Förebyggande insatser Matti Leijon

advertisement
Hälso- och sjukvård –
Förebyggande insatser
Matti Leijon, PhD, MPH
Enheten för Folkhälsa & Social Hållbarhet,
Region Skåne
1
2.3 Hälso- och sjukvård (se sidan 117)
• Det viktigaste folkhälsoarbetet ligger utan tvekan utanför hälsooch sjukvårdens ansvarsområde.
• Hälsofrämjande insatser för att stödja patienternas tilltro till sin
egen förmåga samt sjukdomsförebyggande insatser i form av stöd
att ändra ogynnsamma levnadsvanor är särskilt viktiga för
individer med svaga socioekonomiska resurser.
• Det förutsätter att man utvecklar effektiva metoder och förbättrar
kunskaperna om hur man ska kunna påverka levnadsvanorna
även om det föreligger sociala eller språkliga hinder.
– Risken är annars att de som har goda resurser är de som
gagnas mest.
2
Folkhälsan påverkas av alla
politikområden
Livsvillkor
Strukturperspektiv
Hälso- och sjukvården
är en av flera arenor
där folkhälsoarbete
bedrivs!
Levnadsvanor
Individperspektiv
Bearbetat original av Göran Dahlgren och Margret Whitehead, 1991
3
Hälsans bestämningsfaktorer!
Berättelsen om Jason som inledde den årliga hälsorapporten från
hälsoministeriet i Canada på 1990-talet. (översättning av FHI)
Den lilla pojken Jason ligger på sjukhus.
Varför är Jason på sjukhus? För att han har en svår infektion i sitt ben.
Men varför har han en infektion i sitt ben? För att han har skurit sig i
benet och såret blev infekterat.
Varför har han skurit sig i benet? För att han lekte på den skräpiga
gården utanför sitt hus och det fanns något vasst stål där, som han
ramlade på.
Men varför bor han i ett sådant område? För att hans föräldrar inte har
råd att bo bättre.
Varför har de inte råd att bo bättre? För att hans pappa är arbetslös och
hans mamma är sjuk.
Men varför är hans pappa arbetslös? För att han inte har så mycket
utbildning och inte kan hitta något jobb.
Men varför…?
4
Vad säger lagen?
Hälso- och sjukvården har ett uppdrag att bedriva
hälsofrämjande arbete och förebyggande insatser
(Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763; §1,2,2c,3,8)
Förebyggande vård ska finnas med i det akuta
såväl som i det kroniska skedet av en sjukdom. I
det akuta skedet för att om möjligt förhindra
kroniska tillstånd (Prioriteringsutredningen, 1996/97:60)
5
Nationella folkhälsomål
1: Delaktighet och inflytande i samhället
2: Ekonomisk och social trygghet
3: Trygga och goda uppväxtvillkor
4: Ökad hälsa i arbetslivet
5: Sunda och säkra miljöer och produkter
6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7: Gott skydd mot smittspridning
8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9: Ökad fysisk aktivitet
10: Goda matvanor och säkra livsmedel
11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika
och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
6
Hälso- och sjukvården
• Merparten inom Region Skåne, i egen regi
eller hos privat utförare inom exempelvis
Hälsovalet
• Kommunen ansvarar för: hemsjukvård,
vård i särskilt boende, elevhälsovård.
7
God vård + Hälsoinriktad
8
Hälsofrämjande åtgärd
enl. Socialstyrelsens termbank
Åtgärd för att stärka eller bibehålla
människors fysiska, psykiska och
sociala välbefinnande
9
Samtalet centralt
• Centralt i en
patientcentrerad
konsultation är att i
dialog med patienten
utgå ifrån hans eller
hennes egen upplevelse
och att låta patienten
med egna ord beskriva
sina problem.
10
Åtgärd 2.3.4.1.6
• Förbättra den interkulturella kompetensen
och kunskaperna om sociala
bestämningsfaktorers betydelse för
levnadsvanorna inom hälso- och
sjukvården.
– Grundutbildning
– Kompetensutveckling
– Forskning??
11
The lower their socio-economic status, the more
obstacles to health and wellbeing people face
National strategy to reduce social inequalities in health, Norway
Ex. Nytt vårdprogram levnadsvanor
Syfte: Utgöra ett stöd i det strukturerade arbetet
med levnadsvanor inom hälso- och sjukvården i
Skåne i linje med Socialstyrelsens riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder.
En del av kunskapsstyrningen…!
13
Vårdprogram
Beskriver arbetet med levnadsvanor utifrån:
Hur bedöma och identifiera ohälsosam levnadsvana
Att arbeta med ett patientcentrerat förhållningssätt
via samtalet
Innehåll i rådgivningen
Hur dokumentera
Personalens kompetens
Hjälpmedel i den kliniska vardagen
14
Framgångsfaktorer
• Arbeta systematiskt på alla nivåer
– Från patientmöte till styrning
• Interkulturell kompetens viktig för att
utveckla metoder och bemötande
• Använd befintliga data – följ upp och
jämför….
