1(4) Sid. 1(4) Shanghai Linda Backteman Viggo Ljungqvist

Sid. 1(4)
Shanghai
Linda Backteman
Viggo Ljungqvist
Shanghai och östra Kinas ekonomiska utveckling 2010
Sammanfattning
Under 2010 har ekonomin i Kinas östra del blivit starkare, det trots en rad utmaningar.
Tillväxten för Shanghai var 9,9 %, för Zhejiang 11,8%, för Anhui 14,5% och för
Jiangsu 12,4%. Handeln mellan Shanghai och utlandet ökade under året. I Zhejiang har
ökningen av handeln med utlandet varit så stor att provinsen har passerat Shanghai i
exportvolym. Provinsen ligger därmed på tredje plats i landet, efter Guangdong och Jiangsu.
Sveriges handel med Shanghai har ökat under 2010, exporten uppgick till 1,6 miljarder
USD och importen till 691,7 miljoner USD.
Tillväxt i regionen
Östra Kina (Shanghai och grannprovinserna Zhejiang, Jiangsu och Anhui)
spelar en avgörande roll för landets ekonomi då regionen står för mer än 25%
av Kinas BNP på 3,5% av ytan och med 16% av befolkningen.
Under 2010 har tillväxten ökat i Shanghai och dess grannprovinser. Störst
ökning i BNP-tillväxt kunde ses i Zhejiang och Shanghai där tillväxten låg på
11,8% respektive 9,9% (år 2009 så var dessa siffror 8,9% respektive 8,2%).
Även provinserna Anhui och Jiangsu hade en ökning i tillväxten om 14,5%
respektive 12,4%.
Shanghai har en målsättning att eftersträva mer balans och struktur i
ekonomin. Det ska bl a uppnås genom att prioritera detaljhandeln, en sektor
som ständigt växer sig starkare. Förhoppning är att en starkare detaljhandel
kan minska Shanghais beroende av export och investeringar.
Tillverkningsindustrin är fortfarande en viktig inkomstkälla inom vilken
Shanghai uppmuntrar produktion av mer avancerade produkter.
Handel och investeringar i östra Kina
Handeln mellan utlandet och Shanghai ökade under 2010. Den totala
exporten från Shanghai steg med 27,4% och uppgick till 180 miljarder USD1.
Importen ökade under samma period med 38,5 % och uppgick till 188
1
All statistik i denna rapport baseras på kinesisk handelsstatistik.
2(4)
miljarder USD. De utländska investeringarna i Shanghai under 2010 uppgick
till 15,3 miljarder USD, vilket var en ökning med 15% från 2009. Under 2010
lockade världsutställningen i Shanghai till sig fler utländska direktinvesterare
vilket bidrog till fortsatt tillväxt i staden. Enligt beräkningar lade Shanghai ner
över 400 miljarder RMB på världsutställningen, innefattande både Expoområdet och kringliggande infrastrukturprojekt. Nya tunnelbanor och en ny
terminal på flygplatsen Hongqiao var bara några av de kringliggande projekt
som har färdigställts under året.
I den exportberoende provinsen Zhejiang har handeln med utlandet
återhämtat sig under 2010 då exporten steg med 35,7 % och uppgick till 180
miljarder USD. Det innebar att Zhejiang passerade Shanghai i exportvolym
och ligger därmed på tredje plats i landet efter Guangdong och Jiangsu. Även
importen från utlandet ökade med 33,4% under 2010 till en summa av 72,9
miljarder USD. Antalet nya företag fortsatte att öka. Dock stötte många
företag på problem när det gäller nyrekrytering av arbetskraft vilket lett till att
företagen tvingades höja lönerna samt utöka förmånerna. Det resulterade i att
kostnaden för arbetskraft har stigit med i snitt 16,7 % jämfört med föregående
år.
Under 2010 ökade utländska investeringar i Jiangsu med 12,5% och uppgick
till 28,5 miljarder USD. 2010 var åttonde året Jiangsu placerade sig på första
plats när det gäller att attrahera utländska investeringar. I slutet av 2010
uppgick provinsens import och export till 466 miljarder USD vilket utgör
15,7% av Kinas totala import och export. Provinsens export steg med 38%
jämfört med föregående år, medan importen steg med 40%.
Anhuis totala export under 2010 uppgick till 12,4 miljarder USD, en ökning
med 39,7% jämfört med föregående år. Importen ökade kraftig med 74,6%
och uppgick till 11,9 miljarder USD. Vidare ökade även utländska
investeringar med 29,9%, och uppgick till 2,2 miljarder USD. Antalet företag
sjönk dock med 4,4% under 2010 till 281 utländska företag (i slutet av 2010
hade 51 av Fortunes 500 företag någon gång haft investeringar i Anhui).
Handel mellan Sverige och östra Kina
Under 2010 ökade Sveriges export till Shanghai med 22,1% jämfört med
samma period föregående år. Den totala summan uppgick till 1,6 miljarder
USD. Under 2010 har industriprodukter återtagit ledningen framför
fordonsindustrin.
3(4)
Sveriges import från Shanghai har under 2010 haft en positiv utveckling.
Importen ökade med 31,51% och uppgick till 691,7 miljarder USD. Den
produktgrupp som i år dominerar Sveriges import från Shanghai är
kontorsmaskiner. Den näst största importgruppen är textilvaror.
2010 var den totala mängden svenska investeringarna i Shanghai i kontrakterat
belopp 503 miljoner USD. Detta är 0,3% av de totala utländska
direktinvesteringarna i Shanghai.
Sveriges export till Jiangsu ökade med 9,8 % till 1,4 miljarder USD medan
Sveriges import från Jiangsu ökade med 57,9 % till 1,2 miljarder USD. I
Jiangsu registrerades 21 nya svenska med ett kontrakterat belopp om 183
miljoner USD.
Sveriges export till Zhejiang ökade med 14 % till 240 miljoner USD medan
importen ökade med 39 % till 960 miljoner USD.
Kommentar
Ekonomin i östra Kina har blivit starkare under 2010, det trots en rad
utmaningar. I vissa städer såsom Suzhou i Jiangsuprovinsen vittnade de
svenska företagen om arbetskraftsbrist. Efter det kinesiska nyåret 2010
återvände färre migrantarbetare till Shanghai och östra Kina vilket ledde till en
ökad efterfrågan på arbetskraft. Enligt en undersökning av Taihe Consulting
Company under våren 2010 hade 90% av 300 undersökta företag varit
tvungna att höja lönerna för att hålla kvar arbetskraft inom sitt företag. Över
75% av företagen hade även varit tvungna att sänka kraven på de
nyrekryterade. De höjda lönerna utgör dels en inflationspress, dels minskar de
företagens vinstmarginaler och utgör därmed ett hot mot den allmänna
ekonomiska återhämtningen. Hög personalomsättning leder vidare till stora
kompetensförluster, med minskad produktivitet som resultat.
Ett annat hot mot att nå en stabil ekonomisk tillväxt i regionen var, och är
framöver, de fortsatt ökande fastighetspriserna i Kinas storstäder. Under 2010
steg priserna hastigt i Shanghai. För att stävja en eventuell fastighetsbubbla
har kreditrestriktioner införts. Utöver detta har en extra skattesats på 5,5%
införts för nyköpta fastigheter som säljs inom fem år.
Investeringar i sociala skyddsnät är fortsatt eftersatta i östra Kina (liksom i
landet som helhet). Dessutom medför en åldrande befolkning nya utmaningar
för regionen. Östra Kina behöver även fortsätta att öka sina insatser inom
4(4)
miljöområdet, såsom omfattande investeringar när det gäller hållbart
energiutnyttjande, vattenrening, avfallshantering och minskade utsläpp.