Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till tidiga

INBJUDAN
1 (4)
2010-03-22
704-1363-10
Enligt sändlista
Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till tidiga insatser för
barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa,
barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer,
våldsutsatta missbrukande kvinnor eller föräldrastöd 2010
Information
Länsstyrelserna fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser och tidiga
insatser, under förutsättning att medel anslås för 2010 inbjuds länets socialnämnder att ansöka om medel.
Nationella handlingsplaner finns för både alkohol- och narkotikaområdet som
sträcker sig fram till och med 2010. För år 2010 har avsatts 257 Mkr i budgetpropositionen för genomförandet och en del av dessa medel kommer fördelas
via Länsstyrelserna till kommunerna för förebyggande och tidiga insatser.
Bidrag beviljas för ett år i taget.
Syfte
Utvecklingsmedel till tidiga insatser är avsedd för kommunernas arbete med
barn till personer med missbruk eller psykiska problem, barn i familjer där våld
och övergrepp mellan vuxna förekommer, insatser för kvinnor med missbruk
som utsätts för våld samt till föräldrastöd.
Verksamheter till stöd för barn till missbrukare ser olika ut i kommunerna. En
del kommuner har föredömligt satsat på att utbilda yrkesgrupper som kommer i
kontakt med dessa barn. Allt fler kommuner betraktar sådan verksamhet som
en viktig del i det förebyggande arbetet.
Fortfarande är det en liten andel av barn till föräldrar med missbruksproblem
eller psykisk ohälsa som får hjälp. Det är därför viktigt att värna och uppmuntra verksamhet som stöder dessa barn.
En grupp som det sällan talas om är barn i familjer där våld och övergrepp
mellan vuxna förekommer. Dessa barn är särskilt utlämnande och skyddslösa
och riskerar att utveckla ett missbruk på sikt. De omfattas också av utvecklingsmedlen.
Postadress
301 86 HALMSTAD
Besöksadress
Slottsgatan 2
E-post
[email protected]
Telefon
035 - 13 20 00
Kontakta i detta ärende: Helena Strömdahl, telefon 035-13 20 18, e-post [email protected]
LÄNSSTYRELSEN
INBJUDAN
2(4)
2010-03-22
704-1363-10
Stor vikt bör läggas vid föräldrastödjande arbete. Det finns idag föräldrastödsmetoder och program där socialtjänst och skola samarbetar som visat goda effekter. Både sådana och andra föräldrastödjande insatser omfattas av utvecklingsmedlen.
Utöver de nämnda grupperna kan utvecklingsmedel även beviljas för insatser
riktade till missbrukande kvinnor som utsätts för våld.
Det är viktigt att stärka samverkan mellan olika aktörer för att utnyttja resurserna på bästa sätt. Samverkan kan ske mellan kommuner, myndigheter och
frivilliga organisationer.
Ansökan
En utförlig projektplan ska bifogas ansökan. I projektplanen ska följande beskrivas:
 Vilka behov finns i kommunen
 Mål för den planerade verksamheten
 Hur ska arbetet planeras/utvecklas
 Vilka resurser behövs
 Insatsområden/struktur
 Samarbetsparter/aktörer
 Hur kommer utvärdering att ske
 Fortsättning efter avslutad bidragstid.
Projektplanen ska visa vilka effekter projektet väntas få för olika kön och för
människor med olika etniskt ursprung.
Projektplanen ska innehålla en tidsplan för planerade insatser samt budget.
Kommunens ekonomiska insats ska motsvara minst halva kostnaden och ska
anges i ansökan. Även medel som söks eller kommer från andra finansiärer ska
redovisas.
Ansökan ska vara politiskt förankrad vilket ska framgå av till ansökan bifogat
beslutsprotokoll från socialnämnd eller motsvarande.
Rapportering
När verksamheten startar ska Länsstyrelsen meddelas. Delrapport ska lämnas
efter 6 månader, varefter delutbetalning sker. Slutrapport inklusive ekonomisk
redovisning ska lämnas efter projekttidens slut och ska behandlas i socialnämnd eller motsvarande före inlämning till Länsstyrelsen. Slututbetalning
sker efter godkänd slutrapportering.
LÄNSSTYRELSEN
INBJUDAN
3(4)
2010-03-22
704-1363-10
Krav på delrapport
Delrapport ska innehålla följande:
 Beskrivning av projektaktivitet under rapportperioden
 Beskrivning av verksamhetens innehåll
 Resonemang kring eventuella förändringar jämfört med projektplan
 Resonemang kring positiva, respektive negativa, effekter och erfarenheter
 Redovisning av kostnader fördelat på personal, lokal och övriga kostnader.
Krav på slutrapport
Slutrapporten ska innehålla följande:
Projektaktivitet



Beskrivning av projektaktivitet under rapportperioden
Beskrivning av verksamhetens innehåll
Resonemang kring eventuella förändringar jämfört med projektplan.
Resultat






Redovisning av hur mål uppfyllts
Redovisning om orsaker till att mål eventuellt inte uppfyllts
Redovisning av kvantitativa och kvalitativa data, samt eventuella
bieffekter
Resonemang kring positiva, respektive negativa, effekter och erfarenheter
Resonemang kring vilka problem projektet haft, hur man hanterat och
löst problem, samt viktiga lärdomar
Redogörelse för eventuell intern eller extern utvärdering.
Ekonomisk redovisning

Redovisning av kostnader fördelad på personal, lokaler och övriga
kostnader.
Framtiden

Beskrivning av framtida planer för projektverksamheten/ hur
projektverksamheten har integrerats i ordinarie verksamhet.
LÄNSSTYRELSEN
INBJUDAN
4(4)
2010-03-22
704-1363-10
Inbjudan och ansökningsformulär finns på Länsstyrelsens
hemsida:http://www.lansstyrelsen.se/halland/amnen/sociala_fragor/statsbidrag
” Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, barn i familjer där våld och
övergrepp mellan vuxna förekommer, våldsutsatta missbrukande kvinnor eller
föräldrastöd 2010”
Ansökan skickas senast den 21 maj 2010 till
Länsstyrelsen i Hallands län
Att: Helena Strömdahl
301 86 HALMSTAD
Välkomna med er ansökan!
Lovisa Ljungberg
Enhetschef Utvecklingsenheten
Helena Strömdahl
Handläggare
Sändlista
Kommunstyrelsen, Kungsbacka kommun, 434 81 KUNGSBACKA
Kommunstyrelsen, Varbergs kommun, 432 80 VARBERG
Kommunstyrelsen, Falkenbergs kommun, 311 80 FALKENBERG
Kommunstyrelsen, Halmstads kommun, 301 05 HALMSTAD
Kommunstyrelsen, Laholms kommun, 312 80 LAHOLM
Kommunstyrelsen, Hylte kommun, 314 80 HYLTEBRUK
För kännedom
Nämnden för Individ- och familjeomsorg, Kungsbacka kommun, 434 24
KUNGSBACKA
Förvaltningen för Individ- och familjeomsorg, Kungsbacka kommun, Box 104
14, 434 24 KUNGSBACKA
Socialnämnden, Varbergs kommun, 432 80 VARBERG
Socialförvaltningen, Varbergs kommun, 432 80 VARBERG
Socialnämnden, Falkenbergs kommun, 311 80 FALKENBERG
Socialförvaltningen, Falkenbergs kommun, 311 80 FALKENBERG
Socialnämnden, Halmstads kommun, Box 230,301 06 HALMSTAD
Socialförvaltningen, Halmstads kommun, Box 230, 301 06 HALMSTAD
Socialnämnden, Laholms kommun, 312 80 LAHOLM
Socialförvaltningen, Laholms kommun, 312 80 LAHOLM
Omsorgsnämnden, Hylte kommun, 314 80 HYLTEBRUK
Omsorgskontoret, Hylte kommun, 314 80 HYLTEBRUK
Region Halland, Box 538, 301 80 HALMSTAD