HFS-temadag 11.3 2013
”Mötets betydelse för hälsan”
Psykisk hälsa
Lise-Lotte Risö Bergerlind
Lena Sjöquist Andersson
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
Definition av hälsa
“Tillstånd av fysiskt, psykiskt
och socialt välbefinnande och
inte enbart frånvaro av
sjukdom eller skada”
Socialstyrelsens termbank 2009
WHO definition 1945
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
2
Psykisk hälsa
Psykiskt funktionshinder
Allvarlig psykiska sjukdom
Psykisk hälsa
2013-04-02
Psykisk ohälsa
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
3
Psykisk ohälsa
• Är något som drabbar alla någon gång i livet.
• Psykisk ohälsa är en subjektiv upplevelse av att inte
må bra, t.ex. att känna sig nedstämd, stressad eller
att uppleva att man inte fungerar så bra.
• Detta kan bland annat bero på att något hänt, att
man är på väg in i en ny livssituation (livskris) eller
att man är kroppsligt sjuk.
Socialstyrelsen riktlinjer för ångest och depression 2009
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
4
Psykisk störning eller sjukdom
• Är förutom den egna upplevelsen något som kan
diagnostiseras utifrån vissa symptom och beteenden
Socialstyrelsen riktlinjer för ångest och depression 2009
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
5
”Ingen hälsa utan psykisk hälsa”
(World Federation on Mental Health)
För den enskilde är psykisk hälsa en tillgång
som gör att hon/han kan förverkliga sin
intellektuella och emotionella potential, finna
och uppfylla sin roll i det social livet, skolan
och arbetslivet
2013-04-02
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
6
WHO – ”Treatment gap”
•Stor andel av psykiska sjukdomar blir inte
behandlade så bra som de skulle kunna bli utifrån
aktuell kunskap
•Det är bara 2 av 5 som sökt hjälp för ångest och
depression ett år efter debuten av problemen
•Den psykiska hälsan beaktas inte tillräckligt vid
somatisk sjukdom
2013-04-02
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
7
WHO
•14% av den globala sjukdomsbördan orsakas av
psykisk sjukdom
•Ca 1 miljon människor tar sitt liv varje år. Självmord
är en av de vanligaste dödsorsakerna för personer
mellan 15-44 år
•I Sverige tar ca 1 500 personer sitt liv, varje år. Det
blir en var sjätte timme.
•30% av befolkningen lider av någon typ av psykisk
ohälsa under ett år
•Livstidsrisken att få någon typ av psykisk ohälsa är
bortemot 50%
2013-04-02
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
8
Ökad psykisk ohälsa
•Självrapporterad psykisk ohälsa har ökat bland
yngre och är vanligare bland kvinnor
•Psykiatrisk slutenvård ökning bland unga
•Sjukhusvård för självskadebeteende vanligare bland
unga
•Självmorden har minskat i befolkningen
•Självmord vanligast bland äldre män
Årsrapport 2012, Statens Folkhälsoinstitut
2013-04-02
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
9
Skyddsfaktorer – psykisk hälsa
Inre
Yttre
God fysisk hälsa och arvsanlag
Positiva tidiga relationer
God självkänsla
Känsla av att vara accepterad
Problemlösningsförmåga
Förmåga att hantera konflikter
Förmåga till växelverkan
Förmåga att skapa och upprätthålla
goda relationer
Möjlighet att förvekliga sig själv
Socialt stöd, vänner
Rätt till ett hem
Utbildningsmöjligheter
Arbete eller annan försörjning
Stöd av chef och arbetskamrater
Att bli sedd och hörd
Att ha påverkansmöjligheter
Trygga livsvillkor
God offentlig stödverksamhet
Handbok i psykisk första hjälpen – Föreningen för mental hälsa i Finland
2013-04-02
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
10
Riskfaktorer – psykisk hälsa
Inre
Yttre
Biologiska faktorer, sjukdomar
Sårbar självkänsla
Känsla av hjälplöshet
Få eller dåliga nära relationer
Sexuella problem
Isolering
Känsla av alienation
Skilsmässor och förluster
Övergrepp och våld
Mobbning
Arbetslöshet och varsel
Alkohol och drogmissbruk
Fattigdom, hemlöshet
Marginalisering
Psykisk ohälsa i familjen
Skadlig livsmiljö
Handbok i psykisk första hjälpen – Föreningen för mental hälsa i Finland
2013-04-02
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
11
Man kan stärka den psykiska
hälsa genom att…
•Ha regelbundna vardagsrutiner
•Vila och sova tillräckligt
•Äta regelbundet och varierat
•Motionera tillräckligt
•Koppla av
•Ägna sig åt sådant som ger tillfredställelse
•Ha regelbunden kontakt med släkt och vänner
•Berätta om hur man har det och fråga hur andra har det
Handbok i psykisk första hjälpen – Föreningen för mental hälsa i Finland
2013-04-02
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
12
Temagrupp Psykisk hälsa
Syfte
”Öka kunskapen om psykisk hälsa inom hälso- och
sjukvården. Ta fram metoder för att uppnå och bibehålla
bästa möjliga psykiska hälsa hos patienter och
närstående, trots kroppslig eller psykisk sjukdom.”
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
13
Informationsmaterial
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
14
Bok- och biblioteksmässan
2011 och 2012
”Psykisk hälsa genom livet” monter tillsammans med Svenska
psykiatriska föreningen (SPF), Nationell samverkan för psykisk hälsa
(NSPH), Västerbottens läns landsting och Modellområdet ungas
psykiska hälsa (SKL).
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
15
Suicidpreventiva dagen 10.9
Exempel på arrangemang 2012
•
Suicidpreventiva dagen uppmärksammades för tionde gången i
Jönköping och är ett samarbete mellan Landstinget i Jönköpings
län, Jönköpings kommun samt SPES kretsen i Jönköpings län.
•
Suicidpreventiva dagen 10 september 2012, Lasarettet i Ystad.
•
På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) uppmärksammades den
suicidpreventiva dagen genom att bjuda in alla intresserade till en
kvällsföreläsning och paneldebatt.
•
”Tankar ord och handlingar” seminarium i Umeå i samarbete med
elevhälsan i Umeå kommun.
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
16
Utvecklingsområden
• Barn som närstående – hur har dom det i kontakt
med vården? Enkät till medlemsorganisationerna i
HFS håller på att utarbetas.
• Äldres psykiska hälsa – hur kan vi uppmärksamma
och stärka den?
• Vi vill gärna ha fler medlemmar!
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
17
Tack för er uppmärksamhet!
Lise-Lotte Risö Bergerlind
[email protected]
Lena Sjöquist Andersson
[email protected]
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
18