KURSGUIDE VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2 FÖR

advertisement
KURSGUIDE
VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2
FÖR LÄRARE I FRITIDSHEM
7,5 högskolepoäng
LRVU20
Hösten 2014
REV.20141002
1
VFU I GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING
MOT ARBETE I FRITIDSHEM - LRVU20
Välkomna till LRVU20
Kursen syftar till att studenten didaktiskt prövar samt reflekterar över fritidspedagogiska
ämnesområden från tidigare kurser. Studenten ska utveckla sin undervisning och sitt
pedagogiska ledarskap med fokus på fritidspedagogik i fritidshem. I kursen diskuteras hur
uppväxtvillkor och strukturella faktorer såsom genus och ålder påverkar barns erfarenheter
och därmed undervisningen.
Progression i VFU
LRVU20 är den andra av fyra VFU-kurser på programmet. VFU-kurs 3 LRVU30 samt VFUkurs 4 LRVU40 är enligt studiegång inplacerade under termin 5. VFU: n i kursen knyter an
till genomförda kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt till genomförda
ämnesstudier inom de fritidspedagogiska kurserna. Erfarenheter från VFU-kurser kommer
framöver i utbildningen att kunna knytas till innehållet i de högskoleförlagda kurserna. I
LRVU10 placerades studenterna parvis. I LRVU20 kommer studenterna, i den mån det går, få
en placering i samma VFU-område men enskilt istället för i par. Huvudplaceringen är på
fritidshem men del av tid finns också i skolans verksamhet. Här ska studenten relatera till eget
valda praktiskt estetiska ämne.
Aktivt deltagande i VFU
Studenten ska aktivt delta i olika delar av verksamheten tillsammans med lokal lärarutbildare
och utveckla sin undervisning och sitt pedagogiska ledarskap i fritidshem. I slutet av kursen
ska studenten fungera självständigt i delar av verksamheten.
Riktmärket för kursen är att studenten ska ha möjlighet till ca 10 timmar för
loggboksskrivande, planering, dokumentation och reflektion. De övriga 30 timmarna förläggs
i huvudsak i fritidshemmets verksamhet och här kan ingå arbetslagsplanering, APT,
föräldramöte osv. Schema ska LLU och studenten ha kommit överens om och diskuterat.
Närvaroblankett ifylls av LLU (lokal lärarutbildare) och skickas som en bilaga via E-post sista
VFU-dag till kursledare; [email protected]ped.gu.se
Loggboksskrivande
Loggboken utgör studentens obligatoriska underlag till praxisseminarium samt ska ses som
stöd för egen reflektion i sin kommande yrkesprofession som inför kommande kurser i
utbildningen. I loggen gör studenten anteckningar, prövar idéer, upptäcker och
vidareutvecklar tankar. Som stöd för studentens loggboksskrivande anvisas till Dysthe,
Hertzberg & Løkensgard Hoel (2011). Skriva för att lära. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur
(Kapitel 1,2 och 5) samt Björndal (2005) (Kapitel 1, 3 och 8). Det som skrivs i loggboken
2
bedöms inte språkligt men läses av respektive VFU-kurslärare. Kortfattad respons ges i
relation till kursens mål som lämnas vid ett tillfälle. VFU-kursläraren fokuserar i denna
respons främst målet att; reflektera över eget lärande i relation till uppdraget som grundlärare
med inriktning mot arbete i fritidshem för att kunna identifiera eget behov av ytterligare
kunskaper.
Praxisseminarium
Alla VFU-kurser innehåller minst 1 obligatoriskt praxisseminarium. Det övergripande målet
med praxisseminarier är att studenten ska utveckla sin förmåga att reflektera över
erfarenheterna från VFU så att studenten lär av de dilemma man ställs inför i verksamheten.
Det sker bl.a. genom själva samtalet under seminariet, mellan studenterna och mellan
studenterna och VFU-kursläraren och deltagare från skolverksamheten. Praxisseminarium ger
studenterna en möjlighet att sätta ord på sina egna erfarenheter, att bredda sitt
erfarenhetsområde genom att höra andra beskriva sina erfarenheter och att använda olika
teoretiska perspektiv och begrepp i en gemensam reflektionsprocess. Det lärande som avses är
dels en fördjupad förståelsekunskap om läraryrkets komplexitet, dels en fördjupad självinsikt.
Till obligatoriskt praxisseminarium kommer lokal lärarutbildare att inbjudas.
ÖVERSIKT
Denna kursguide för LRVU20 är ett komplement till: kursplan LRVU20, gäller from HT12,
schema LRVU20 HT 2013, Riktlinjer för VFU
Kursledare, studerandeservice och VFU-ansvarig
Kursledare: Carin Blennerhed, 031 786 65 71, [email protected]
Studievägledare: Lena Wendt, [email protected]
Studerandeservice: Cathrine Lindqvist, 786 48 12, [email protected]
VFU-ansvarig: Håkan Kollberg, 786 5528, [email protected]
VFU-kurslärare och VFU grupper
VFU grupp 1
