Sacorådets kurser

advertisement
Sacorådets kurser
Arbetsrelaterad stress – psykiska orsaker till sjukfrånvaro
Sacorådet inbjuder till ett halvdagsseminarium kring arbetsrelaterade stressymtom och vad det kan föra med
sig för medarbetare och chefer. Sjukfrånvaron ökar snabbt i Sverige. Ca 40 % av all sjukfrånvaro orsakas av
psykiska besvär och då främst stress. För enskilda individer kan det ibland bli en lång väg tillbaka till arbete
och en fungerande vardag.
Kerstin Wentz är leg psykolog och fil dr i psykologi och arbetar på
Arbets- och Miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset med bla
patientutredning kring stressrelaterad ohälsa och forskning inom
samma område. Kerstins föredrag heter Hälsa -arbete och
återhämtning och handlar om hur stress har en avgörande
”eftereffekt”. Utdragen stress ger en oförmåga till nedvarvning som är
ett lika stort problem som själva stressaktiveringen i sig. En förhöjd
och/eller utdragen stressreaktion hämmar intellektuell funktion och
har betydelse för ohälsoutveckling inom såväl det psykologiska som
det kroppsliga fältet. Arbetskrav och arbetsmiljö kommer också att
diskuteras i perspektiv av det naturliga åldrandet genom medelåldern
och hur en dålig arbetsmiljö riskerar att skapa utslagning ur
arbetslivet. Föreläsningen innehåller beskrivningar från fältstudier i
arbetslivet.
Mats Eklöf, leg psykolog, lektor vid Psykologiska institutionen
Göteborgs Universitet samt docent i yrkesmedicinsk forskning vid
Sahlgrenska akademin.
Mats kommer att presentera en forskningsbaserad begreppsapparat
som man kan använda för att analysera och argumentera kring
psykosocial arbetsmiljö i förhållande till påverkan på människors
hälsa och arbetsprestation.
Dag och tid:
Plats:
Måndagen den 31 augusti kl 13.00-16.30
Stadsbibliotekets hörsal, Götaplatsen
Målgrupp: Skyddsombud, kommunombud, styrelseledamöter Sacorådets styrelse samt förtroendevalda
som sitter i någon samverkansgrupp.
http://www.saco.se/lokala-webbplatser/sacoradet-vid-goteborgsstad/kalendarium/
Anmälan
Glöm inte att begära ledigt hos din arbetsgivare. Bifoga denna kursinbjudan.
Välkomna
Sacorådet i Göteborgs Stad/ Liselotte Hakeberg
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards