KURSGUIDE
VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 3
FÖR LÄRARE I FRITIDSHEM
LRVU30
Hösten 2014
1
VFU I GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT
ARBETE I FRITIDSHEM
Välkomna till LRVU30
I denna, den tredje VFU-kursen, ska studenten fortsatt vidareutveckla sina kompetenser inför
kommande lärarprofession.
Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar sin undervisning och sitt pedagogiska
ledarskap på fritidshem men också prövar på vad det innebär att vara undervisande lärare i
valt praktiskt-estetiskt ämne. Samspel, kommunikation och samverkan fokuseras dels mot
arbetslaget, dels mot elever och vårdnadshavare. Förmågan att skapa goda miljöer för sociala
relationer och arbete med konflikthantering uppmärksammas. Dokumentation med fokus på
barns lärande prövas som grund för undervisning och bedömning i relation till läroplanens
mål för olika verksamheter.
Progression i VFU
LRVU30 är den tredje av fyra VFU-kurser på programmet och där studenten under VFU ska
integrera och utveckla tidigare vunna kunskaper från HFU och VFU, samt skaffa sig nya
erfarenheter som utgör grund för kommande studier. VFU genomförs i ett arbetslag bestående
av olika lärarkategorier i syfte att pröva och utveckla förmågan att samverka i det
gemensamma läraruppdraget. Placeringen är på fritidshem men också i skolan i praktiskt
estetiskt ämne såsom bild, idrott och hälsa samt musik. VFU i utbildningen knyter an till
genomförda kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, till genomförda ämnesstudier
inom fritidspedagogiskt område samt inriktningskurs. Vidare ska också erfarenheter från VFU
i utbildningen knytas till kommande innehållet i de högskoleförlagda kurserna.
Aktivt deltagande på VFU
I kursen krävs aktivt deltagande och studenten ska delta i olika samverkansformer med
föräldrar/vårdnadshavare samt med kontakter utanför fritidshem och skola. Vidare ska
studenten aktivt delta i olika delar av verksamheten tillsammans med lokala lärarutbildare på
fritidshem och skola och i slutet av kursen fungera självständigt i delar av verksamheterna.
Kursen innebär 100 % närvaro på VFU-platsen, vilket motsvarar normalarbetstiden för en
heltidsanställd lärare, med undantag av den tid som schemaläggs för kursintroduktion,
praxisseminarium och avslutande gruppexamination. Riktmärket är att studenterna ska göra
25 timmar/vecka i barngrupp som förläggs till fritidshemstid och i ämnesundervisning inom
valt praktisk-estetiskt ämne. De 25 timmarna fördelas jämt mellan fritidshem och skola.
Studenterna disponerar max 10 timmar i veckan för planering, dokumentation och reflektion.
Studenterna och LLU kommer överens om tid för studentens planering, reflektion och
dokumentation/loggboksskrivande. De max 10 timmarna/vecka kan inte flexas mellan dagar
2
och samlas till hela dagar, utan fördelas på ca 2 timmar/dag. Återstående timmar används till
planeringsmöten, APT, samverkansmöten m m.
Närvaroblankett ifylls av LLU (lokal lärarutbildare) och skickas som en bilaga via E-post sista
VFU-dag till kursledare; [email protected]
Loggboksskrivande
Studenten har också som uppgift att skriva en digital loggbok på GUL under hela VFUperioden. Som stöd för studentens loggboksskrivande anvisas till Dysthe, Hertzberg &
Løkensgard Hoel (2011). Skriva för att lära. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1,2 och 5
(s. 7-21; 61-73) 26 s. samt Björndal (2005) Kapitel 1 (s. 6-25), 3 (s.61-70) och 8 (s. 138-145).
38 s.
I loggen skriver vi ner anteckningar, prövar idéer, upptäcker och vidareutvecklar
tankar. Loggen kan vara riktad enbart till oss själva, men kan också ha en
kommunikativ funktion och vara riktad till läsare, eventuellt åhörare. (Dysthe,
Hertzberg, Løkensgard Hoel, 2011 s 69).
Det som skrivs i loggboken bedöms inte språkligt men innehållsligt och läses av respektive
VFU-kurslärare. Kortfattad respons ges och lämnas vid ett tillfälle. VFU-kursläraren och
studenten ska i loggboken främst fokusera målen;
Kunskap och förståelse


redogöra för och analysera samspel och kommunikation mellan arbetslag i fritidshem
och skola samt med föräldrar/vårdnadshavare med stöd i styrdokument, VFUerfarenheter och kunskaper från HFU.
analysera och diskutera sambandet mellan sociala relationer, relationsskapande och
konflikthantering i verksamheten.
Praxisseminarium
Den övergripande idén med praxisseminarier är att studenten ska utveckla sin förmåga att
reflektera över erfarenheter från VFU så att studenten lär av de dilemmor man ställs inför där.
Det sker bl. a. genom själva samtalet under seminariet, mellan studenterna och mellan
studenterna och HFU-läraren och deltagare från skolverksamheten. Praxisseminarium ger
studenterna en möjlighet att sätta ord på sina egna erfarenheter, att bredda sitt
erfarenhetsområde genom att höra andra beskriva sina erfarenheter och att använda olika
teoretiska perspektiv och begrepp i en gemensam reflektionsprocess. Det lärande som avses är
dels en fördjupad förståelsekunskap om läraryrkets komplexitet, dels en fördjupad självinsikt.
För vidare information kring kursen praxisseminarium se sid 8.
3
Översikt
Denna kursguide för LRVU30 är ett komplement till:



kursplan LRVU30
schema LRVU30
Riktlinjer för VFU
Kursledare och studerandeservice
Kursledare: Carin Blennerhed, 031 786 65 71
Studievägledare: Lena Wendt, [email protected]
Studerandeservice: Cathrine Lindqvist, 786 48 12
VFU-ansvarig: Håkan Kollberg, 786 55 28, [email protected]
Kurslärare inom praktiskt-estetiska ämnen
Musik: Ulla Tangaard, [email protected]
Idrott och hälsa: Viljo Telinius, [email protected]
Bild: Camilla Wu, [email protected]
VFU-kurslärare och VFU-grupper
VFU-grupp 1
Mona Alfredsson Wessman; [email protected]
VFU-grupp 2
Carin Blennerhed; [email protected]
VFU-grupp 3
Zvezdan Memedov; [email protected]
VFU-grupp 4
RoseMarie Kamperin; [email protected]
VFU-kurslärares ansvar
VFU-kurslärare är den person som har i uppgift att följa och stödja studenterna i sin VFUgrupp under de 4 VFU-kurserna i utbildningen. VFU-kurslärares ansvar och arbetsområde
framgår av Riktlinjer för VFU;
http://www.lun.gu.se/digitalAssets/1435/1435555_riktlinjer_vfu_lp11_130207.pdf
4
VFU-koordinator
På varje VFU-område finns en VFU-koordinator vars ansvar och arbetsområde du kan läsa
om i Riktlinjer för VFU;
http://www.lun.gu.se/digitalAssets/1435/1435555_riktlinjer_vfu_lp11_130207.pdf
Kontaktuppgifter till VFU-koordinator finns på;
http://www.lun.gu.se/utbildning/grundlararprogrammet/vfu/vfu-omraden
Lokal lärarutbildare (LLU)
Den lokala lärarutbildaren har som uppgift att ge den återkoppling och annan handledning
som kan krävas i olika situationer, för att på så sätt utgöra en förebild för och ett stöd i
studentens yrkesmässiga utveckling. Läs mer om LLU ansvar och arbetsområde på;
http://www.lun.gu.se/digitalAssets/1435/1435555_riktlinjer_vfu_lp11_130207.pdf
Bedömningskriterier
I kursen används en tregradig betygsskala, underkänd (U) godkänd (G) samt väl godkänd
(VG).
För betyget Godkänd i kursen krävs att studenten ska visa att kursens lärandemål uppnåtts
genom bedömning i VFU, via loggbok, deltagande i gruppexamination, praxisseminarium och
individuell skriftlig dokumentation av egen undervisning.
För betyget Väl Godkänd krävs utöver kriterierna ovan att studenten ska visa en fördjupad
förmåga inom VFU genom att i sitt ledarskap och egen undervisning synliggöra en
vetenskapligt förankrad lärarkompetens. Detta synliggörs, dels genom att i samtal reflektera
över den teoretiska grunden för egen undervisning, agerande och förhållningssätt, dels genom
att i loggbok systematiskt dokumentera, kritiskt granska och analysera undervisning,
situationer, sammanhang och samband med stöd av adekvata teorier.
Examinationer och omexaminationer
Kursens mål examineras via;



bedömning av studentens prestationer i den verksamhet där studenten är VFUplacerad.
deltagande i obligatoriskt praxisseminarium med stöd i digital loggbok samt inlämning
av individuell skriftlig dokumentation av egen undervisning.
deltagande i gruppexamination.
Omexaminationer sker 7 november 2014. Meddela kursledare om ni ska genomföra en
omexamination.
Noteras bör att examination av VFU-kurs är begränsad till två tillfällen per kurs. Se utdrag ur
kursplan nedan. Utdrag ur kursplan:
5
Examination av VFU-kurser är begränsad till två tillfällen per kurs. Student som blivit
underkänd vid två tillfällen kan söka dispens för ytterligare examinationstillfällen hos
Lärarutbildningsnämnden (LUN). Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt
möjligt, efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran skall
ställas till institutionen och vara skriftlig.
VFU UPPGIFTER
1. VFU bedömning i relation till examensmål samt självvärdering
och besök
Läraryrkets komplexitet kräver att läraren arbetar med en rad samspelande kunskaper och
färdigheter på olika sätt. Studentens förmåga att hantera komplexitet utvecklas successivt
under utbildningen. Bedömning av prestationerna under VFU är knutna till specifika delar av
examensmålen för en professionsutveckling. VFU-kurser har olika fokus för att skapa och
stödja studentens progression. Studenten förväntas inte uppnå alla examensmål förrän i slutet
av sin utbildning.
Varje VFU kurs och samtliga kursmål är direkt relaterad till examensmål för
grundlärarutbildningen i arbete mot fritidshem. Under VFU kommer studenten att få ett besök
samt en bedömning i relation till kursmålen. Studentens uppgift blir att skriva en
självvärdering (blankett kommer att finnas på GUL). Självvärderingen ska vara VFU
kurslärare tillhanda minst ett dygn före besöket. Besöket kommer om möjligt att förläggas
efter praxisseminarium i kursen och består av två delar; den första delen där VFU-kursläraren
ser studenten ansvara för någon undervisningssituation. Den andra delen är det trepartssamtal
där student, LLU och VFU-kurslärare samtalar om VFU-perioden och studentens prestationer.
VFU-kurslärare skriver ett sammanfattande bedömning (blankett kommer att finnas på GUL)
Den sammanfattande bedömningen ska studenten få ta del av och skickas till student vid
kursens slut.
Examensmål som fokuseras är;
Kunskap och förståelse


Visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen
Visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika
pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia
Färdighet och förmåga



Visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en
meningsfull och innehållsrik fritid
Visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
Visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och
utveckling
6







Visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs
lärande och utveckling
Visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i
förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare
Visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingarna
Visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
Visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska
verksamheten
Visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska
verksamheten
Visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefull för
yrkesutövningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt



Visa självkännedom och empatisk förmåga
Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och vårdnadshavare
Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det
pedagogiska arbetet
Mål i kursplanen som bedöms;
Kunskap och förståelse


redogöra för och analysera samspel och kommunikation mellan arbetslag i fritidshem
och skola samt med föräldrar/vårdnadshavare med stöd i styrdokument, VFUerfarenheter och kunskaper från HFU.
analysera och diskutera sambandet mellan sociala relationer, relationsskapande och
konflikthantering i verksamheten.
Färdighet och förmåga


självständigt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i
fritidshem för att bidra till verksamhetens utveckling.
under handledning planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i valt
praktiskt estetiskt ämne i skolan.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera över eget lärande i relation till uppdraget som grundlärare med inriktning
mot arbete i fritidshem för att utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.
2. Pedagogisk planering och individuell skriftlig dokumentation
Uppgift 2 innebär att studenten ska självständigt och under en sammanhängande period,
planera, genomföra och dokumentera samt utvärdera undervisning i fritidshem för att bidra till
7
verksamhetens utveckling. Vidare ska studenten också under handledning planera,
genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i valt praktiskt estetiskt ämne i skolan.
Praxisseminarium med fokus på planering inom praktiskt-estetiskt ämne
Som stöd för ert planerande av verksamhet inom praktiskt-estetiskt ämne kommer ni få vara
delaktiga i ett praxisseminarium som HFU-lärarna kommer att erbjuda och delvis examinera.
Detta innebär att det är HFU – lärare inom respektive ämne som kommer att deltaga, stödja er
och lämna underlag för bedömning. HFU-Lärare är Camilla Wu, Viljo Telinius och Ulla
Tanggaard.
Till praxisseminariet kommer även lokala lärarutbildare att inbjudas.
Studentens uppgift vid detta praxisseminarium är att redogöra för sin planering av
undervisning inom sitt praktiskt-estetiska ämne. Studenten förbereder sig skriftligt och tar
med planeringen till seminariet. Efter praxisseminariet läggs den skriftliga planeringen i
loggboken samt mailas till respektive HFU- Lärare. Detta praxisseminarium behandlar
följande kursmål första del;
Färdighet och förmåga

under handledning planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i valt
praktiskt estetiskt ämne i skolan
Skriftlig dokumentation
Process och resultatet av er pedagogiska planering ska dokumenteras skriftligt. Det gäller att
skriva så tydligt som möjligt och skilja på undervisning i fritidshem och undervisning i
praktiskt-estetiskt ämne. Den skriftliga dokumentationen kan struktureras med nedanstående
rubriker;
 Bakgrund
 Redogör för egen undervisning så att mål, syfte, innehåll, arbetssätt och
dokumentation framgår.
 Redogör kort för ert didaktiska arbete samt utvärdera och reflektera – knyt an till mål
och syfte i styrdokument.
 Avsluta med en diskussion där det framgår hur egen undervisning kan utvecklas. Ta
stöd i kurslitteratur, både från denna kurs och tidigare.
Dokumentationen ska omfatta 4 sidor. Använd förslagsvis typsnitt Times new Roman och 12
p enkelt radavstånd. APA manualen som återfinns under fliken Dokument i GUL är
vägledning för referensskrivning. Dokumentationen läggs i loggboken på GUL senast den 1
oktober klockan 23.59. VFU-kurslärare lämnar kort skriftlig respons.
8
3. Muntlig gruppexamination
Gruppexaminationen utgår från era loggböcker och de reflektioner ni gjort där under hela er
VFU. Inför gruppexaminationen ska ni välja ut och skicka en reflektion från loggboken via
PIM till er VFU-kurslärare som ni vill ta upp och diskutera. Viktigt att tänka på är att vara
aktivt deltagande och förberedd vid examinationen, allt för att vi ska kunna ta lärdom av
varandra och få en givande diskussion som bidrar till allas förnyade insikter och lärande.
Vidare ska ni som student visa att ni når kursmål om att;


redogöra för och analysera samspel och kommunikation mellan arbetslag i fritidshem
och skola samt med föräldrar/vårdnadshavare med stöd i styrdokument, VFUerfarenheter och kunskaper från HFU.
analysera och diskutera sambandet mellan sociala relationer, relationsskapande och
konflikthantering i verksamheten.
LATHUND
v 36,
2014
Må 1 september
08:15 - 09:15
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
AK2 136 Karl-Gustaf
Stukát
A1 314
A1 318
A1 330
A1 332
Carin Blennerhed
Rosemarie Kamperin
Carin Blennerhed
Mona Alfredsson Wessman
Zvezdan Memedov
Introduktion
Introduktion
Introduktion
Introduktion
Introduktion
Fr
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
A1 318
A1 330
A1 332
musik, Ulla Taangard
bild, Camilla Wu
idrott, Viljo Telinius
Seminarium
Seminarium
Seminarium
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
A1 311
A1 318
A1 330
A1 332
Rosemarie Kamperin
Carin Blennerhed
Mona Alfredsson Wessman
Zvezdan Memedov
Examination
Examination
Examination
Examination
v 38,
2014
19 september
v 40,
2014
On 1 oktober
9