Vfu-kurslärare: Mona Alfredsson Wessman; [email protected]
VFU grupp 2
Vfu-kurslärare: Carin Blennerhed; [email protected]
VFU grupp 3
Vfu-kurslärare: Zvezdan Memedov; [email protected]
3
VFU grupp 4
Vfu – kurslärare: Helen Sibom; [email protected]
VFU-kurslärares ansvar
VFU-kurslärare är den person som har i uppgift att följa och stödja studenterna i sin VFUgrupp under de 4 VFU-kurserna i utbildningen. VFU-kurslärares ansvar och arbetsområde
framgår av Riktlinjer för VFU
http://www.lun.gu.se/digitalAssets/1435/1435555_riktlinjer_vfu_lp11_130207.pdf
VFU-koordinator
På varje VFU-område finns en VFU-koordinator vars ansvar och arbetsområde du kan läsa
om i Riktlinjer för VFU
http://www.lun.gu.se/digitalAssets/1435/1435555_riktlinjer_vfu_lp11_130207.pdf
Kontaktuppgifter till VFU-koordinator finns på
http://www.lun.gu.se/utbildning/grundlararprogrammet/vfu/vfu-omraden/
Lokal lärarutbildare (LLU)
Den lokala lärarutbildaren har som uppgift att ge den återkoppling och handledning som kan
krävas i olika situationer, för att på så sätt utgöra en förebild för och ett stöd i studentens
yrkesmässiga utveckling. Läs mer om LLU ansvar och arbetsområde på
http://www.lun.gu.se/digitalAssets/1435/1435555_riktlinjer_vfu_lp11_130207.pdf
Närvaroblankett ifylls av lokal lärarutbildare och skickas till kursledare;
[email protected]
Bedömningskriterier
I kursen används en tregradig betygsskala, underkänd (U) godkänd (G) samt väl godkänd
(VG).
För betyget Godkänd i kursen krävs att studenten ska visa att kursens lärandemål uppnåtts
genom bedömning i VFU, obligatorisk närvaro på VFU, loggboksskrivande, deltagande i
gruppexamination, praxisseminarium och individuell skriftlig dokumentation av egen
undervisning.
För väl Godkänd krävs, utöver kraven för godkänd, att studenten visar utvecklad förmåga vid
planering, genomförande, dokumentation, och utvärdering. Studenten ska kunna beakta barns
inflytande och delaktighet och kunna analysera och föra kritiska, reflekterande resonemang
med underbyggda argument.
Examinationer och omexaminationer
För att student ska få Godkänt i kurs krävs att följande moment är genomförda;
• bedömning av studentens prestationer i den verksamhet där studenten är VFU-placerad
4
• deltagande i obligatoriskt praxisseminarium med stöd i digital loggbok samt inlämning av
individuell skriftlig dokumentation av egen undervisning
• deltagande i gruppexamination
Omexaminationer sker 8 december 2014. Meddela kursledare om ni ska genomföra en
omexamination.
Noteras bör att examination av VFU-kurs är begränsad till två tillfällen per kurs. Se
utdrag ur kursplan nedan.
Utdrag ur kursplan:
Examination av VFU-kurser är begränsad till två tillfällen per kurs. Student som blivit
underkänd vid två tillfällen kan söka dispens för ytterligare examinationstillfällen hos
Lärarutbildningsnämnden (LUN). Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt
möjligt, efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran skall
ställas till institutionen och vara skriftlig.
____________________________________________________________________
VFU - UPPGIFTER
1. VFU bedömning i relation till examensmål samt självvärdering
och besök
Läraryrkets komplexitet kräver att läraren arbetar med en rad samspelande kunskaper och
färdigheter på olika sätt. Studentens förmåga att hantera komplexitet utvecklas successivt
under utbildningen. Bedömning av prestationerna under VFU är knutna till specifika delar av
examensmålen för en professionsutveckling. VFU-kurser har olika fokus för att skapa och
stödja studentens progression. Studenten förväntas inte uppnå alla examensmål förrän i slutet
av sin utbildning.
Varje VFU kurs och samtliga kursmål är direkt relaterad till examensmål för
grundlärarutbildningen i arbete mot fritidshem. Under VFU kommer studenten att få ett besök
samt en bedömning i relation till kursmålen. Studentens uppgift blir att skriva en
självvärdering (blankett kommer att finnas på GUL). Självvärderingen ska vara VFU
kurslärare tillhanda minst ett dygn före besöket. Besöket kommer om möjligt att förläggas
efter praxisseminarium i kursen och består av två delar; den första delen där VFU-kursläraren
ser studenten ansvara för någon undervisningssituation. Den andra delen är det trepartssamtal
där student, LLU och VFU-kurslärare samtalar om VFU-perioden och studentens prestationer.
VFU-kurslärare skriver ett sammanfattande bedömning (blankett kommer att finnas på GUL)
Den sammanfattande bedömningen ska studenten få ta del av och skickas till student vid
kursens slut.
Examensmål som fokuseras är;
Kunskap och förståelse

Visa kunskaper om praktiska och estetiska lärprocesser
5
Färdighet och förmåga








Visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och
utveckling
Visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs
lärande och utveckling
Visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingarna
Visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
Visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska
verksamheten
Visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska
verksamheten
Visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att
beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna
Visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefull för
yrkesutövningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt



Visa självkännedom och empatisk förmåga
Visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barns
rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det
pedagogiska arbetet
Mål i kursplan som fokuseras;
Kunskap och förståelse

redogöra för och analysera praktiska och estetiska lärprocesser i fritidshem och skola med stöd i VFUerfarenheter och kunskaper från HFU
Färdighet och förmåga


under handledning planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i fritidshem och skola
och därvid beakta barns inflytande och delaktighet i processen
reflektera och diskutera sambandet mellan olika innehåll, arbetssätt och förhållningssätt i verksamheten
Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera över eget lärande i relation till uppdraget som grundlärare med inriktning mot arbete i
fritidshem för att kunna identifiera eget behov av ytterligare kunskap
2. Pedagogisk planering och individuell skriftlig dokumentation
Uppgift 2 Studenten ska genomföra och utvärdera samt skriftligt dokumentera ett
temaarbete/tvärvetenskapligt projekt via en pedagogisk planering i flera steg under sin VFU.
Målet för uppgiften är att visa färdighet kring att under handledning planera, genomföra,
dokumentera och utvärdera undervisning i fritidshem och därvid beakta barns inflytande och
delaktighet i processen samt reflektera och diskutera sambandet mellan olika innehåll,
arbetssätt och förhållningssätt i verksamheten. Studenten ska både muntligt som skriftligt
6
kunna redogöra för sin pedagogiska verksamhet och analysera praktiska och estetiska
lärprocesser i fritidshem med stöd i VFU-erfarenheter och kunskaper från HFU.
Kartlägga och planera
Kartläggningsfasen är en viktig del för att få förståelse kring barnens vardag och intressen. Att
kartlägga handlar både om att förstå och bli förtrogen med närområdet och strukturella
faktorer såsom barns livsvillkor men också att få kunskap om barns egna verksamheter,
praktikgemenskaper och vad barn ser som meningsfullt.
Kartläggning ska genomföras via observationer och samtal och studenten ska ta stöd av LLU
för att förankra det den vill genomföra. Loggboken används som verktyg för dokumentation
och det självständiga arbetet ska ta stöd i genomförda HFU - kurser inom det
fritidspedagogiska ämnesområdet. Följande områden gäller;
• Barns fritid, relationer och lek
• Närområdet som miljö för meningsfull fritid, god hälsa och framtida fritidskompetens
• Barns inflytande och delaktighet samt förmågan till kritisk granskning
• Barns digitala medieanvändande
• Utomhuspedagogisk verksamhet och kompetens
• Barns kulturskapande och estetiska lärprocesser
Efter kartläggning skriver studenten fram sin planering. Denna planering ska göras delvis med
barnen. Att ta ett barnperspektiv handlar om att se barn som aktörer och försöka se vad de
sätter i centrum för sina liv och i sin utveckling. Barnen ska vara delaktiga i processen och
utveckla sin förmåga att ta ansvar och utöva inflytande.
Studenten ska formulera syfte, mål och planera med stöd av styrdokument. Frågor som kan
ställas är: Varför är det just detta vi prioriterar? Det är viktigt att beakta relevans och
genomförbarhet. Vad vill vi skapa för miljöer med och för barn? Vad vill barnen lära och
skapa mening kring och vad vill vi att barnen ska erfara, utveckla, lära, uppleva och utforska?
Praxisseminarium
Studenten planerar för projektet/ temat samt presenterar sin planering vid praxisseminarium
onsdag den 15 oktober på Pedagogen. Studenten förbereder sig genom att dels skriva ned
planeringen och dels ventilera den med LLU innan seminarium.
Observera att ni ska respondera en kamrats planering muntligt vid praxisseminariet. Den
student som i GUL VFU-grupp är först responderar på nästa i gruppen osv. Studenten ska
lägga sin planering i en diskuteramapp. Er planeringen ska finnas i GUL, VFU-grupps
diskuteramapp minst 2 dygn före praxisseminariet. Planeringen ska knyta an till Colnerud
(2002), del 2.
Del av praxisseminarium kommer också att ägnas åt samtal kring besök, självvärdering och
VFU-bedömning.
7
Genomföra verksamhet
När kartläggning och planering är klar ska studenten genomföra sin verksamhet med barnen.
Här bestäms med vilka metoder arbetssätt och material ni ska arbeta med? Vad behöver
förberedas? Hur introducera så att det uppfattas som meningsfullt, lärorikt och lustfyllt? Hur
ska verksamheten organiseras? Vem gör vad?
Individuell skriftlig reflektion kring den planerade verksamheten.
Studenten ska avsluta sitt tema/tvärvetenskapliga projekt med att skriva en utvärdering och
reflektion kring resultat och process av den planerade verksamheten. Reflektionen består av
att få kunskap om nya erövrade lärdomar som gjorts under projektet/temat och i relation till
barns inflytande och delaktighet samt kring olika samband mellan innehåll, arbetssätt och
förhållningssätt. Ta tydligt stöd i kurslitteraturen! Den skriftliga utvärderingen och
reflektionen kan struktureras med nedanstående rubriker:




