LRVU11 Verksamhetsförlagd utbildning - GUL

advertisement
Yrkesprogression genom 4 VFU-kurser
Vad kräver vi av studenten?
Vilket innehåll sätts i fokus?
VFU 3
LRK10G
LRFP60*
LRFP20*
VALBAR
LRVU30
LRK50G
IPKL
IPKL
IPKL
KURS
IPKL
SOCI
LRBD10 HDK
VFU 2
LRMU10 HSM
LRK20G
LRFP30
LRVU20
LRHK10 IKI
LRK60G
LRK80G
STAT
IPKL
IPKL
LRID10 IKI
IPS
IPKL
LRVU10
LRFP40
LRK70G
LRK30G
LRXA1G
IPKL
IPKL
IPS
SOCI
IPKL
VFU 1
VFU 4
LRFP10
LRK40G
LRFP50
LRVU40
IPKL
IPKL
IPKL
IPKL
Yrkeskunskaper
• Fritidspedagogiskt innehåll, praktisk-estetiskt ämnesinnehåll
• Läraruppdraget
• Allmändidaktiska kunskaper
• Fördjupade yrkeskunskaper
Ledarskap
• Omsorg
– Samspel och empowerment
– Hälsa och välbefinnande
• Situationsanpassat ledarskap
– Ansvarstagande i en alltmer komplex verksamhet
– Fokus och överblick
– Huvudansvar för verksamhetsutvecklingen
Undervisning
• Ämneskunskap och kunskap om uppdrag
• En gradvis ökad självständighet att undervisa i i projekt och i
vardagsarbetet – fånga lärsituationer
• Förmåga att skapa undervisning så att ALLA barn lär
• Att planera, leda, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisning
Reflektion och vetenskaplighet
• Förmåga att reflektera över gjorda erfarenheter skriftligt och muntligt
• Metoder att se, bevara, bearbeta och dra slutsatser
• Bearbetning av olika yrkessituationer och dilemman med stöd i
beprövad erfarenhet och forskning
LRVU11
LRFP11
”Verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare i fritidshem”
(7,5 högskolepoäng på grundnivå)
”Fritid, lek och relationer i fritidshem”
(7,5 högskolepoäng på grundnivå)
VFU
HFU
CARIN BLENNERHED
LRVU 11
Gemensam
Introduktion
LRFP 11
VFU PÅ FRITIDSHEM mellan 3/11 – 1/12
Under perioden ska studenten ha ett
praxisseminarium samt ett
utvecklingssamtal på pedagogen
Bibliotek steg 2
Riktad VFU med
fokus på
observationer
av lek och
praktikgemenskaper
Mellan 14/12 – 16/12
(3 dagar på
fritidshemmet)
Läsning och föreläsningar
• LEK
• FRITID
• BARNS RELATIONER
• OBSERVATIONER
Analys och
gestaltande
Redovisning av
observation
Avslutande
Praxisseminarium 13/1
Närvarorapporten
lämnas in
skrivtid
Inlämning
skriftlig sluttext
Manusgranskningar
Med respondenter
Seminarier
Kurserna LRVU11 och LRFP11 behandlar fritidspedagogik i fritidshem och skola. Kurserna utgår från
varsin kursplan och har separata kurskoder, kursmål och examinationer men en gemensam kursguide
och kursperiod. Genom att integrera de båda kurserna hoppas vi ge dig stöd för en tydlig introduktion
till yrkesfältet ”fritidshem” och ditt huvudämne ”fritidspedagogik”.
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
LRVU11
Verksamhetsförlagd utbildning
Under denna kurs är avsikten att studenten på VFU ska:
delta aktivt genom att studera, observera och pröva läraryrkets centrala
uppgifter och reflektera över yrkesval.
redogöra och få kunskap om fritidshemmet som verksamhet.
pröva att undervisa i fritidshem genom att under handledning planera,
genomföra, dokumentera och utvärdera egen undervisning.
Kursens lärare….
VFU-grupp 1
VFU-grupp 3
VFU kurslärare
VFU kurslärare
Mona Alfredsson
Wessman
Zvezdan Memedov
[email protected]
[email protected]
Student
VFU-grupp 2
VFU kurslärare
Carin Blennerhed
[email protected]
VFU-grupp 4
VFU kurslärare
Inger Brännberg
[email protected]
VFU kursens mål
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 Redogöra för fritidshem som verksamhet och barns lärande med stöd i
erfarenheter och styrdokument.
