HFS-nätverkets grundidé. Margareta Kristenson.

advertisement
HFS – nätverkets grundidé
Margareta Kristenson
Professor/överläkare i socialmedicin
Linköpings universitet/Region Östergötland
Nationell koordinator för det svenska HFS nätverket
Vad är HFS – nätverkets
grundidé?
Vad är er bild?
Hälso - och sjukvårdens utmaning
Ändrad demografi – fler äldre
Ändrat sjukdomspanorama – fler långvarigt sjuka
Allt större delen av vårdinsatser ”reparativa”
Nya krav från brukarna
Ny kunskap och teknik
med
Strama ekonomiska ramar!
“Already the Ottawa Charter called for
the reorientation of health services
towards health promotion
which can only be achieved by
changing organizational culture”.
OTTAWA-manifestet 1986
8
Det svenska nätverket
Hälsofrämjande hälso- och
sjukvård (HFS)
…en del av det internationella nätverket
Health Promoting Hospitals & health services,
initierat av WHO 1993
Det internationella nätverket
Health Promoting Hospitals
Startade utifrån ett samarbete mellan WHO´s
avdelningar för
• Health Promotion och
• Health Services Management
Nätverkets vision
Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom
en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa
för patienter, medarbetare och befolkning
Hälsoorientering!
Nätverkets vision
Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom
en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa
för patienter, medarbetare och befolkning
Hälsoorientering!
Nätverkets vision
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård för alla
Hälsoorientering
HPH konferens 2016 Connecticut; USA
Creating a Culture of Health through
Innovation and Partnership
Creating health promoting healthcare delivery systems through innovative
partnerships in policy
Involving professionals and clients in developing a health promoting
organizational culture
Innovative health promoting direct service provision
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
Nätverkets uppgift - att bidra till
ett paradigmskifte!
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
- fyra perspektiv som stärker varann!
• Patient perspektivet
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att optimerna vårdens insatser
• Medarbetar perspektivet
Bli modell för den goda arbetsplatsen
• Befolknings perspektivet
Bidra med kunskap och aktivt delta i hälsofrämjande och förebyggande insatser
• Styr- & ledningsperspektivet
Hälsoorientering som strategi för en effektivare vård
Styr- & ledningsperspektivet
Använda hälsoorientering som en strategi för att
skapa en effektivare hälso- och sjukvård
Tydliga, uttalade, mål och uppdrag.
Uppföljning av hälsoresultat
som bas för verksamhetsutveckling
Nätverkets verksamhetsidé
Nätverket är en idéburen verksamhet och avser att vara ett
lärande nätverk, där man lär av varandra genom deltagande i
nätverkets aktiviteter.
Temagrupper
•
•
•
•
•
Hälsofrämjande förhållningssätt
Hälsofrämjande vårdmiljö
Hälsofrämjande arbetsplats
Psykisk hälsa
Sjukdomsförebyggande insatser- levnadsvanor
-Alkohol,
-Tobak
-Matvanor
-Fysisk aktivitet
• Riktade hälsosamtal
• Hälsofrämjande primärvård
• Uppdrag och uppföljning
Nätverkets verksamhetsidé
Nätverket är en idéburen verksamhet och avser att vara ett
lärande nätverk, där man lär av varandra genom deltagande i
nätverkets aktiviteter.
Att driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård
med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter,
medarbetare och befolkning.
HFS har en viktig roll för att bidra
till jämlik hälsa och vård!
Jämlik hälsa
Förväntad återstående livslängd vid 30 års ålder efter
högsta utbildning 1992-2012 för kvinnor och män
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)
Låg socioekonomisk situation är
förenat med...
Mera utsatta livsvillkor, negativa livshändelser,
ogynnsam arbetsmiljö, skador och våld
Mer ogynnsamma levnadsvanor
Mindre socialt stöd
Sämre tilltro till egen förmåga
Lägre tillit till andra
Ökad sårbarhet för sjukdom
Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle.
Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa.
En hälsofrämjande hälso-och sjukvård
är viktigast för den med..
Ogynsamma levnadsvanor
Låg tillgång till socialt stöd
Låg tilltro till egen förmåga
Låg tillit till andra och till systemets
intresse för dess person
Som inte förstår vad man säger
Dvs för individer i utsatt social position
Framtidsvision
Hälsoinriktad vård
Säker vård
Tillgänglig
vård
Kvalitets
säkrad
vård
Nätverkets uppgift - att bidra till
ett paradigmskifte!
En hälsoorienterad
hälso- och sjukvård
…lärande, ledning och styrning mot
hälsoresultat.
En hälsoinriktad
hälso- och sjukvård
…lärande, ledning och styrning mot
hälsoresultat.
Download