Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar

foto: erika stenlund/ikon
psykisk ohälsa
Nytt
material
för dig som
arbetar med
konfirmander
Psykisk ohälsa bland
barn och unga ökar
Nu finns en verktygslåda för dig som möter barn och unga med psykisk ohälsa.
Välkomna att besöka verktygslådan på Sveriges kristna råds hemsida
www.skr.org/diakoninsmanad
diakonins månad
Detta hittar du på
www.skr.org/diakoninsmanad
Ungas psykiska ohälsa
Diakonins månad i september är
ett ekumeniskt samarbete mellan
kyrkor och organisationer. 2016
fokuserade vi på ungas psykiska
ohälsa och vi fortsätter detta tema
under 2017. På webben finns samlat
digitalt material som både ger stöd
till drabbade och vägledning till de
som är engagerade i socialt arbete.
Att vara anhörig
Om psykisk ohälsa
Kyrkornas ansvar
Diagnoser
Så använder du materialet
Så bemöter jag psyksik ohälsa
Filmer och podcast
foto: Linda Mickelsson /Ikon
Vad vet du om ungas psykiska ohälsa?
Hur mycket vet DU om psykisk hälsa och
ohälsa i stort och särskilt barn och ungas
psykiska hälsa och ohälsa? Om olika diagnoser som är vanliga hos barn och unga?
Hur ser du kännetecken på psykisk ohälsa?
Du kan både stötta och hjälpa – ju mer
förkunskap du har desto bättre förberedd är
du! Och framför allt – det blir lättare för dig
att VÅGA FRÅGA.
I Sveriges kristna råd möts 25 medlemskyrkor
fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika
kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman
medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden.
Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte,
skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för
ekumenisk utveckling och samordning av
gemensamma aktiviteter
och verksamheter.
www.skr.org