Barn och unga
• Skapa förutsättningar för en gynnsam hälsoutveckling
• Öka barns och ungas delaktighet och inflytande
• Möjliggör ungas egen försörjning
• Förbättra den psykiska hälsan
• Skapa förutsättningar för en aktiv fritid,
ett rikt kulturutbud, goda levnadsvanor
Vuxna
• Utveckla möjligheterna till omskolning, vidareutbildning och
kompetensutveckling
• Skapa goda arbetsplatser och arbetsmiljöer
• Verka för bättre arbetsvillkor och försörjning
• Öka tillgången till ett tryggt boende
• Stödja vuxna till hälsosamma levnadsvanor
• Öka delaktigheten i samhället och förebygg och åtgärda våld
Äldre
• Minska den ofrivilliga ensamheten
• Öka förutsättningarna för ett aktivt åldrande