Jämställd skola = vinst för alla Torslandas

17-07-15
Program: kommunstyrelsens genusutbildning – besök Ubf
13.30
14.30
14.45
15.30
16.00
Introduktion och bakgrunden till förvaltningens genusoch jämställdhetsarbete
Sven Höper, förvaltningschef
Amanda von Matern, processutvecklare/projektledare
Budgetprocessen: Marie Alkvist Carlsson, vice
förvaltningschef, ekonomichef och processägare
(Frågor och dialog integreras i programpunkten)
Fikapaus
Exempel från enheterna:
Karl-Johan Höjer, verksamhetschef YTC
Stefan Öhman, verksamhetschef Katrinelundsgymnasiet
Marianne Möller, verksamhetschef Bräcke gymnasiet
Leif-Göran Klittermark/Amanda von Matern
Frågor och dialog
Avslutning
17-07-15
Mina erfarenheter från 2004-2006
•
•
•
•
KFs budgetuppdrag
Förändringstryck i den egna organisationen
Tydlighet från ledningen
Behov av ett strukturerat arbete och en
lärande organisation
- bättre arbetsmiljö i förskolan
- ökad medvetenhet (personal/brukare)
- kompetensutveckling
17-07-15
En skola för alla – världens mest
jämställda gymnasieskola
• Start HT 2007
• Utbildningsförvaltningen skall
vara en jämställdhetsintegrerad
verksamhet
En skola för alla - alla elever skall erbjudas
likvärdig verksamhet utifrån sina reella
förutsättningar, utan begränsning på grund av kön.
17-07-15
Bakgrund
CEMR: Den Europeiska deklarationen för jämställdhet
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.
Jämställdhetspolitiska övergripande mål: Kvinnor och män
skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Skollagen (1985:1100) och Lpf 94 : Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns
lika rätt och möjligheter. 2 § Särskilt skall den som verkar inom skolan: 1. främja jämställdhet
mellan könen samt 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbing
och rasistiska beteenden.
Göteborgs Stad Budget 2010: ”För att omsätta kunskap till handling ska
förvaltnings- och bolagsledningars, samt övriga chefers och nyckelpersoners
kunskaper i genusfrågor skall öka.”
Nämndens inriktningsdokument - UBF Budget 2009: Eleverna skall vara nöjda med skolan
och utbildningen: ”Andelen elever som gör otraditionella studie – och yrkesval skall öka.”
Enhetens verksamhetsplan: se plan
Kursplaner?
Likabehandlingsplanen: 1 § att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
17-07-15
”Verksamheterna måste ständigt
arbeta med ett kunskapslyft ifråga
om genus och jämställdhetsintegrering för att skapa
förutsättningar för jämställdhet.
Kunskap ska omsättas i praktisk
handling för att åstadkomma reella
förändringar.”
ur Göteborgs Stads budget 2010
17-07-15
Vision:
Göteborg är en ledande kunskapsstad
med utbildning I världsklass.
Utbildningsnämndens
inriktningsdokument 2010
Verksamhetsutveckling
Kompetenstrappan
Omedvetet
kompetent
Medvetet
kompetent
Ex, cykling
”Sitter i
ryggmärgen”
Medvetet
inkompetent
Ansträngning
Omedvetet
inkompetent
När du
upptäckt vad
du inte kan
17-07-15
Analys av
verksamheten ur ett
jämställdhetsperspektiv
Utbildning
förvaltningsled.
Process
handledning
Jämställdhets
aktiviteter på
skolorna
Mål
Plan
Förändringsprocess
Utbildning
ledare
Utbildning
skolpersonal
Process
handledning
Process
handledning
Utbilda interna
genuspedagoger
Utvärdering
17-07-15
Hållbart utvecklingsarbete - förbättringsåtgärder
9
•
Ägarfrågan – Någon i förvaltningsledningen måste driva frågan,
arbetsuppgifter kan utföras av projektledare men drivkraften måste komma
från en chef.
•
Målformuleringarna – Målen för projektet behöver tydliggöras.
Förvaltningsledningen måste göra en analys av hela verksamheten ur ett
jämställdhetsperspektiv för att kunna ta fram övergripande mål som bryts
ner på respektive enhet.
•
Politiken - UBN måste vara delaktiga i utbildningen genom förvaltningens
återkopplingar så att också de kan göra analyser av UBFs verksamhet ur ett
jämställdhetsperspektiv.
•
Eldsjälsfråga – Undvik att skapa en ”jämställdhetsorganisation”, arbetet
måste drivas som ett vanligt projekt eller utvecklingsarbete. Den vanliga
chefen driver frågan och den vanliga medarbetaren utför verksamhet.
•
Projektplanen – Projektplanen slutar vid att skolorna har planer, för att nå
fram måste planerna genomföras och arbetet följas upp, finns inte med i
projektplanen.
15 juli 2017
17-07-15
Från ord till handling
- Syftet är att integrera ett
genusperspektiv i den dagliga
verksamheten med fokus på kvalitet
och elevperspektiv.
AKTIVITETER 2007-2010
Utbildning ledare
STRATEGI
Utbildning
skolpersonal
Jämställdhetsintegrering
Processhandledning
Processhandledning
Hållbar verksamhetsutveckling
Jämställdhetsinsatser
på skolorna
17-07-15
Organisation: verksamhetsutveckling –
jämställdhetsintegrering UBF
Initiativtagare:
Sven Höper, förvaltningschef
Processägare:
Marie Alkvist-Carlsson
Vice förvaltningschef
Styrgrupp: Åsa Lorentzi, Karl-Johan Höjer,
Stefan Öhman, Marie Alkvist Carlsson,
Amanda von Matern, Karin Ingelhag
Processutvecklare
Arbetslagsutbildning:
Karin Stawreberg & Monika Johansson
Processutvecklare
Ledarutveckling:
Amanda von Matern &Karin Ingelhag
Samordning:
Amanda von Matern
(Lotta Wittlöv, föräldraledig from 20100205)
17-07-15
ur JämStöds Praktika – Metodbok för jämställdhetsintegrering
17-07-15
Plan för genomförande av
jämställdhetsintegrering i Ubf 2009-2011
Övergripande mål
Utbildningsförvaltningen skapar
förutsättningar för att uppnå en
jämställdhet verksamhet.
Fyra områden står i fokus:
• styrning/beslutsprocesser
• utbildning/kunskap
• metoder/analyser
• samordning
17-07-15
Delmål 1
I det strategiarbete som skall bedrivas under 2010 i syfte att fastställa en
organisation som ger en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig gymnasieskola i
Göteborg skall jämställdhetsperspektivet integreras
Delmål 2
Utbildningsförvaltningens ledare och medarbetare har goda kunskaper och
färdigheter om vad jämställdhetsintegrering innebär, samt kunskaper om de
jämställdhetspolitiska målen och de centrala jämställdhetspolitiska frågorna inom
det egna området (Skollagen, Läroplan, kursplan mm).
Delmål 3
Jämställdhetsanalyser baserade på bland annat könsuppdelad statistik och de
jämställdhetspolitiska målen ingår i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Delmål 4
I Utbildningsförvaltningen finns en väl fungerande samordning i arbetet med
de jämställdhetspolitiska målen och utbildningsförvaltningens uppdrag,
vilket omfattar stöd för ledare och medarbetarna samt utveckling av
verksamhetens arbete med jämställdhetsintegrering.
17-07-15
17-07-15
17-07-15
Genusspaning
“Varför kallas utbildningar såsom
djurvårdare, hästskötare eller florist, och
som domineras av tjejer, ibland för
hobbyutbildningar? Med stor säkerhet ger
dessa utbildningar arbete inom en starkt
växande marknad och då borde de väl
kallas yrkesutbildningar, eller hur? Ingen
skulle komma att tänka på att beskriva
målarutbildningar eller fordonsteknikerutb
som hobbyyrken.”
17-07-15
Lärande exempel Vägledningscentrum
• Verksamhetsutveckling med fokus
på flickor och pojkar
• Avskaffat jämställdhetsgruppen –
alla grupper är jämställdhetsgrupper
• Ledningen äger frågan
• Se över och vid behov förändra
arbetssätt, verktyg och metoder:
mäter spontanbesök och samtalstid
• Höja kunskapsnivån och öka
medvetenheten – förändra seendet
17-07-15
Lärande exempel - Bräckegymnasiet
Kvalitetssäkra att eleverna ska mötas av vuxna,
som förmedlar respekt för individen, särskilt
utifrån diskrimineringsgrunderna kön, sexualitet,
etnicitet, religion och funktionshinder
• Processhandledning i alla
arbetslag
• Föreläsningar
• Ledningsgrupp i utbildning och
handledning
• ”Spaningsledning”
17-07-15
Framgångsfaktorer
• Ledningens aktiva ägarskap
– Göra en analys, sätta mål, bryta
ner
– Tydlighet i uppdraget
– Skapa legitimitet; ge plats på
dagordningen
– Ansvarig chef är med på banan
– Efterfråga resultat /uppföljning
– Uthållighet
17-07-15
Framgångsfaktorer
•
•
•
•
Del i verksamhetsutvecklingen
En uppgift för all personal
Prioritera frågan
Långsiktigt arbete (från ord till
handling)
• En del av
likabehandlingsarbetet
• Kommunicera – skapa intresse
17-07-15
Utvecklingsarbetet 2010-2011
- Ledarutbildning / tema genus
(2010)
- Arbetslagsutbildning / tema
genus (2010)
- Utbildning av metodutvecklare
(2010 - 2011)
- Genomförande av
handlingsplaner
- Gender budgeting
17-07-15
17-07-15