Hälsofrämjande arbetsplatser

advertisement
Temagrupp
Hälsofrämjande arbetsplats
15 mars 2016
Mariette Veideskog
HR-strateg, Landstinget i Uppsala län
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
Temagruppens medlemmar
•
•
•
•
•
•
Region Jämtland Härjedalen
Landstinget Sörmland
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
Region Gävleborg
•
•
•
•
•
•
Landstinget i Uppsala län
Landstinget Blekinge
Region Jönköpings län
Landstinget i Värmland
Landstinget Västmanland
Region Kronoberg
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
Gäster i temagruppen
• Dan Hasson, docent i folkhälsovetenskap
• Andrea Eriksson, forskare KTH, doktorand inom
hälsofrämjande ledarskap. Samarbetat med Lotta Dellve
• Docent Christina Björklund, forskare och ledarskapsstrateg vid
Karolinska institutet
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
 Hälsofrämjande arbetsplatser –
broschyr och verktyg
 Nya föreskrifter – AFS 2015:4
 HFA-temadag våren 2017
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
Hälsofrämjande arbetsplats
Hälsofrämjande arbete utgår från en helhetssyn på faktorer som skapar
god hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå.
•
•
•
•
•
•
Värdegrund och förhållningssätt
Delaktighet och arbetsgemenskap
Kommunikation och mötesplatser
Ledarskap och medarbetarskap
Hälsa och arbetsglädje
Lärande och utveckling
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
Verktyg
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Kunskaper
• Mål
• Arbetsbelastning
• Kränkande
särbehandling
• Arbetstider
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
På arbetsplatsen ska man…

Anpassa resurserna till kraven i
arbetet (eller vice versa)

Klargöra arbetets innehåll
•
•
•
•
Vad som görs, vad som ska göras och av vem
Kvantitet (hur mycket) och kvalitet (tillräckligt
bra)
Arbetsgång/metod
Prioriterings principer

Identifiera psykisk påfrestning

Bedöma risker kopplade till arbetet

Förebygg kränkande särbehandling

Ha rutiner för hur kränkande
särbehandling ska hanteras
•
•
•
Vem tar emot information
Vad mottagaren ska göra
Hur och var de utsatta snabbt kan få hjälp

Se till att chefen och arbetsledare har
kunskaper om hur man förebygger
och hanterar ovanstående

Komplettera arbetsmiljöpolicyn med
mål kopplade till organisatorisk och
social arbetsmiljö
AFS 2016:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
Temadag våren 2017
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
Download