Emerging and Frontier Markets Class A sek

advertisement
Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A sek
Produktblad | 14 juli 2017
LU1204910670
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar
avkastningen för mindre och mellanstora företag på tillväxt- och
frontiermarknader. Fonden är ackumulerande.
Namn:
Antti Raappana
Danske Capital
Titel:
Chief Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc. (Economics), CFA
Antal års erfarenhet:
16
Placeringsinriktning
Fonden investerar primärt i företag som har sin hemvist, eller vars verksamhet
huvudsakligen bedrivs, på tillväxt- eller frontiermarknader (som definierat av
MSCI) och som är noterade eller som handlas på en reglerad marknad.
Fonden investerar primärt i aktier och aktierelaterade värdepapper som
teckningsoptioner och s.k. P-notes samt andra finansiella derivatinstrument.
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Fonden kan investera upp till 10% av sin förmögenhet i företag som är noterade
på Shanghai Hong Kong Stock Connect.
Investeringsstrategin är aktiv. Investeringarna görs med hänsyn till den
förväntade avkastningen; sektorer, länder och valutor kan följaktligen därmed
över- eller underviktas.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 10 år.
Avkastning för perioden: 07.09.2015 - 30.06.2017
Investering
Pt Mitra Adiperkasa Tbk
Future Retail Ltd
Tencent Holdings Ltd.
New Oriental Education & Technology Group Adr
Tata Communications Ltd.
Jubilant Organosys Ltd
Binh Minh Plastics Jsc
Tata Global Beverages Ltd
Il&Fs Transportation Networks
Philippine National Bank Pnb
%
1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Länder per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Riskindikator för perioden 30.09.2015 - 30.06.2017
Årlig avkastning per 30.06.2017
2012
2013
2014
Fond, %
Jämförelseindex, %
2015
2,3
1,2
2016
13,9
19,8
i år
10,4
10,0
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
15,36
1,10
13,47
5,91
-0,36
Avkastning per 30.06.2017
Fondfakta
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-1,4
-1,8
3 mån.
-0,2
0,4
1 år
22,6
23,2
3 år
start
28,7
Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
2,30%
3,00%
1,00%
0,00%
ISIN
LU1204910670
Jmf-index
MSCI Emerging Markets Nets Total Return Index in EUR
Hemsida
www.danskeinvest.se
Fonds domicil
Luxemburg
Valuta
SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 30.06.2017, EUR
82,1
NAV-kurs, 13.07.2017
129,74
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del
av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Skanna QR-koden och läs mer
om produkten och de senaste
nyheterna.
Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-14
74.4392.01.17.45
Download