GÖTEBORGS STADSKANSLI TJÄNSTEUTLÅTANDE Rnr 1 (1)

advertisement
GÖTEBORGS STADSKANSLI
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Enheten för Välfärd och Utbildning
Utfärdat den
Britt Johansson
2003-12-10
Tfn 031-61 22 56, fax 031-774 02 63
e.mail: [email protected]
Rnr 3/04
Dnr 1258/03
Förbehållsbelopp, måltidskostnad m m för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade för 2004
FÖRSLAG TILL BESLUT
I kommunstyrelsen
1) Tillämpningsföreskrifter enligt bilaga avseende avgiftssättning, habiliteringsersättning,
avgift för personlig assistans och tillämpning av förbehållsbelopp godkännes.
2) Förbehållsbelopp enligt förslag i detta tjänsteutlåtande (Rnr 3/04) för personer med
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade godkännes.
Sammanfattning
Stadskansliet har utarbetat förslag till en justering av förbehållsbeloppet till 2 063 kr/mån för personer med
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, att gälla från den 1 januari 2004. Detta
gäller för personer inom boende som har helpension. I de fall man själv har ansvaret för sin mathållning
föreslår stadskansliet att man själv skall förfoga över den s k helpensionsavgiften på 2 285 kr/mån som man
annars skall betala. Totalt innebär detta ett högre förbehållsbelopp på 4 348 kr/mån, vilket skall täcka
kostnader för mat, sjukvård, medicin, kläder och övriga personliga utgifter.
Ekonomiska konsekvenser
Personer med insats enligt LSS betalar själva sin hyra och mat men inga andra kommunala avgifter. Det är
därför endast hyran som kan regleras neråt. Idag finns ca 65 personer under 65 år med insats enligt LSS, för
vilka hyran eller helpensionsavgiften justeras på grund av förbehållsbeloppet. En ökning av
förbehållsbeloppet från 1 944 kr/mån till 2 063 kr/mån innebär en ökad kostnad för stadsdelarna i Göteborg
med ca 7 500 kr/mån.
Bilaga
Tillämpningsföreskrifter för insatser och förbehållsbelopp för personer med insatser
enligt LSS.
Ärendet
Stadskansliet har utarbetat förslag till tillämpningsföreskrifter för avgifter och habiliteringsersättning för
verksamhet som sker med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det gäller även
tillämpning av det s k förbehållsbeloppet, dvs den summa som varje person har att disponera för sina
personliga utgifter, när hyran och eventuella avgifter är betalda. Enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, skall kommunen se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga
behov.
Stadskansliet vill föreslå en beräkningsmodell som utgår från den av riksdagen beslutade ersättningen i form
av sjukersättning som har ersatt tidigare sjuk- och förtidspensioner. Förslaget innebär att personer med insats
enligt LSS som är under 65 år skall vara berättigade till ett förbehållsbelopp på 35 % av sjukersättningen efter
25 % skatt. Förbehållsbeloppet uppgår, med denna beräkning, till 2 063 kr. Personer med insats enligt LSS
som är äldre än 65 år skall vara berättigade till ett förbehållsbelopp på 30 % av garantipensionen efter 25 %
skatt på samma sätt som inom äldreomsorgen. Detta förbehållsbelopp uppgår då 1 570 kr/mån. Både
sjukersättningen och garantipensionen beräknas utifrån prisbasbeloppet.
För personer som själv ansvarar för sin mathållning och därmed har kostnader för livsmedel, tillagning m m,
föreslås att den av Göteborg beslutade kostnaden för helpension även skall ingå i förbehållsbeloppet vilket
därmed uppgår till 4 326 kr/månad. Detta förbehållsbelopp skall den enskilde disponera för sin mat, sjukvård,
medicin, kläder och andra personliga utgifter. Personer med insats enligt LSS betalar sin hyra och inga andra
kommunala avgifter. Det är därför endast hyran eller kostnader för mat, i de fall man betalar helpension till
kommunen, som kan regleras neråt. Totala matkostnaden under dagen som faktureras av kommunen, får inte
överstiga av kommunstyrelsen beslutad avgift för helpension.
Personer med förmögenhet över 3 prisbasbelopp har, enligt nuvarande regler, inte rätt till detta
förbehållsbelopp. Stadskansliet föreslår att denna förmögenhetsspärr på 3 prisbasbelopp tas bort även för
denna personkrets, liksom inom äldre- och handikappomsorg enligt socialtjänsten.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
Enheten för välfärd och utbildning
Britt Johansson
Inger Sahlin
Bilaga
TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR INSATSER OCH FÖRBEHÅLLSBELOPP FÖR
PERSONER MED INSATSER ENLIGT LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA
FUNKTIONSHINDRADE.