15
Prioritet för framtiden
- enligt Folkhälsopolitisk rapport 2010
1. Ge barn och unga en
bra start i livet
2. Skapa goda sociala och
ekonomiska förutsättningar för alla
3. Stärka delaktighet och inflytande
4. Utveckla och erbjuda en hälsofrämjande
hälso- och sjukvård på lika villkor
Prioritet för framtiden
- enligt Folkhälsopolitisk rapport 2010
1. Att ge barn och unga en bra start i livet och noga
följa utvecklingen
Region Skåne arbetar med:
•
Individnivå: Prioritera MVC, BVC,
familjecentraler samt epidemiologisk
bevakning av barn och unga, ungdomsmottagningar,
ensamkommande flyktingbarn, barn som far illa, psykisk ohälsa
•
Strukturnivå: Stöd och samverkan med regionala aktörer samt kulturoch infrastruktursatsningar
Prioritet för framtiden
- enligt Folkhälsopolitisk rapport 2010
2. Att skapa goda sociala och ekonomiska
förutsättningar för alla genom tillgång till arbete
och sociala trygghetssystem
Region Skåne arbetar med:
•
Stöd till sociala innovationer
•
Näringslivs- och infrastrukturutveckling
•
Social investeringsfond
Prioritet för framtiden
- enligt Folkhälsopolitisk rapport 2010
3.
Att stärka delaktighet och inflytande framför allt för
ungdomar och äldre
Region skåne arbetar med:
•
HSNs fokusområden; Äldres hälsa,
barn och unga vuxnas psykiska hälsa,
kommunsamverkan
•
Folkhälsoundersökningar barn och ungdomar samt äldrefokus (65-80 år)
•
Medborgardialoger
•
Samverkan idéburna sektorn, t ex:
- Senior Sports School
- Nätverket för social ekonomi
- Nätverket för patient- och anhörigföreningar inom psykisk ohälsa
Prioritet för framtiden
- enligt Folkhälsopolitisk rapport 2010
4. Att utveckla och erbjuda en hälsofrämjande
hälso- och sjukvård på lika villkor
Region Skåne arbetar med:
•
Kunskapsstyrning genom implementering av nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder avseende levnadsvanor
•
Ersättningsmodell för att stödja verksamheternas arbete med
levnadsvanorna, tex FaR
•
Nya modeller för rehabilitering genom kultur och natur
•
Tandvården integrerar frågor om tobak och mat vid alla barnbesök
•
E-hälsa, t ex klamydiatest på nätet
•
Styrning av nationella bidrag till aktörer inom HIV/AIDS-området
•
RCC:s delaktighet i det breda folkhälsoarbetet.
Att gå från ord till handling!
Vad gör vi och hur gör vi?
Implementering ….?
Spridning….?
PS! Läs gärna Karl Löfgrens underlagsrapport
”Implementeringsforskning – en kunskapsöversikt”
21
Implementering?
Från FHI rapporten ”Från nyhet till vardagsnytta” av Guldbrandsson 2007
• Är en sammansättning specifika aktiviteter
som har till syfte att få en ny metod eller ett nytt
program med kända aspekter att bedrivas i
ordinarie verksamhet. (Fixen 2005)
• Aktiva och planerade ansträngningar för att
en ny metod ska användas som ordinarie metod
i en organisation. (Greenhalgh 2005)
22
Jämför med…
• Spridning:
– Den process som sker när en ny idé, med hjälp
av särskilda kanaler och över tid,
kommuniceras bland medlemmar i ett
socialt system
Om implementering
• Med kunskap om implementering
genomförs i genomsnitt 80
procent av det planerade
förändringsarbetet efter tre år.
• Utan sådan kunskap genomförs
14 procent av förändringsarbetet
efter i genomsnitt 17 år.
Avslutningsord!
Give a man a fish and he eats for a day; teach a man to
fish and he eats for a lifetime (Maimonides)
Medicine, a least in our lifetime, has always been more
interested in providing the fish than teaching the art of
fishing. (Dirk Scheerhorn)
Health Promotion should be
based on evidence rather than
ideology
(Gro Harlem Brundtland,
WHO, 2000)
Hälso- och sjukvårdens roll
• Hälsofrämjande insatser på individnivå
handlar om att stärka människors fysiska,
psykiska och sociala välbefinnande.
Hälso- och sjukvården kan konkret bidra
genom att stödja individen att göra
hälsosamma val, minska risktagande
beteenden och ohälsosamma
levnadsvanor genom att informera om
frisk- och skyddsfaktorer.
27
Presenterad 20 juni 2012
• Det är lätt att glömma bort att ett lyckat
förebyggande arbete riskerar att osynliggöra
själva problemet vilket kan leda till mindre
förståelse för vikten av förebyggande
arbete.
Download