Du betalar omsorgsavgift för hemtjänstinsatser

Du betalar omsorgsavgift för hemtjänstinsatser, trygghetslarm och dagverksamhet, för omsorg i särskilt
boende samt korttidsboende, även växelvård. Avgiften betalar du per kalendermånad i efterskott.
Maxtaxan fastställs varje år av regeringen och grundar sig på aktuellt prisbasbelopp. Maxtaxan är den
högsta avgift som du betalar för omsorgsinsatser, oavsett hur många insatser du har eller hur omfattande
dina insatser är. Maxtaxan från och med 1 januari 2017 är 2 013 kronor per kalendermånad.
Omsorg abonnemang
Omsorg enstaka insats
Trygghetslarm tom 79 år
Trygghetslarm 80 år och äldre
1007 kr/månad
161 kr/insats
282 kr/månad
Kostnadsfritt
Städning abonnemang (per hushåll)
403 kr/månad
Tvätt abonnemang (per hushåll)
403 kr/månad
Inköp abonnemang (per hushåll)
403 kr/månad
Omsorgsavgift
Måltidsavgift
66 kr/dygn
108 kr/dygn
Omsorgsavgift
2013 kr/månad
Måltidsavgift
3285 kr/månad
Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och ska täcka dina normalkostnader för livsmedel, kläder,
skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård,
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.
I särskilt boende reduceras minimibeloppet med 12 procent, eftersom du där har
tillgång till hemutrustning utan extra kostnad, och kostnader för hushållsel, TV-avgift och tidningar
ingår i hyran. I förbehållsbeloppet tas hänsyn till fördyrade måltidskostnader när du bor i särskilt boende.
För dig som är yngre än 65 år
Minimibelopp för ensamstående
Minimibelopp för sammanboende, per person
5 563
4 779
För dig som är 65 år och äldre
Minimibelopp för ensamstående
Minimibelopp för sammanboende, per person
5 057
4 273
Om du lämnar in uppgifter till kommunen om dina inkomster och din boendekostnad beräknar vi ditt
avgiftsutrymme och du får ett beslut där avgiften framgår. Omsorgsavgiften får inte överstiga
ditt avgiftsutrymme. Om du inte lämnar in dessa uppgifter, debiteras du automatiskt enligt
den fastställda taxan.
Du är skyldig att meddela kommunen ändrade förhållanden som kan komma att påverka din
omsorgsavgift. Ändringar skickas till Täby kommun, avdelning äldreomsorg, 183 80 Täby.
Kommunen tar hänsyn till ändringen från den månad som vi fått dina nya uppgifter.
Så här räknas ditt avgiftsutrymme ut:
+ Nettoinkomst (inkomst från pension, tjänst/näringsverksamhet, ränta m.m.)
+ Bostadstillägg
- Förbehållsbelopp (minimibelopp, individuella belopp, boendekostnad)
= Ditt avgiftsutrymme
Är du gift så räknas era inkomster samman och delas med två.
Du kan ansöka om förhöjt förbehållsbelopp om du har fått högre omkostnader på minst 200 kronor per
kalendermånad. Kostnaden ska du ha regelbundet under minst sex månader. Ansökan gör du skriftligt på
inkomstblanketten.
Om du bor i lägenhet tar vi hänsyn till hyran för bostaden samt räntekostnader för eventuella bostadslån.
Vid beräkning av din boendekostnad i villa eller radhus kan du välja att acceptera en schablon för
beräkningen eller att lämna in uppgifter om dina faktiska kostnader. Lämnar du in uppgifter om kostnader,
görs en bedömning av dina uppgifter. Som ledning för beräkning av uppvärmningskostnader och övriga
driftkostnader används Konsumentverkets schabloner.
Din avgift ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats, till exempel ändrade
inkomstförhållanden, bostadstillägg, civilstånd, boendekostnad och då skickas ett nytt avgiftsbeslut till dig.
Om maxtaxans storlek ändras kan även din avgift ändras. Den nya avgiften gäller från och med månaden
efter förändringen. Avgifterna kan även ändras efter beslut i kommunfullmäktige. Du kan överklaga ett
avgiftsbeslut till Förvaltningsrätten. Skicka i så fall in din överklagan och hur du vill ha beslutet ändrat till
Täby kommun, avdelning äldreomsorg, 183 80 Täby. Överklagan ska vara oss tillhanda senast tre veckor
efter att du tagit del av beslutet.
Avgiften för hemtjänst är uppdelad på avgift för omvårdnad och service. För omvårdnad betalar du 1 007
kronor, oavsett hur mycket hjälp du har. För service betalar du 403 kronor per insats och hushåll.
Fönsterputs ingår i avgiften för service städ. Du betalar aldrig mer per månad än enligt ditt avgiftsbeslut
eller maxtaxan. Omsorgsavgiften betalar du i efterskott per kalendermånad.
Kostnaden för trygghetslarm är 282 kronor per kalendermånad. Månadskostnaden för trygghetslarmet är
en abonnemangsavgift som du betalar oavsett om du är hemma eller bortrest. Trygghetslarm är
kostnadsfritt från och med det år du fyller 80 år.
För dagverksamhet gäller samma avgift som för omvårdnad, oavsett hur många dagar du besöker
dagverksamheten. Du som har både hemtjänst/omvårdnad och dagverksamhet betalar sammanlagt
1 007 kronor. Kostnad för måltider tillkommer på respektive dagverksamhet. Om du har andra insatser t.ex.
hemtjänst/service betalar du enligt ditt avgiftsbeslut dock max 2 013 kronor per kalendermånad.
Du har rätt att ansöka om förhöjt förbehållsbelopp för ökade matkostnader om du har regelbundna
kostnader för måltider på dagverksamhet. Ansök i så fall på inkomstblanketten.
Om du vistas på korttidsboende är omsorgsavgiften 66 kronor per dygn. Har du haft andra omsorgsinsatser
under månaden får du betala enligt taxan. Du betalar aldrig mer än enligt ditt avgiftsbeslut eller maxtaxan.
Kostnad för mat tillkommer med 108 kronor per dygn.
Omsorgsavgiften för särskilt boende är enligt ditt avgiftsbeslut, dock max 2 013 kronor per månad. Utöver
omsorgsavgiften betalar du även för måltider och hyra. För måltider är avgiften 3 285 kronor per
kalendermånad. Kostnaden för hyra varierar mellan olika boenden.
Måltidsavgiften i särskilt boende minskar med 108 kronor per dygn om du är borta minst ett dygn. Om du
avstår från enstaka måltider eller äter små portioner kan du inte få någon reducering av måltidsavgiften. I
förbehållsbeloppet tas hänsyn till fördyrade måltidskostnader när du bor i vård- och omsorgsboende.
Som ensamstående kan du i samband med flytt till särskilt boende ansöka om förhöjt förbehållsbelopp, om
du har kvar kostnader för din tidigare bostad. Du kan du få förhöjt förbehållsbelopp under högst tre
månader utöver inflyttningsmånaden. Endast omsorgsavgiften kan minska under aktuell period.
Ansökningsblankett får du av din biståndshandläggare. För att din ansökan om förhöjt förbehållsbelopp ska
behandlas måste du ha ansökt om bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel på telefon
08-55 55 90 00.