Färdigheter och förmåga
 agera som ledare i en avgränsad del av verksamheten genom att kommunicera
och samspela med barn och vuxna i vardagliga situationer
 använda observation samt loggbok som pedagogiska verktyg
 under handledning planera, leda, dokumentera och utvärdera undervisning i
fritidshem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 reflektera över yrkesval i relation till nya kunskaper och erfarenheter samt
identifiera sitt behov av ytterligare yrkeskunskap
kurslitteratur
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
• Björndal, C. (2015). Det värderande ögat. (Kapitel 1, 2, 3 och 8.)
• Colnerud, G. & Granström, K. (2002). Respekt för lärarprofessionen - om
lärares yrkesspråk och yrkesetik.
• Lindström, G. & Pennlert, L-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik – en
introduktion didaktik.
• Skolverket (2011). Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet.
• Skolverket (2014). Allmänna råd med kommentarer Fritidshem.
I kursen uppmanas studenten att använda kurslitteratur från tidigare kurser
som stöd för diskussion och skriftlig reflektion. Lokala arbetsplaner för aktuell
skola och fritidshem kan användas
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
Närvaro VFU
Studierna i LRVU11 innebär 100 % närvaro på en heltid (40 tim/v)
30 timmar förläggs i VFU och 10 timmar läggs till studier
Schema gör du tillsammans med lokala lärarutbildare första VFU
dagen senast och ska läggas i loggboken.
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
Samtal med fokus på progression och
bedömning
Utvecklingssamtal student och VFU kurslärare
Under kursen gång kommer studenten att ha ett utvecklingssamtal med sin VFUkurslärare. VFU-kursläraren kommer att kalla till detta samtal. Studenten ska förbereda sig
genom att skriva en självvärdering.
Handledningssamtal LLU och student
Eftersom utbildning är i verksamheten är det viktigt att ni tillsammans med studenten
finner tid för handledning. Ett sådant tillfälle är bra att lägga innan utvecklingssamtalet
som ska ske med VFU kursläraren. Ta stöd i dokumentet ” stöd för självvärdering och
bedömning” och diskutera studentens progressions i relation till kursens mål. Diskutera
gärna hur studenten kan stödjas och utmanas för att nå ovan mål.
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
Seminarier VFU
Det övergripande syftet med praxisseminariet är att studenter möts och
diskuterar olika dilemman som ni möter i verksamheten samt utmanas
och få stöd för att utvecklas i sin profession.
Seminarium 1 handlar om att vi diskuterar VFU-anknutna dilemman. Du
som student ska också presentera ett förslag till planering för
undervisning i fritidshem.
Avslutande praxisseminarium 2 handlar om att diskutera ett av VFUkursens mål: att reflektera över yrkesval i relation till nya kunskaper och
erfarenheter samt identifiera behov av ytterligare yrkeskunskap.
Kurslitteratur; Colnerud & Granström (2002) DEL I och DEL II.
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
Loggbok som pedagogiskt verktyg
Studenten har en loggbok där hen skriver reflektioner och för eget
lärande. Loggboken används också till dokumentation av egen
undervisning, inlämning av en självvärdering av erövrad kunskap och
kompetens i relation till kursmål.
Det är viktigt att du som LLU stödjer studenten att på bästa sätt finna tid
för att göra sina uppgifter och få skriva. Studenten har ca 2 timmar om
dagen för studier och skrivande.
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
Studentens ansvar
Studentens ansvar;
• att ansöka om brottsregisterutdrag hos polismyndigheten i god tid innan VFU ska genomföras,
samt att visa brottsregisterutdraget för den inom VFU-området utsedda personen. Detta gäller
samtliga studenter utom de som har VFU-placering inom gymnasieskolan,
• att kontakta LLU inför VFU-kurs och att informera LLU om sina pågående kurser, kursmål och
kursuppgifter,
• att på begäran informera VFU-kursledare/VFU-kurslärare om aktuell VFU-placering, samt att ge
namn på och kontaktuppgifter gällande lokal lärarutbildare,
• att vid frånvaro meddela den lokala lärarutbildaren och skolan,
• att sluta överenskommelse med den lokala lärarutbildaren om ny VFU-tid då frånvaron ligger
under 10 % av VFU inom kursen och närvaro bedöms som nödvändig för att studenten ska uppnå
kursens mål,
• att vid högre frånvaro än 10 % samråda med VFU-kurslärare, lokal lärarutbildare och
skolhuvudmannens representant om hur VFU-tiden kan inhämtas,
• att delta i de utvecklingssamtal VFU-kursläraren anordnar,
• att fortlöpande dokumentera sin VFU.
• att planera, genomföra och utvärdera sina insatser i VFU.
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
Den lokala lärarutbildaren har ansvar för
• att ta del av kursplanen för respektive VFU-kurs och skapa möjligheter för
studenten att fullgöra VFU utifrån de examensmål som anges i kursplanen.