Bakgrund (kartläggning och andra utgångspunkter för planerade verksamheten)
Redogör kort för din pedagogiska verksamhet så att mål, syfte, innehåll, undervisning
framgår tydligt
Reflektera och utvärdera det didaktiska upplägget i relation till uppdraget och
verksamhetens mål.
Reflektera och diskutera hur din verksamhet kan utvecklas med fokus på barns
inflytande, delaktighet och lärande och relation till barns närområde och strukturella
faktorer.
Er text ska omfatta 3 sidor. Använd typsnitt Times new Roman 12, enkelt radavstånd.
Författares namn och kurs ska tydligt framgå (använd sidhuvud). APA manualen som
återfinns under fliken Dokument i GUL ger er vägledning för referensskrivning. Texten läggs
i er loggbok på GUL senast den 31 oktober. VFU-kurslärare lämnar kortfattad skriftlig
kommentar.
3. Muntlig gruppexamination
Under hela er VFU har ni skrivit loggbok för att synliggöra och reflektera kring eget lärande
och verksamheten. Uppgift 3 innebär att utifrån genomförd VFU och med stöd i loggbok
aktivt delta i muntlig gruppexamination. Målet är att studenten ska visa kunskap om och
redogöra för samt analysera praktiska som estetiska lärprocesser i fritidshem med stöd i VFUerfarenheter och kunskaper från HFU. Studenten ska kunna värdera och reflektera över eget
lärande i relation till uppdraget som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem för att
kunna identifiera eget behov av ytterligare kunskap.
Muntlig redovisning av era erövrade kurskunskaper kan stödjas med följande rubriker nedan;


Redogör kort för mål och syfte samt varför du valt detta fokus (ta stöd i litteratur inom
de områden ni läst i HFU)
Redogör för vad som fungerade alternativt inte fungerade vid genomförandet. Gör
därefter en analys och fundera kring varför samt på vilket sätt det kunde läggas upp
alternativt.
8

Avsluta med att reflektera och värdera eget lärande i relation till uppdraget som
grundlärare med inriktning mot fritidshem.
LATHUND
V 40,
2014
v 42,
2014
v 44,
2014
To
On
Fr
2 okt
15 okt
31 okt
Carin
Blennerhed
9.00 - 10:00
AK2 137
10:15 - 11:00
VFU-grupp 1 A1 332
10:15 - 11:00
VFU-grupp 2 B1 135
10:15 - 11:00
VFU-grupp 3 B2 235
10:15-11:00
VFU-grupp 4 B1 134
09.00 - 12:00
VFU-grupp 1 B1 132
09.00 - 12:00
VFU-grupp 2 B1 133
08.15 - 12:00
VFU-grupp 3 B1 134
09.00 - 12:00
VFU-grupp 4 B1 135
09.00 - 12:00
VFU-grupp 1 AK2 139
09.00 - 12:00
VFU-grupp 2 AK2 135
09.00 - 12:00
VFU-grupp 3 A1 119
09.00 - 12:00
VFU-grupp 4 AK2 138
9
Introduktion
Mona
Alfredsson
Wessman
Carin
Blennerhed
Zvezdan
Memedov
Introduktion
Introduktion
Introduktion
Helen Sibom Introduktion
Mona
Alfredsson
Wessman
Carin
Blennerhed
Zvezdan
Memedov
Helen Sibom
Mona
Alfredsson
Wessman
Carin
Blennerhed
Zvezdan
Memedov
Helen Sibom
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Examination
Examination
Examination
Examination
10
Download