Allmänt om avgifter
Insatser till enskilda personer som sker enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är i
huvudsak kostnadsfria. Kommunen får endast ta ut skälig avgift för bostaden (hyra), samt vissa kultur- och
fritidsaktiviteter som kommunen bestämmer. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnader.
Kostnader får tas ut för måltider som serveras i anslutning till verksamhet, t ex vid daglig verksamhet eller
korttidsvistelse.
Avgifter
Hyra för bostad med särskild service
Kostnad för måltider i samband med korttidsvistelse.
(Priset avser helpension).
Kostnad för egen mat och gemensamt
förbrukningsmaterial i särskild
boendeform
Kostnader för måltider i daglig verksamhet, lunch eller middag utan dessert
Avgift för personlig assistans som tillhandahålls av kommunen i de fall den
enskilde erhåller assistansersättning
enligt LSS
Hyra sätts efter bruksvärdesprincipen
enligt samma regler som för övriga
bostäder i Göteborg
Enligt Göteborgs norm för socialbidrag
2003 för livsmedel:
Under 1 år: 20 kr
1 - 3 år: 23 kr
4 - 6 år: 30 kr
7 - 10 år: 32 kr
11 - 14 år: 37 kr
15 - 18 år: 44 kr
Vuxna (ensamstående): 51 kr
Den verkliga kostnaden. Inga centrala
normer. Gemensamma inköp förutsätts
ske i samråd mellan de boende och de
anställda
41 kr.
Följer regeringens beslut betr. statlig assistansersättning enligt LASS. För 2003 gäller 205
kr per utförd assistanstimma, med möjlighet till
högre ersättning i vissa fall, enligt RFV:s
anvisningar
Habiliteringsersättning
Habiliteringsersättning utgår till person som har daglig verksamhet enligt LSS.
Habiliteringsersättning grundar sig på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2004 är
39 300 kr. Detta innebär att för deltagande i daglig verksamhet enligt LSS utgår per dag nedanstående belopp:
För heldag, 0,1 % av prisbasbeloppet = 39,30 kr
För halvdag, 0,07 % av prisbasbeloppet = 27,51 kr
Förbehållsbelopp
Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade skall kommunen tillse att den enskilde får behålla
tillräckliga medel för sina personliga behov.
När maten är betald skall den enskilde som är yngre än 65 år ha kvar ett förbehållsbelopp på 2.063 kr/månad.
Detta belopp skall den enskilde förfoga för sina personliga utgifter såsom kläder, fritid, semester, hälso- och
sjukvård m m. Den som är 65 år och äldre skall ha kvar ett förbehållsbelopp på 1 570 kr/månad.
Som inkomst vid beräkning av förbehållsbeloppet skall räknas inkomst i form av aktivitetsersättning,
sjukersättning, pension av olika slag samt inkomst av kapital enligt besked i samband med självdeklarationen.
Som inkomst räknas även bostadstillägg samt ev andra ej skattepliktiga inkomster. Som inkomst skall vid
beräkning av förbehållsbeloppet även räknas habiliteringsersättning, vilket de personer erhåller som deltager i
daglig verksamhet.
Som inkomst skall vid beräkning av förbehållsbeloppet även räknas den del av handikappersättningen som
avses att täcka av kommunen uttagna avgifter. Övrig del av handikappersättningen får den enskilde behålla för
att täcka personliga kostnader som den enskilde har på grund av sitt funktionshinder.
Avgiftsnedsättning för att nå förbehållsbeloppet görs för ansökningsmånad plus högst 2 månader tillbaka i
tiden.
Blankett för beräkning
av förbehållsbelopp
(För boende enligt LSS)
Sökanden
Namn
Personnummer
Boende
Bruttoinkomster per månad
Utgifter per månad
Aktivitetsersättning
Sjukersättning
Garantipension
Hyra eller boendeavgift
ATP, ITP eller annan
pension
Bostadsbidrag
Skatt på kapital
Kapitalinkomst, enligt
kontrolluppgift
Eventuellt övriga
inkomster
Summa inkomster
Skatt på inkomst
Gode mansarvode
Summa utgifter
Försäkran och underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga och
sanningsenligt
Sökandes/ombudets
namnteckning
Datum
Ifylles av
förvaltningen
Avgiftsnedsättning
fr o m
SDF
Datum
Kontaktperson
Telefon
Beslutsfattare
Telefon
t om
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards