 20/6-2012/2018
3,50 Swedish Government S.1054 1/6-10/2022
0,75 Swedish Government 12/5-2017/2028
Avkastning för perioden: 30.04.2013 - 30.06.2017
%
11,4%
10,9%
10,8%
9,1%
7,4%
7,4%
5,7%
4,4%
3,3%
3,2%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Valuta per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.06.2017
2012
Fond, %
Jämförelseindex, %
Utdelningar
0,00
2013
-3,7
-3,8
36,03
2014
11,4
12,2
33,62
2015
-2,6
1,2
36,21
2016
0,8
2,4
11,09
i år
-2,0
0,0
19,30
Riskindikator för perioden 30.04.2013 - 30.06.2017
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-0,4
-0,4
3 mån.
-1,8
0,1
1 år
-2,7
-0,4
3 år
2,0
10,0
start
3,2
11,8
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
0,76
0,19
3,74
1,99
-0,97
Avgifter
Årlig avgift
0,50%
Max insättningsavgift
0,00%
Max uttagsavgift
0,00%
Prestationsbaserad avgift
0,00%
Förvaltningsavgift
0,51%
Förvaltningsavgift 2015: 0,51%
(varav 0,50% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är avgift för förvaring och
tillsyn).
Förvaltningsavgift 2016: 0,50%
(varav 0,49% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är avgift för förvaring och
tillsyn). Förvaltningsavgiften är inkluderad i den årliga avgiften. Analyskostnader
särredovisas från och med 2015 och ingår i Årlig avgift.
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 13.07.2017, SEK
NAV-kurs, 13.07.2017
Duration, 30.06.2017
Förräntningstakt, 30.06.2017
Morningstar Rating™
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del
av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
SE0005190675
OMRX TOTAL MARKET
www.danskeinvest.se
Sverige
SEK
6.321,7
995,41
2,95
0,42
Skanna QR-koden och läs mer
om produkten och de senaste
nyheterna.
Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-14
74.3988.01.07.27
Download