M Juridik – Villkor för juridisk rådgivning mm

advertisement
Upprättat 2015-11-24
Giltigt fr.o.m. 2015-11-25
M Juridik – Villkor för juridisk rådgivning m.m.
Kapitel 1
Allmänna villkor
1§
Motormännens jurister äger när som helst att ändra villkoren för juridisk rådgivning
och utökad juridisk service utan föregående avisering. Villkorsändringar ska dock
inte påverka redan pågående uppdrag.
2§
Uppdragsgivaren kan när som helst besluta att pågående rådgivning eller den
utökad juridisk service ska avslutas, i vilket fall Motormännen äger rätt att debitera
redan utfört arbete och nödvändiga avslutande åtgärder enligt gängse ordning.
3§
Juridisk rådgivning och utökad juridisk service ges endast till medlemmar i
Motormännens Riksförbund. Juridisk rådgivning och utökad service ges enbart i
ärenden som uppkommit efter inträdesdagen i Motormännens Riksförbund.
Medlemsavgift ska vara betalad senast då den juridiska rådgivningen eller den
utökade juridiska servicen påbörjas.
Kapitel 2
Juridisk rådgivning
1§
Med juridisk rådgivning förstås sådan rådgivning i juridiska frågor som
tillhandahålls medlem via telefon, e-post, post eller personligt möte.
Rådgivning kan t.ex. innebära att Motormännens jurister går igenom den
dokumentation som medlemmen ger in, gör en rättslig analys av situationen och ger
synpunkter och förslag på hur medlemmen själv kan gå vidare med sitt problem.
Juridisk rådgivning omfattar inte skrivarbete, kontakter med motparter eller
myndigheter eller liknande för medlems räkning.
2§
Fri juridisk rådgivning ingår i medlemskapet upp till maximalt en timme
per år. Icke utnyttjad rådgivning kan inte överföras från ett år till ett
annat.
3§
Juridisk rådgivning utöver vad som ingår i medlemskapet kan i vissa fall
erhållas mot debitering per timme. Arvodet per timme följer den allmänna
rättshjälpstaxan som beslutas av Sveriges Domstolar (Domstolsverket). Lägsta
debitering är 15 minuter.
1
4§
Juridisk rådgivning ges endast i frågor som rör köp, försäljning, ägande
eller brukande av motor- eller släpfordon.
5§
Juridisk rådgivning ges inte i frågor som huvudsakligen rör näringsverksamhet.
6§
Juridisk rådgivning ges inte i frågor som rör tvist med Motormännens Riksförbund
eller något av förbundets dotterbolag. Juridisk rådgivning ges inte heller i fall som
gäller tvister mellan medlemmar i Motormännens Riksförbund.
7§
Juridisk rådgivning ges endast i frågor där huvudsakligen svensk rätt är tillämplig.
Rådgivning i fall där utländsk rätt är tillämplig kan i viss utsträckning erhållas via
någon av Motormännens systerorganisationer inom Fédération Internationale de
l’Automobile (FIA).
Kapitel 3
Utökad juridisk service
1§
Utökad juridisk service kan ges antingen genom att Motormännens jurister inträder
som ombud och företräder och bevakar medlems intressen i tvist gentemot enskild
eller det allmänna eller genom att Motormännens jurister hjälper till att formulera
skrivelser i medlems namn.
2§
Utökad juridisk service ingår inte i medlemskapet och debiteras alltid per timme
enligt Domstolsverkets fastställda rättshjälpstaxa. Lägsta debitering är 15 minuter.
Nödvändiga kostnader och utlägg för uppdragets utförande ska ersättas särskilt.
3§
Motormännens jurister avgör själva när utökad juridisk service kan och bör ges och
äger tacka nej till uppdrag utan att ange något särskilt skäl för detta.
Utökad juridisk rådgivning ges inte i ärenden som rör tvist mellan medlemmar av
Motormännens Riksförbund eller om Motormännens jurister av annat skäl bedömer
sig vara jäviga att handha ett visst ärende.
4§
Finner Motormännens jurister, efter att ha antagit ett uppdrag, att sådan
omständighet som enligt 3 § 2 st. medför att uppdraget inte borde ha antagits är för
handen, ska uppdraget frånträdas.
5§
För ärenden som rör belopp överstigande ett halvt prisbasbelopp enligt lagen om
allmän försäkring, skall eventuell rättsskyddsförsäkring tas i anspråk innan ärendet
påbörjas. I annat fall skall ett förskottsbelopp inbetalas till Motormännens
klientmedelskonto motsvarande minst fem timmars arbete. Motormännens jurister
äger utan vidare motivering frånsäga sig uppdrag om inarbetade timmar uppgår till
hela det inbetalade förskottsbeloppet och nytt förskott inte inbetalas inom tio dagar
från betalningsanmaning.
2
6§
Vid uppdragets slutförande skall kostnadsräkning med specifikation upprättas och
förskotterad betalning avräknas, varefter eventuellt överskott utan oskäligt dröjsmål
skall återbetalas till uppdragsgivaren. Kostnadsräkningen skall snarast tillställas
uppdragsgivaren.
7§
Uppdragsgivaren är skyldig att biträda Motormännens jurister med sådana
upplysningar och handlingar som krävs för uppdragets fullgörande. Om
uppdragsgivaren trots uppmaning härtill inte gör detta, äger Motormännens jurister
frånträda uppdraget.
8§
Finner Motormännens jurister att uppdragsgivaren medvetet lämnat oriktiga
uppgifter som är av betydelse för uppdragets utförande äger Motormännens jurister
frånträda uppdraget.
9§
Motormännens jurister har därutöver rätt att frånträda ett antaget uppdrag om
1. uppdragsgivaren vid överlämnandet av uppdraget medvetet undanhållit sådana
omständigheter som skulle ha varit väsentliga för Motormännens juristers
bedömning för antagandet av uppdraget,
2. uppdragsgivaren i orimlig grad betungar eller besvärar Motormännens jurister
och inte kan förmås till rättelse,
3. uppdragsgivaren lämnar Motormännens jurister instruktioner att utföra
uppdraget på ett sätt som uppenbarligen är gagnlöst eller strider mot
uppdragsgivarens intressen och trots påpekande vidhåller dessa instruktioner,
4. uppdragsgivaren i väsentliga avseenden handlar i strid med Motormännens
juristers råd eller annars klart ger till känna att uppdragsgivaren förlorat
förtroendet för Motormännens jurister,
5. uppdragsgivaren trots påminnelse inte betalar förskott eller ersättning som
Motormännens jurister har rätt att fordra på grund av uppdraget.
3
Download