• att i samråd med student, VFU-kurslärare och skolhuvudmannens representant
möjliggöra kompletterande tid för studentens VFU i de fall omfattningen på
studentens frånvaro överstiger 10 %.
• att ge den återkoppling och annan handledning som kan krävas i olika situationer,
för att på så sätt utgöra en förebild för och ett stöd i studentens yrkesmässiga
utveckling.
• att ge förekommande underlag för närvarorapport till studentens VFU-kurslärare.
(Närvaroblanketten för kursen finns som bilaga i ”BREV TILL LLU”)
• att i närvarorapporten notera studentens prestationer under VFU-perioden
• att kontakta VFU-kursläraren om den lokala lärarutbildaren utifrån studentens
aktiviteter under VFU bedömer att studenten är i behov av extra stöd.
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
VFU-kursläraren har ansvar för
• att genomföra VFU-kursen och att följa och stödja studenten i VFU-kursen.
• att informera berörd LLU om förutsättningar för VFU-kursen. Detta kan ske genom personlig kontakt per e-mail,
telefon eller besök alternativt genom respektive student.
• att anordna utvecklingssamtal med studenten och dokumentera dessa samtal.
• att samråda med student, skolhuvudmannens representant och lokal lärarutbildare om ny tid för VFU vid
studenters frånvaro, då denna överstiger 10 %.
• att genomföra minst ett praxisseminarium i varje VFU-kurs, om möjligt tillsammans med av skolhuvudmannen
utsedd kontaktperson.
• att inför examination utifrån enskild skriftlig uppgift samt praxisseminarium bedöma studentens prestationer i
VFU-kurs 1.
• att inför examination utifrån enskild skriftlig uppgift samt praxisseminarium samt genom besök, i samråd med lokal
lärarutbildare, utifrån formulär för VFU-bedömning och i dialog med studenten bedöma studentens prestationer i
VFU-kurserna 2 och 3.4
• att inför examination utifrån enskild skriftlig uppgift samt praxisseminarium samt genom besök, i samråd med lokal
lärarutbildare, utifrån formulär för VFU-bedömning och i dialog med studenten göra en slutbedömning av
studentens kunskaper och färdigheter. Detta ska göras i den sista VFUkursen i studiegången för respektive student.
• att i de fall VFU-kursläraren bedömt studentens prestationer i en VFUkurs som otillräckliga för nivån följa
’Handläggningsplan vid problem under VFU’ (sid 23).
• att studentens VFU kan genomföras i enlighet med Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning inom
Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet.
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
LRFP11
För att kunna erbjuda barn i fritidshem meningsfull fritid och stimulera
till lärande och utveckling, där barn har stort inflytande och delaktighet,
krävs kunskaper, analys och teorier. I LRFP11 uppmärksammas tre
centrala områden och teorier inom fritidspedagogik; fritid, lek och barns
relationer. Dessa områden diskuteras i relation till uppdraget att verka
som lärare i fritidspedagogiska miljöer och i barns vardagsliv.
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
Lärare med specifik områdeskunskap
Björn Haglund, föreläsning FRITID.
Karin Lager, föreläsning OBSERVATION SOM PEDAGOGISKT VERKTYG, STYRDOKUMENT,
BARNDOMSSOCIOLOGI
David Kjellin, universitetsbibliotek, BIBLIOTEKSSÖK 2.
Louise Peterson, föreläsning LEK.
Carin Blennerhed, föreläsning BARNS RELATIONER
Seminarielärare
Catarina Andishmand
Carin Blennerhed
Mona Alfredsson Wessman
Karin Lager
Mål för LRFP11
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
Kunskap och förståelse
 redogöra för forskning om lek, fritid och barns relationsarbete
 redogöra för vilka möjligheter och begränsningar skilda synsätt på lek och fritid har för
fritidshemmets innehåll samt elevers lärande, utveckling och aktörskap
Färdigheter och förmåga
 identifiera och använda kunskaper om elevers praktikgemenskaper, allianser och
relationsarbete med stöd i forskning och erfarenheter från fritidshemmets verksamhet
 sortera observationsdata systematiskt utifrån olika antaganden om lek samt redovisa
detta
 skriva, redovisa och respondera sin förståelse på begriplig svenska
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 diskutera och värdera fritidens och lekens betydelse för elevers relationer, lärande och
utveckling i fritidshem med stöd i kurslitteratur, styrdokument och erfarenheter från
fritidshemmets verksamhet
 diskutera och argumentera för hur lärare i fritidshem kan skapa en verksamhet med
utgångspunkt i barns perspektiv och intresse
ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD
VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)
1. Läslogg (Individuell)
1,5 hp
2. Grupparbete med
observationsdata
2,5 hp
3. Enskild skriftlig
hemtentamen
3,5 hp
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards