120514Riskbedömning gruppchef slutversion Psykiatri inför

advertisement
ABC för riskbedömning inför ändringar i
verksamheten
A Precisera den planerade ändringen
Vad består ändringarna av?
Var ska ändringarna genomföras?
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Två gruppchefstjänster försvinner inom område IFO-FH, Boende och personligt stöd.
Enheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar .
De medarbetare som berörs är
Medarbetare inom enheterna Bostad med särskild service Aniara och Tideräkningsgatan
Medarbetare inom boendestödet för personer med psykiska funktionsnedsättningar
En enhetschef och två gruppchefer
B Gör riskbedömningen
Vilka risker innebär ändringarna?
Är riskerna allvarliga eller inte
Det vardagsnära ledarskapet till medarbetarna försvinner, risk att kommunikation mellan chef
och medarbetare påverkas negativt då chefen kommer längre från verksamheten. Chefen kan
bli svårare att nå.
Gruppchefen har en helhetssyn och upplevs ha djupare förståelse för verksamheten och var
resurser skall läggas, risk att det försämras
Gruppchefen har haft möjlighet att medverka i nätverksmöten, risk att enhetschefen inte
kommer att ha möjlighet till detta
Fler medarbetare per chef. Det nära ledarskapet har gjort att gruppchefen har en närmare
relation till medarbetarna och kan fånga upp eventuell ohälsa tidigare. Risk till ökad
sjukfrånvaro.
Risk att fler administrativa arbetsuppgifter läggs på medarbetarna.
Ingen allvarlig risk, osäker risk gällande sjukfrånvaro och upplevelsen av ett nära ledarskap.
C Åtgärda
Vilka åtgärder ska genomföras?
När ska åtgärderna vara genomförda?
Vem ser till att åtgärderna genomförs?
Två gruppchefstjänster dras in och ytterligare en enhetschef tillsätts inom området
Åtgärderna skall genomföras snarast efter samverkan
Områdeschef ansvarar för att genomföra förändringen
För att minimera riskerna kommer del av stödassistenternas tjänster att bli pedagogtjänster på
bostäderna med särskild service.
Sjukfrånvaro, personalomsättning, arbetsskador och tillbud kommer att följas upp extra efter
förändringen
Download