Projektplanen som dokument
Projektplanen sammanställs som en enhetlig handling. På pärmbladet antecknas namnet på utbildningsanordnaren,
läroanstaltens namn, projektets namn och datum för projektplanen. Dokumentet ska innehålla en innehållsförteckning
och förteckning över bilagor.
Projektplanen ska ha följande innehåll:
Läroanstalt och utbildningsanordnare

Namn och kontaktuppgifter
Den som skrivit projektplanen och kontaktperson

Kontaktuppgifter till den som skrivit projektplanen och den ansvariga kontaktpersonen för projektplanen hos
utbildningsanordnaren
Byggnadsplats

Uppgifter om byggnadsplatsen
Basfakta om projektet




En kort beskrivning av projektet i ord
Projektets omfattning (hym2, brm2, m3) samt uppgifter om kostnader och tidtabell för varje skede och funktion
Byggnadskostnaderna och anskaffningskostnaderna för lös egendom
Datum för påbörjande och färdigställande av projektet/skedet ska anges med en månads noggrannhet
Finansiering

En redovisning för hur projektet ingår i utbildningsanordnarens ekonomiska plan
Motiveringar för projektet





Redogörelse för nuläget (bedömningar och undersökningar av byggnadens skick bifogas projektplanen)
Målen för läroanstaltens verksamhet
Målen för den fysiska miljön
Alternativa lösningar
Följder, om projektet inte genomförs
Grund för dimensionering
Förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
elevprognos
undervisningsgrupper och antal veckotimmar
personal

Grundläggande konstundervisning
antal studerande och undervisningstimmar

Utredning av utrymmesbehov och utrymmesprogram
Ges på blanketten Utrymmesprogram.
Projektets byggnadsplaner



Arkitektplaner på L2-nivå (situationsplan 1:500, planritningar, skärningsritningar och fasader 1:100)
Utredning över arbeten som ska göras, t.ex. redogörelse för byggnadssätt
Utredning över VVSEA-arbeten som ska göras
Huvudritningarna ska lämnas in till ELY-centralen senast i samband med ansökan om statsunderstöd.
Anskaffning av lös egendom

En förteckning med motiveringar över anskaffning av utrustning för ombyggnad respektive nybyggnad samt
separat för varje utrymme.
Projektets kostnader
Kostnadskalkylen görs särskilt för varje skede av nybyggnaden respektive ombyggnaden med en
allmänt godtagen metod. I förteckningen över anskaffning av lös egendom särskiljs anskaffningspriserna
som använts som grund för uträkningen.