Utbildningar i islamisk teologi, filosofi och rättsvetenskap

advertisement
Utbildningar
i islamisk teologi,
filosofi och
rättsvetenskap
Teologiska institutionen
Besöksadress: Engelska parken,
Thunbergsv. 3 B
Postadress: Box 511,
751 20 Uppsala
Telefon: 018–471 2295
Fax: 018–71 01 70
E-post: [email protected]
www.teol.uu.se
Utbildningar i i slamisk teologi, filosofi och r ättsvetenskap Kursbeskrivningar
Introduktion till islamisk
rättsvetenskap, 7,5 hp
Modern islamisk politisk filosofi,
7,5 hp
Varje dag ställer barn, kvinnor och män
frågor som bara kan besvaras av den som
känner till islamsk värdegrund, rätts­
uppfattning och livssyn. Genom Uppsala
universitets unika nya utbildningar får fler
frågor relevanta svar.
Kursen har två huvudmoment. I den första introduceras
läran om de islamiska rättskällorna (usul ul-fiqh), de skilda
rättsskolorna (madhaahib), tolkningsmetoderna, rättsetik
och rättsfilosofi, viktiga rättsområden (som straffrätt, av­
talsrätt, familjerätt, krigsrätt) och centrala lagtolkningsfrå­
gor. I den andra fokuseras de utmaningar islamisk rätt står
inför i västerländska kontexter, inklusive utvecklingen av en
islamisk rätt (fiqh) för muslimska minoriteter.
Kursen behandlar huvudlinjerna inom islamisk politisk
filosofi i modern tid. Tyngdpunkten ligger på utvecklingen
efter andra världskriget, med särskild fokus på islams
mångfacetterade politiska geografi runt millennieskiftet.
Kursen introducerar viktigare sunni- och shiamuslimska
tänkare och islamiska rörelser, deras förhållande till
varandra och andra politiska idétraditioner i vår samtid.
Kursen vänder sig till alla som vill förstå den inom­
islamiska debatten, dess betydelser och sammanhang.
Teologiska fakulteten initierar nu utbildning och forskning
där islams teologi, filosofi och rättsvetenskap studeras
inifrån. Utbildningarna vänder sig till dig som arbetar inom
muslimska samfund, som lärare eller ledare, inom myndig­
heter, vård och omsorg eller inom media. Alla kurser
genomförs av ledande forskare och lärare, med specialist­
kompetens inom sitt område.
» Introduktion till islamisk rättsvetenskap,
7,5 hp
» Koranvetenskap, 7,5 hp
» Modern islamisk politisk filosofi, 7,5 hp
» Sufism, en introduktion till den islamiska
mystiken, 7,5 hp
Lärare:
Mosa Sayed, doktor i juridik vid Uppsala universitet,
med inriktning mot islamisk rättsvetenskap och interna­
tionell privaträtt.
Lärare:
Koranvetenskap, 7,5 hp
Sufism, en introduktion till den
islamiska mystiken, 7,5 hp
Hur kan man läsa och förstå Koranens budskap?
Koranen är en av världens mest lästa och spridda texter.
Från profeten Muhammads uppenbarelser till idag har
Koranen utgjort en central text för praktiserande mus­
limer världen över. Samtidigt är Koranen en mångtydig
text som kräver kunskap och reflektion för att förstå.
Kursen introducerar Koranen, dess centrala teman och
de grundläggande metoderna för tafsir, den islamiska
exegetiken och de läsarter som utvecklats genom den
islamiska historien.
Lärare:
Othman al-Tawalbeh, Koran- och hadith-vetare, imam,
projektledare på Fryshuset.
Läs mer och anmäl dig på
www.uu.se/utbildningar
Anmälan kan göras fram till kursstart.
Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria
med inriktning mot islamisk filosofi och politisk idéhistoria.
Har du lust att lära dig mer om sufismen? Skulle du
vilja få en direkt inblick i den storslagna mystiska
litteraturen inom den muslimska traditionen? Vill du
få en vetenskaplig förståelse av sufismen som religiöst,
historiskt och socialt fenomen? Önskar du veta mer om
sufismens konstnärliga uttryck och dess förhållande till
musik och dans? Kursen ger en fördjupad kunskap om
olika aspekter av den islamiska mystikens dynamiska
historia och dess roll och utformning i det tjugoförsta
århundradet.
Lärare:
Ashk Dahlén, fil dr i iranistik vid Uppsala universitet,
docent vid universitetet i Oslo, översättare och författare.
Download