Danske Invest
Hållbart Värde Obligation A
Produktblad | 14 juli 2017
FI0008806567
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de
placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om
placeringsfonder och fondens stadgar.
Placeringsinriktning
Medlen placeras i företagslån i euro vars emittenter i sin verksamhet tillämpar
principerna för hållbar utveckling. De bolag som emitterat placeringsobjekten ska
omfattas av Dow Jones Sustainability World ex All-indexet. Den modifierade
durationen som beskriver ränterisken i placeringarna kan vara högst 10. De
klassificerade placeringsobjekt ska ha en kreditvärdering motsvarande minst
Moody’s Baa3, S&P BBB- eller Fitch BBB-. Avkastningen på fondens
placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta
är euro.
Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en stabil värdeutveckling på
lång sikt. Placeraren måste godkänna att fondens värde kan också sjunka.
Fonden lämpar sig väl som ett alternativ till direkta placeringar i masslån.
Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.
Avkastning för perioden: 29.06.2012 - 30.06.2017
Namn:
Tom Lundsten
Danske Capital
Titel:
Senior Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc.
Antal års erfarenhet:
33
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
Aviva Plc Frn Emtn 5/7-2013/2043
Allianz Se Pep/Call
Aquarius Investments Frn Emtn 2/10-2013/2043
2,375 Citigroup Inc 22/5-2014/2024
1,25 Bmw Finance Nv 5/9-2014/2022
1,625 Bank Of America Corp 14/9-2015/2022
1,875 Barclays Bank Plc 23/3-2016/2021
2,625 Atlas Copco Ab 15/3-12/2019
2,625 Abb Intl. Finance 26/3-2012/2019
1,50 Siemens Fin.Maatschap. 10/3-2012/2020
%
4,0%
3,8%
3,8%
3,5%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Duration per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Riskindikator för perioden 31.07.2012 - 30.06.2017
Årlig avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
Utdelningar
2012
10,5
14,3
0,05
2013
1,7
2,7
0,04
2014
4,8
8,4
0,04
2015
-0,8
-0,6
0,04
2016
3,2
4,8
0,04
i år
1,0
0,8
0,04
1 mån.
-0,2
-0,5
3 mån.
0,6
0,5
1 år
2,1
1,6
3 år
4,9
8,6
5 år
17,3
26,2
Avgifter
Årlig avgift
Total Expense Ratio (TER)
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
2,83
1,08
2,62
1,01
-1,41
Fondfakta
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
0,75%
0,75%
0,50%/minst 8 euro
0,50%/minst 8 euro
0,00%
ISIN
Jmf-index
FI0008806567
Barclays Capital Index Euro Aggregate Corp 500 A and
below excluding tobacco and aerodefence -indeksi
(epävirallinen)
Hemsida
www.danskeinvest.fi
Fonds domicil
Finland
Valuta
EUR
Förvaltat kapital (milj.) , 13.07.2017, EUR
61,3
NAV-kurs, 13.07.2017
0,97642
Duration, 30.06.2017
3,77
Förräntningstakt, 30.06.2017
1,08
Morningstar Rating™
Morningstar Sustainability Rating
Materialet har tagits fram av Danske Invest Fondbolag Ab enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att läsa de senaste fondprospekter samt ta del av basfakta för investerare
som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Senast uppdaterad 2017-07-14
60.2463.01.04.03
Sida 1 av 1