IPS Stockholms stad

advertisement
IPS
Stockholms stad
Rapport från studiebesök
Åsa Olsson, Sune Hemmingsson,
Lisa Ask
IPS 8 principer








Lämplighet baseras på individens vilja till arbete
Klientens egna preferenser, intressen och val är
viktiga och styr processen
Konsultation och vägledning i ekonomi och
försörjning erbjuds till alla
Vanligt lönearbete är målet
IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet
Sökande efter arbete inleds snabbt
Jobbcoachen bygger relationer med företag och
arbetsplatser
Individanpassat stöd utan tidsbegränsning

Fysiskt funktionshinder – rullstol, ramp,
hörapparat mm.

Psykiskt funktionshinder – sammanhållet
stöd – IPS mm.
Stockholmsprojektet




30 kommuner i landet jobbar med varianter
av IPS
IPS i Stockholmsstad är ett projekt med
statliga anslag.
Syfte: att utvärdera metoden
Kommunen äger projektet men samverkande
parter är landsting, FK och AF
Stockholms projektet



5 ”arbetsspecialister” personer med bakgrund
som socionom och fritidspedagoger och med
7,5 Hp IPS alt kortkurs 2+ 2 dagar
Deltagare till programmet rekryterades vid
tre öppna informationsmöten
Nu samarbetar ”arbetsspecialisterna” med
var sin psykiatrisk mottagning för vidare
rekrytering
Stockholmsprojektet

Ca 100 personer deltar i programmet

Ett material för de verksamheter som
erbjuder sysselsättning har arbetats fram

Kort utbildning till personal att jobba med
”beredskap till arbete” har genomförts

FN: konvention 2009 konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning;
Personer med funktionsnedsättning har rätt till
arbete på samma villkor som andra personer

Staten ska medverka för att målgruppen kan
delta i arbetslivet på jämlika villkor
Våra slutsatser
Det blir problematiskt om inte alla huvudmän
deltar.
AF roll och ansvar



Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar för frågorna inom
arbetsmarknadspolitik och ska vara samlande, stödjande och pådrivande
Särskilt uppdrag för unga med funktionsnedsättning
Har fem olika former av stöd till anställning – lönebidrag,
trygghetsanställning, utvecklingsanställning, OSA, Samhall och stöd till
personligt biträde, SIUS, arbetshjälpmedel, praktisk arbetslivsorientering

SKL Funktionsnedsättning och arbete
Försäkringskassan




Försäkringskassan har ett samordningsansvar dels på strukturell
nivå dels på individnivå av rehabiliteringen
Ska se till att rehab aktörerna (Arbetsförmedlingen, Hälso o
Sjukvården, Kommunerna och Arbetsgivarna) samverkar i syfte att
uppnå effektiv användning av tillgängliga resurser
Försäkringskassan utreder, bedömer och beslutar om rätten till
ersättning till individen, sjukpenning, rehabiliteringsersättning,
aktivitetsersättning från 19 till 30 års ålder, sjukersättning från 30
års ålder
Beviljar bidrag till anpassning av en arbetsplats eller ett individuellt
arbetshjälpmedel
Kommunens ansvar
ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällsliv.

Har ett särskilt ansvar för människor med
psykiska funktionshinder

Några insatser: För viss LSS insatser,
ekonomiskt bistånd, boendestöd, bostad med
särskild service, dagverksamhet,
träffpunkter, arbetslivsinriktad rehabilitering
Landstingets ansvar – medicinskt förebygga, utreda och
behandla sjukdom eller skada. Erbjuda habilitering och rehabilitering
samt hjälpmedel
Den specialiserade psykiatrin :
 Utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter
med psykiska störningar - öppna och slutna vårdformer.
 Upprätthålla akutverksamhet för målgruppen.
 Myndighetsutövning i form av tvångsvård enligt Lagen om
psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård
.
 Vara konsult till vårdgrannar såsom primärvård, övrig sjukvård,
kommun och andra myndigheter i enskilda ärenden.
 Ha ett kunskapsansvar för området psykiska störningar/psykisk
ohälsa och vara ett resurscentrum för psykiatrisk
specialistkunskap
 Handleda kommunens personal i specifika patientärenden.
Så här kan psykiatrin och
kommunen delta

Erbjuds VoS/CM

Resursgrupp utses

Arbetsspecialist/coache
r deltar i resursgruppen

Regelbundna träffar i
resursgruppen
Men vart ska
arbetschoacherna ha sin
organisatoriska tillhörighet?
Förslag till pilotprojekt





Kommun och AF utbildar varsin
arbetsspecialist
Arbetsspecialisterna arbetar 100% var
Arbetar utifrån AF lokaler?
IPS programmet integreras i Vård och
stödsamordningsarbetet.
VoS/CM – Resursgrupp – arbetsspecialist
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards