2016-03-10
Åke Örtqvist
www.smittskyddstockholm.se
Antal rapporterade fall av invasiv pneumokockinfektion (IPS) i Stockholms län 2007-2015
400
334
350
300
250
255
241
245
229
251
200
203
202
2013
2014
222
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sedan pneumokockvaccin infördes i barnvaccinationsprogrammet 2007
har den totala incidensen av invasiv pneumokocksjukdom (IPS), d v s när
bakterien spridit sig till blodet eller hjärnhinnorna minskat med ca 30%.
Minskningen är störst hos vaccinerade grupper, men ses också i alla åldrar
utom hos personer > 65 års ålder.
Det totala antalet fall har inte minskat i samma takt, vilket delvis beror på
befolkningsökningen.
2015
2016-03-10
Åke Örtqvist
www.smittskyddstockholm.se
Rapporterade fall av IPS i Stockholms län 2015
uppdelat på åldersgrupp
n=222
35
29
30
28
28
24
25
20
19
18
15
15
12
10
8
5
1
1
1
2
2
1
8
3
0
Majoriteten av fallen med invasiv pneumokocksjukdom
finns i äldre åldersgrupper.
14
7
1
2016-03-10
Åke Örtqvist
www.smittskyddstockholm.se
Incidens per 100.000 barn
Incidensen (antal fall per 100 000) av invasiv pneumokocksjukdom
(IPS) med vaccin- respektive icke vaccintyp hos barn 0–2 år
40
PCV13
35
icke-PCV13
30
25
20
15
10
5
0
2006
2007
2008
2009
2010
År
Hos barn under 2 år har incidensen av invasiv pneumokocksjukdom (IPS) sjunkit mycket kraftigt, från 36 till knappt 2 fall
per 100 000. Under 2015 insjuknade bara ett barn under 2 år i
IPS, ett 1-årigt barn som precis invandrat från Indien. Barnet
hade en vaccinstam (19F) men var sannolikt ovaccinerat. Därmed
har inget vaccingenombrott inträffat sedan det nuvarande
vaccinet introducerades 2010.
2011
2012
2013
2014
2015