Mötet den 20 april 2017 - För utförare i Uppsala kommun

advertisement
Fristående grundskolor
Stationsgatan Begius
Utbildningsförvaltningen
20 april 2017
Innehåll
• Information vid stora händelser
• Information från Systemstöd
• Information från Individstöd
• Kvalitetsrapport pedagogisk verksamhet Uppsala
2
Information om stora händelser
• Nämnden önskar få information från förskolor och skolor då något
anmärkningsvärt händer på skolan.
• Kommunikationsansvarig för utbildningsförvaltningen har fått
ansvaret att förmedla inkommen information till politikerna i
nämnden.
• Förvaltningen vore tacksam för om fristående enheter också kan
informera kommunikationsansvarige vid händelser.
• [email protected]
3
Information systemstöd
Annbritt Öqvist
Utbildningsförvaltningen
20 april 2017
Övergångar mellan
skolformer
[email protected]
Utbildningsförvaltningen
20 april 2017
Revidering i läroplanerna (2016)
”Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett
förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja
elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför
övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta
kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i
utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression
i elevernas utveckling och lärande. Skolan ska även samverka med
de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska även
finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och
deras vårdnadshavare inför övergångar.”
6
”Information om innehållet i utbildningen”
• Kännedom om skolformernas olika förutsättningar och arbetssätt,
även inom skolformer (lågstadiet/mellanstadiet/högstadiet)
• Kunskap om den specifika avlämnande förskolan/skolans
organisation och arbetssätt som stödjer eleverna (t ex
tvålärarsystem, mindre grupper mm)
• Kunskap om elevernas arbete på gruppnivå och individnivå
• Kunskap om elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd,
även med hög frånvaro
7
Arbete pågår
• En projektgrupp på utbildningsförvaltningen arbetar för att kunna
hjälpa skolor och förskolor med implementeringen
• Ta fram material med förslag och goda exempel
• Tidigare blanketter för övergångar är reviderade och finns på
www.utforare.uppsala.se
• Pilotprojekt med pilotförskolor och skolor, alla skolformer och
fristående representerade
8
Pilotprojektet
Vad är relevant information?
Pilotprojektet testar övergångsmaterial och gör en förstudie på
teknisk lösning för att tillgängliggöra materialet mellan skolor
- Mottagarskolorna ska se informationen som ett stöd i arbetet och
planeringen för de nya eleverna
- Övergångarna ska fungera för alla elever, inte bara elever i behov
av extra anpassningar och särskilt stöd
9
Pilotprojektet
Har bland annat kommit fram till:
• Likvärdigheten viktig – kan inte vara personberoende utan måste
finnas i skolans rutiner
• Informationen försvinner ofta på vägen mellan grundskola och
gymnasium
• Mall kan användas för mottagandesamtal eller avslutande samtal,
avlämnande/avslut dock viktigt
• Viktigt med information om tidigare frånvaro
10
Plan för hösten 2017
Fokus på två områden:
1) Information om vikten av en god övergång med material från
Skolverket, samt forskare på området – diskussion
2) Ta fram material med förslag och goda exempel till skolorna
- Två workshops, oktober och december
- En ansvarig per skola/förskoleområde som får i uppgift att sprida
kunskaper och driva skolans/förskolans arbete med övergångar
- Uppföljning av senaste övergången VT-17 till HT-17
11
Plan för våren 2018
• Alla förskolor och skolor får ta del av material som
”övergångsansvariga” varit med och tagit fram i workshops
• Arbete på förskolor och skolor med att anpassa detta till egna
skolan, förbereda aktiviteter såsom möten, besök, ev avslutande
samtal mm. Även att ev revidera skolans/förskolans rutiner vid
övergångar.
• Projektgruppen stöttar skolornas/förskolornas arbete via
”övergångsansvarig” person
• Uppföljning av arbetet sker i september 2018
12
Strategisk plan för närodlade
råvaror och
ekologisk mat
Målet är ett av åtta etappmål i Uppsala kommuns miljö- och
klimatprogram
Uppdrag till kommunala enheter och inspiration för
fristående
Definition av ekologiska livsmedel
Till ekologiska livsmedel räknas mat och dryck certifierade enligt EUekologiskt, KRAV eller likvärdig certifiering. Undantaget är fisk och
skaldjur som inte certifieras av EU-ekologiskt.
För viltfångad fisk och skaldjur finns miljöcertifieringen MSC, Marine
Stewardship Council.
KRAV certifierar både viltfångad och odlad fisk och skaldjur men än
så länge är utbudet begränsat. Tills vidare räknas MSC-certifierade
produkter till ekologiska livsmedel.
14
Ekologiska livsmedel som används idag
som inte innebär så stora kostnader
• Mjölk
• Hårt bröd
• Pasta, ris, mjöl
• Tomatkross
• Vissa grönsaker
• Gula ärtor
• Vissa verksamheter: bananer
• Fisk, msc-märkt
• Färsk nötfärs
15
Uppföljning av avtalet med måltidsservice
• 2016 var 35 procent av livsmedelsköpen ekologiska
• 2017 ska 42 procent av livsmedelsköpen vara ekologiska
• 2023 ska målet om 100 procent ekologiska livsmedelsköp nås
16
Metoder i kommunen för att nå målet
• Handlingsplan finns för det gemensamma arbetet
• Inköpsstatistik genomförs för ekologiska livsmedel
• Börjat initialt med inköp som visar en liten skillnad i budget
• På menyer ökar andelen gröna rätter i takt med att den ekologiska
andelen inköp ökar
17
Gemensamma aktiviteter på gång som
berör utbildningsförvaltningen
• En egen dag för EKO-mat för hela kommunen
• Satsning för att vinna kategoring ”årets hållbara skolmatskommun”
i tävlingen White Guide Junior
• Sökt externa projektmedel för att utveckla arbetet där behov och
idéer samlas in under våren
18
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Placerade studenter våren 2017
Förskola: 154 varav 51 i fristående
Grundskola: åk F-6 150 varav 9 i fristående, åk 7-9 60 varav 9 i fristående
Gymnasieskola: 61 varav 15 i fristående
Utökat antal platser och fler förfrågningar från andra lärosäten medför att
fler lokala lärarutbildare behövs.
Om andra lärosäten hör av sig om VFU-studenter, hänvisa alltid till VFUsamordnarna i Uppsala kommun:
[email protected]
[email protected]
19
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Ersättningen till lokal lärarutbildare höjs från och med vt-17 från 165 kr till
175 kr per dag och student. Ersättningen går till skolan.
Vid arbetsplatsförlagt lärande behöver elever på gymnasieskolan Katedral
och Kompetensutvecklingsinstitutet (APL) placering hos barnskötare.
Cirka fyra veckor. Ingen ersättning utgår för APL.
VFU-samordnarna skickar förfrågan om APL- plats i förskolan
20
Information individstöd
Giggi Thomson
Utbildningsförvaltningen
20 april 2017
Antagningsenheten
• Rutinen för skolpliktsbevakningen ses just nu över och utreds på
AE. En tydligare rutin för anmälningar kommer att tas fram. Vid
frågor i väntan på att det blir klart tas kontakt med Sara Ketema på
antagningsenheten.
• [email protected], tel 018-7272056.
22
Elevhälsans centrala enhet (ECE)
• Alla vaccinationer ska registreras i Vaccinationsregistret. Kolla
gärna det med din skolsköterska, det är en skyldighet att
rapportera in genomförda vaccinationer. Det är viktigt för att vi ska
få en rättvisande statistik i Sverige. Elever som inte fått fullständig
vaccination ska erbjudas kompletterande vaccinationer upp till 18
års ålder, så tex flickor som inte vaccinerats mot HPV måste
skolsköterskan erbjuda vaccin. Detta görs lämpligen i årskurs 1
eftersom det ska ges tre doser. Regionen betalar vaccinet för HPV.
23
Konsultativt stöd (KONST)
• Överlämning mellan grundskola och gymnasieskolan pågår.
Blanketter finns på www.konsultativtstod.uppsala.se . Gäller alla
elever i behov av särskilt stöd som kräver någon form av
anpassning tex även dyslexi. Skickas in till KONST
• Den ”pedagogiska överlämningen” är även ett underlag för
placering på IM-program
• Gymnasiesamordnarna arbetar med urvalet av elever som ska få
extra stöd i övergången till nationell program.
• För ansökan till grundsärskola kan specialpedagog på KONST ge
stöd till skola och vårdnadshavare
24
Enheten för flerspråkighet
• Beställning av studiehandledning till läsåret 2017/2018
senast 15 maj för befintliga elever
• Elever som inte deltar i modersmålsundervisning
• EFF skickar en ifylld blankett till elevens rektor med information
om elevens frånvaro, samt om föräldrarna ställer sig negativt till
avregistreringen, eller om EFF inte når föräldrar
• Rektor beslutar om eleven ska/ej fortsätta vara registrerad,
skriver under och skickar blanketten tillbaka till EFF
25
Forskning hemmasittare
• UBF ledningsgrupp har ställt sig positiva till ett EU-övergripande
forskningsprojekt med Uppsala universitet gällande hemmasittare.
Beslut i höst om Sverige/Uppsala får delta.
• Tio länder deltar, utsedda utifrån att de har liknande skolstruktur.
• Nio skolor skall delta - forskning på tre grundskolor med nior, tre
gymnasieskolor med yrkesprogram och tre gymnasieskolor med
högskoleförberedande program.
• En av de tre skolorna får inga särskilda insatser (kontrollgrupp), en
skola får övergripande insatser, en skola får både övergripande och
riktade insatser
26
Forts. hemmasittarforskning.
• Projektet ska pågå i tre år varav det första är ett förberedelseår och
det sista ett utvärderingsår.
• Insatserna görs av universitetet och bekostas av dem.
• Skolorna som deltar ska upplåta lokaler och vara behjälpliga i
planeringen av insatserna. För detta får skolan ett engångsbelopp
på 50 000 kr.
27
Uppsalaprojektet ”Ökad skolnärvaro”
• Projekt inom ramen för PRIO-medel. (Statliga medel för
projekt/åtgärder som befrämjar arbete som innebär samverkan
mellan kommun och region Uppsala).
• Projektet pågått juni 2016 till april 2017. En heltid projektledare.
• 11 case uttagna och intervjuade inkl. alla inblandade.
• Projektredovisning framtagen tillsammans med arbetsgrupp.
• Redovisning samt förslag på åtgärder presenterade för styrgrupp
(direktörerna för UBF, SCF, OMF) i mars 2017.
28
Framtagna brister
• Bristande kartläggning av orsaker till frånvaron
• Avsaknad av eller bristande rutiner (inom skolan och
socialtjänst)
• Bristande kompetens om målgruppen, bemötande och
möjliga åtgärder
• Bristande samordning
• För sena insatser.
29
Målbild
Individuellt anpassade insatser
Rätt insatser i rätt tid
Vårdnadshavare/barns
delaktighet
Samordning/helhetstänk
30
Förslag till åtgärder
• Kompetenssatsningar
• Övergripande ledningsgrupp för skolnärvaroprojektet
• Centrala skolnärvarorutiner
• Namngiven samordnare på skolan för eleven
• Samordnad skolplan för elev
• Samordningsfunktion/koordinatorer
• Ytterligare åtgärder utifrån identifierade utvecklingsområden
31
Tänkt process
Elev
kommer
tillbaka
Frånvaro
Orsak
utreds
Uppmärksammas
Elev
kommer
tillbaka
Anmälningsplikt för oro gäller
under hela processen
Anpassningar och
särskilt stöd
Externa
Insatser
Särskilt stöd
Elev
kommer
INTE
tillbaka
Namngiven
samordnare
Samordnad
skolplan
upprättas
Elev
kommer
INTE
tillbaka
Koordinator
kopplas in
Skolplan
revideras
32
Genomförande
• Preliminära kostnader: Tre samordnare/koordinatorer
• PRIO-pengar under HT 2017. Pengar från sociala investeringar
2018-2019
• Region Uppsala kontaktas för att vara delaktiga (BUP, HAB)
33
Studie- och yrkesvägledning (SYV)
Studie- och yrkesvägledning – Idébank
Den här idébanken är till för dig som arbetar i skolan och vill hitta
tips på övningar och lektionsplaneringar som kan hjälpa dig att
förverkliga läroplanens mål vad gäller studie- och yrkesvägledning i
den vidare betydelsen. ”Vägledning i vid bemärkelse är all den
verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter
som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval”.
Läs mer här: http://utforare.uppsala.se/sv/Skola-ochforskola/Grundskola/Studie--/Studie--och-yrkesvagledning/
34
Kvalitetsrapport
pedagogisk verksamhet
Märit Gunneriusson Karlström
Utbildningsförvaltningen
20 april 2017
Inbjudan till informationsmöte i maj
Onsdagen den 30 maj kl 11.00-12.00
Lokal Stadshuset
36
Download