Levnadsvanor och etik

advertisement
Levnadsvanor vid sjukdom
- etiska aspekter
Vilken vård är etisk rätt?
När kan vi prata levnadsvanor?
Och med vem?
”Om man ger varje
individ en passande
mängd näring och
motion, icke för lite
och icke för mycket,
skulle man ha den
säkraste vägen till
hälsa”
Hippokrates, 406-370
f.Kr
Ofta fick patienterna exakta direktiv
om kost och fysisk aktivitet. Han
individualiserade och följde upp sina
ordinationer noga

”Jag har inte frågat om hon kan, jag
har frågat om hon vill”

”Att vila är att göra något annat”

"Lugn och mod. Allt i stor mängd.
Resultatet blir gott” (text på recept)
Levnadsvanor påverkar
Sunda levnadsvanor kan förebygga
90% av all diabetes
 80% av alla hjärtinfarkter och stroke
 30% av all cancer
90 procent av de som dör av kronisk sjukdom hade en
sjukdom som går att förebygga och behandla
Förändrade levnadsvanor innebär också stora hälsovinster
för dem som har en kronisk sjukdom, med exempelvis färre
och mindre allvarliga komplikationer
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser innebär
ett effektivt utnyttjande av hälso-och sjukvårdens resurser

Cancer
Vid cancer spelar

ärftlighet en stor roll i 5-10% av fallen

livsstilsfaktorer en stor roll i 70% av fallen
•
55 000 personer/år får cancer i Sverige
•
1/3 får en cancerdiagnos under sin livstid
•
65% lever 10 år efter diagnos
Hälsofrämjande slutenvård
Vilka är de största riskerna?

Infektioner

Dålig sårläkning

Muskelsvinn/sarkopeni

Trycksår

Smärtor

Långa vårdtider

Lång rehabilitering
Levnadsvanor vid sjukdom?

Saknas enhetlig praxis för hälsofrämjande arbete i vården

Hälsofrämjande vårdmiljö saknas

Kunskap saknas

Vi har inte råd att inte jobba förebyggande
Rökning

Sämre strålbehandlingsresultat

Sämre cytostatikaeffekt

Fler biverkningar

Fördröjd läkning och fler komplikationer postoperativt

Ökad risk för sekundär cancer

Rökslut ger allmänt bättre hälsa och livskvalitet
(Källa: Cooley et al)
Etikkoden för ssk

All omvårdnad har en etisk dimension och varje
sjuksköterska har ett moralisk ansvar för sina
bedömningar och beslut

Det som utmärker en profession är hur de
professionella använder framtagen kunskap i det
praktiska vårdarbetet

Verksamma sjuksköterskor skall verka för en
positiv inställning till arbetet att bedriva, sprida
och använda forskning om omvårdnad och hälsa
Värdegrund för omvårdnad
Främja patientens hälsa och välbefinnande,
förebygga ohälsa samt lindra lidande
Sveriges Kommuner och
Landsting anser:



Att det skall ingå ett hälsofrämjande
förhållningssätt i samtliga vård – och
omsorgsutbildningar
Att hälso – och sjukvården skall genomsyras av ett
hälsofrämjande arbete
Att hälsofrämjande och förebyggande insatser kan
vara betydligt mer effektiva än
sjukdomsbehandlande och möjliggör åtgärder som
motverkar sjukdom och främjar hälsa
Källa: Positionspapper – Hälsofrämjande hälso –
och sjukvård, 2013, SKL
Utmaningar

Egna känslor och värderingar

Brist på kunskap

Brist på motiverande strategier

Fysiska miljön

Dåliga erfarenheter

Rutiner saknas
God omvårdnad vid sjukdom
Kost
R ökning
Alkohol
Motion
Download