beskrivning av projektuppdrag för projekt med internationell

advertisement
Lathund för formulering av projektförslag
Omfattning på beskrivningen bör begränsas till 1-2 sidor
Innehåll i
beskrivningen
Kommentar och exempel på viktiga frågor
Rubricering av jobbet /
uppdraget / projektet
Kontaktperson på företaget
Anger tydligt vad det hela handlar om
Bakgrund
Förutsättningar
Problemformulering
Konfidentiellt?
Företagets kontaktpersoner med aktuella kontaktuppgifter, som telefon
och E-postadresser.
Basfakta, företags-, och/eller verksamhetsbeskrivning, geografisk
lokalisering samt produkter/tjänster och marknader
Kortfattad beskrivning av produkt- eller tjänsteproduktionen eller
verksamhetens specifika förutsättningar
Vad är huvudproblemet och vad är det man önskar få
belyst/undersökt/utfört? (ex.vis förslag på kommunikationsplattform)
Ange om det är önskvärt att arbetet ska vara konfidentiellt
Bakgrund
Vad får företaget?
Hur går det till?
Vad krävs av företaget?
Ersättning m.m.
Efteråt
Publicering
Tommie Nyström
[email protected]
011 - 36 31 28
Vid deltagande i denna kurs kan ditt företag få hjälp med:
 Marknadsanalyser
 Kommunikationsplattformar
 Visualisera marknadskommunikativa åtgärder för en internationell
marknad
Kursens syftar till att ge en teoretisk och praktisk kunskap om att
medverka i kommunikationsprojekt på en internationell marknad.
Inom ramen för kursen skall projektgrupperna ta fram och presentera:
 Omvärldsanalys
 Marknadsplan
 Kundbrief
 Visualiseringar av minst två förslag till marknadskommunikativa
åtgärder
 Kundrapport
Som uppdragsgivare förväntas du/ni ge studentgruppen tillräckligt med
information i projektets uppstart fas för att arbetet till stor del skall
kunna bedrivas fristående under huvuddelen av projektet.
Ni kommer att upprätta en ”beställning” där ni som uppdragsgivare och
studentgruppen som uppdragstagare klargör uppdragets omfattning,
avgränsningar och tidsplan. Vid varje möte kommer studenterna att
skriva en kontaktrapport om hur de uppfattat olika beslut under mötet.
Kostnadsersättning för resor och nödvändiga utlägg som har initierats av
uppdragsgivaren betalas oftast av företaget.
Vissa uppdragsgivare vill ge gruppen ett arvode sedan de fått resultatet i
sin hand. Eventuella beslut härvidlag är helt uppdragsgivarens ensak. De
”arvoden” som kan bli aktuella ska inte gå till respektive grupp utan till
klassens kassa för gemensamma ändamål.
Dessa eventuella ersättningar görs upp och regleras med respektive
studenter och är inget som Linköpings universitet som organisation
medverkar i.
Om uppdragsgivaren önskar hjälp med vidare arbete efter det att
projektet avrapporterats och examinerats vid universitetet kan arbetet
fortsätta utanför kursverksamheten.
För både uppdragsgivaren, studenterna och institutionen kan det finnas
ett marknadskommunikativt värde att på Internet publicera en kort
beskrivning av projektet. En sådan beskrivning kan publiceras först när
uppdragsgivaren och studenterna är överens om dess lydelse.
2013-10-23
Download