Avgifter för hemtjänst mm i eget boende

advertisement
Avgifter för hemtjänst i eget boende
Socialnämnden
Motala kommun
Gäller från och med den 1 januari 2017
Avgifter för hemtjänst i eget boende
Hemtjänst
Hemtjänst består av personlig omvårdnad, service, matdistribution och/eller trygghetsservice. Personlig omvårdnad innebär hjälp med personlig hygien, tillsyn, på- och avklädning, måltider etc. Service omfattar städning, inköp av dagligvaror, tvätthantering, post-,
bank- och övriga ärenden samt ledsagning vid inköp/ärenden.
Avgift för omvårdnad och service
Avgiften för omvårdnad och service i eget boende är 290 kronor per timme.
Avgift för trygghetslarm
Med ett trygghetslarm har du möjlighet att kalla på hjälp vid behov.
Högtalartelefon och larmdosa (tryckknapp) tillhandahålls kostnadsfritt.
För trygghetslarmet ska du betala en avgift på 300 kronor per månad. För provlarm, larm
och personalens kvittering av att du fått hjälp när du larmat debiteras samtalsavgift på din
telefonräkning. Samtalsavgiften varierar beroende på det abonnemang du har.
Avgift för telefonservice
Telefonservice innebär att du dagligen kontaktas per telefon av hemtjänstpersonal.
För telefonservicen ska du betala en avgift på 100 kronor per månad.
Avgift för hemsjukvård
Besök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast inom hemsjukvårdsorganisationen, 100 kr/besök, max 400 kr per månad.
Besök av delegerad undersköterska från hemtjänstorganisationen i de fall brukaren inte har
hemtjänst, 100 kr/besök, max 400 kr per månad.
Besök av delegerad hemtjänstpersonal när brukaren även har hemtjänstinsatser,
hemtjänstavgift enligt maxtaxa.
Övriga kostnader och avgifter

Om du önskar, t.ex. för att du inte själv kan laga din mat, kan du få färdiglagad (kyld)
mat hem till din bostad till en kostnad av 50 kronor per portion.

Avgift för inköpsservice uttages med 105 kronor per inköpstillfälle.

Vid deltagande i dagverksamhet ska du betala 96 kronor per dag, samt 50 kronor för
maten.

För korttidsboende i särskilt boende ska du betala per dygn.

Avlösning är kostnadsfri upp till 10 timmar, därefter betalar du 75 kronor per timme.
Maxavgift
Du ska betala högst 2 013 kronor per månad i hemtjänstavgift, inklusive eventuella
avgifter för trygghetslarm, telefonservice, hemsjukvård, dagverksamhet och
korttidsboende.
Avgifter för hemtjänst i eget boende från och med den 1 januari 2017
Sida 1 (3)
Kostnad för mat och samtalsavgifter på din telefonräkning för provlarm, larm och
kvittering efter larm ingår inte i maxavgiften.
Hemtjänstavgift
Din hemtjänstavgift är beroende av ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga) och på hur
många timmar hemtjänst samt eventuella avgifter för trygghetslarm, telefonservice,
dagverksamhet och korttidsboende du har under månaden.
Detta innebär att din avgift för hemtjänst blir:
 Högst lika med ditt avgiftsutrymme, om ditt avgiftsutrymme är 1 krona  2 012 kronor.
 Högst 2 013 kronor, om ditt avgiftsutrymme är 2 013 kronor eller mer.
Beräkning av avgiftsutrymme (betalningsförmåga)
Ditt avgiftsutrymme beräknas som skillnaden mellan ditt avgiftsunderlag (inkomster) och
ditt förbehållsbelopp. (Se exempel.)
Ditt avgiftsunderlag är summan av din nettoinkomst som du kan antas komma att få under
de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad, samt bostadstillägg.
Om avgiftsutrymmet är 0 kronor eller är negativt, dvs. om ditt avgiftsunderlag är lägre än
ditt förbehållsbelopp, ska du inte betala någon hemtjänstavgift.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och din faktiska bostadskostnad.
Minimibeloppet beräknas täcka normala kostnader för livsmedel (1 780 kronor per månad),
kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.
Minimibeloppet uppgår till

