Bild 1 - Göteborgs Stad

advertisement
ESF-Projekt:
En hälsosam arbetsplats
En hälsosam arbetsplats
Projektet är ett samarbete mellan Intraservice/ Grön Rehab och SDF Östra Göteborg.
Bakgrund
• Sjukfrånvaron i Göteborgs stad ökar - från som lägst 4,3 % för män respektive 6,8 % för kvinnor 2010
till 5,8 % för män respektive 9,5 % för kvinnor 2015.
• Sjukfrånvaron har ökat mest inom stadsdelarna.
• Sjukfrånvaro i form av psykisk ohälsa (depression, utmattningssyndrom etc.) ökar mest, särskilt bland
kvinnor.
• 83 % av de anställda i Göteborgs stads stadsdelsförvaltningar är kvinnor.
• I medarbetarenkäten uppger gruppen som definierat sig som ”Annat” att de upplever sig vara utsatta
för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering i större utsträckning än andra grupper.
2
Projektöversikt
Östra Göteborg
Hälsostrateg
MR-strateg
Hälsofrämjande
ledarskap
Utreda kränkande
särbehandlingar
etc.
Hälsofrämjande
medarbetarskap
Utbilda grupper
och
organisationer
Intraservice
Samordnare
Arbetsträningsplatser
Arbetsträningsplatser
Rehabstrateg
Stressens
mekanismer
Kursledare
Stress
Utbilda individer,
chefer samt HR
Arbetsrotation
Säkerställa
horisontella
insatser
3
Främjande och förebyggande insatser
• Kompetensinsatser inom hälsofrämjande ledarskap.
• Kompetensinsatser inom hälsofrämjande medarbetarskap.
• Systematiskt hälsoarbete (årshjul – planera, genomföra och följa upp).
• Utbildning, metoder och verktyg för att arbeta förebyggande med personalgrupper kring
jämställdhet och likabehandling.
• Utbildningsprogram för chefer och HR-personal kring stressen mekanismer.
• Utbildningsprogram för medarbetare med stressproblematik och sjukfrånvaro.
4
Rehabiliterande insatser
• Utbildningsprogram för medarbetare med stressproblematik och sjukfrånvaro.
• Systematiskt hantering av förebyggande arbetsträning och rehabilitering vid
ohälsa/sjukdom
• Kvalitetssäkrade arbetsträningsplatser
• Kvalitetssäkrad utbildning/introduktion av nya medarbetare och för personer som återgår
till arbete efter en långtids sjukfrånvaro.
• Utbilda handledare.
• Utveckla samverkan mellan vårdgivare, FK och SDF så att medarbetaren får det
rehabiliteringsstöd den behöver för att nå en lyckad återgång i arbetet.
5
Download