För ensamstående
5 057 kronor per månad
 För makar/sambor
4 273 kronor per person och månad
Om du inte fyllt 65 år ökas minimibeloppet med 10 % av ovanstående belopp.
Höjning av minimibeloppet
Minimibeloppet kan höjas om du har särskilda behov av varaktig karaktär som medför
kostnader som uppgår till minst ett par hundra kronor per månad. Med varaktig karaktär
menas att kostnaden är regelbundet återkommande under i vart fall större delen av ett år.
Exempel på kostnader som kan berättiga till högre minimibelopp är:
 Fördyrad kost, t.ex. på grund av att maten erhålls via hemtjänsten eller att omsorgstagaren
har behov av särskild kost och därför normalt har en högre matkostnad.
I förbehållsbeloppet beräknas livsmedelskostnaden till 1 780 kronor per månad.
 Underhållskostnad för barn.
 Fördyrade kostnader för resor, t.ex. dagliga arbets- och sjukresor.
 Kostnader för god man.
Beslut om avgifter
Du får ett skriftligt avgiftsbeslut. En besvärshänvisning bifogas beslutet.
Hur kan du överklaga avgiftsbeslut?
Socialnämndens individuella avgiftsbeslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt
Avgifter för hemtjänst i eget boende från och med den 1 januari 2017
Sida 2 (3)
beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Din överklagan ska ha
kommit in till socialkontoret inom tre veckor från den dag du fick del av nämndens beslut.
Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Har din överklagan kommit
in inom rätt tid kommer överklagan skickas vidare till förvaltningsrätten om inte nämnden/
beslutsfattaren ändrar beslutet på det sätt som du har begärt. Om rätten bifaller överklagan
kan rätten ersätta det överklagade beslutet med ett nytt beslut.
Beräkning av avgiftsutrymme (betalningsförmåga) för boende i eget boende
Exempel
Erik Eriksson som fyllt 65 år är ensamstående och bor i egen lägenhet med 4 000 kronor per
månad i hyra.
Erik Erikssons nettoinkomst är 6 500 kronor per månad och han har 3 890 kronor per
månad i bostadstillägg.
Erik Erikssons avgiftsutrymme beräknas på följande sätt:
Inkomster
Nettoinkomst
Bostadstillägg till pensionärer
Summa inkomster (avgiftsunderlag)
Egen beräkning:
6 500 kronor
3 890 kronor
10 390 kronor
Förbehållsbelopp
Minimibelopp (ensamstående)
Hyra
Förbehållsbelopp
5 057 kronor
4 000 kronor
9 057 kronor
Avgiftsutrymme (10 390 kr – 9 057 kr)
1 333 kronor
Erik Eriksson ska betala 1 333 kronor per månad i hemtjänstavgift, inklusive eventuella
avgifter för trygghetslarm, telefonservice och korttidsboende.
Upplysningar
Om du har några frågor om avgifter inom äldreomsorgen eller innehållet i den här
broschyren är du välkommen att höra av dig till oss på socialkontoret.
Postadress:
Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Webbplats:
Socialkontoret, Stöd Vuxna och Äldre, 591 86 Motala
Drottninggatan 5, Motala
0141 22 50 00
[email protected]
motala.se/aldreomsorg
Referenser
Socialtjänstlag (2001:453)
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Socialstyrelsens allmänna råd om avgifter inom äldre- och handikappomsorg (SOSFS 2002:8)
Socialstyrelsens meddelandeblad 7/2002:
Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
Socialstyrelsens meddelandeblad 9/2002:
Vissa frågor om avgifter i äldre och handikappomsorg
Socialstyrelsens meddelandeblad 8/2016:
Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen år 2017
Socialstyrelsens webbplats:
Frågor och svar om avgifter i äldre- och handikappomsorg
Pensionsmyndighetens information:
Bostadstillägg till pensionärer
Taxor inom Äldre- och handikappomsorgen i Motala kommun, KFS 2006:9
Avgifter för hemtjänst i eget boende från och med den 1 januari 2017
Sida 3 (3)
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards