Uppdragsavtal
1. Uppdragsgivare:
Namn, org.nr kontaktperson samt adress och telefonnummer
2. Uppdragstagare:
Namn, org.nr kontaktperson samt adress och telefonnummer
3. Uppdraget utförs av:
4. Uppdrag:
5. Tid och plats för
utförande/leverans:
6. Arvode
(moms X% tillkommer): X kr
7. Ersättning för utlägg
och omkostnader:
---8. Sjukdom
Vid uppvisande av läkarintyg som intygar att uppdragstagaren är
förhindrad att fullgöra sina åligganden enligt detta avtal, annulleras
avtalet.
9. Betalning:
Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren när uppdraget har
utförts. Betalning ska ske inom 30 dagar.
10. Särskilda villkor:
Exempel på särskilda villkor:
Producenten har rätt att mot den royalty som anges i det vid varje
tidpunkt gällande Kollektivavtalet mellan Teaterförbundet och
Medieföretagen exploatera filmen. Den medverkande förbehåller
sig sina rättigheter enligt upphovsrättslagen §§ 42 a), 42 c) 42 d),
42 f) 42 h) samt enligt § 26 k och motsvarande utländsk
lagstiftning. Den medverkande förbehåller sig också sin rätt till
ersättning för tredje-mans offentliga framföranden av tvsändningar.
11. Övriga villkor:
Se bilaga 1, ”Avtalsvillkor”.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
……………………………………….
Ort
Datum
……………………………………….
Ort
Datum
……………………………………….
Uppdragsgivaren
……………………………………….
Uppdragstagaren
……………………………………….
Namnförtydligande
……………………………………….
Namnförtydligande
Bilaga 1 avtalsvillkor
1. Avbeställning
Uppdragsgivaren har endast rätt att avbeställa uppdraget
om överenskommelse om detta träffas i samband med detta
avtals ingående. Sådan överenskommelse ska anges under
punkt 9 ”särskilda villkor” i uppdragsavtalet.
2. Upphovsrätt
Se punkten 9 ”särskilda villkor” i uppdragsavtalet
3. Betalning
Arvode och annan ersättning ska betalas på avtalad förfallodag
eller senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning
utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Uppdragsgivaren är
skyldig att ersätta uppdragstagarens kostnad för betalningspåminnelse med belopp som anges i förordningen om ersättning
för inkassokostnader.
4. Ansvarsbegränsning
Om uppdragsgivaren eller uppdragstagaren bryter detta avtal
är denne skyldig att ersätta för skada. Ersättning för skada kan
högst utgöra ett belopp motsvarande summan av avtalat arvode
och avtalad ersättning för kostnader.
5. Force Majeure
Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren är fria från ansvar
om uppdrag inte kan genomföras eller försenas pga lagbud,
myndighetsbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller
annan omständighet utanför parternas kontroll. Om sådant
hinder uppstår för en part ska denna omgående informera
motparten om detta och hur länge hindret beräknas bestå.
6. Arbetsmiljö
Det åligger uppdragsgivaren att ansvara för att uppdraget
kan genomföras i en god och säker arbetsmiljö enligt
tillämpliga delar av lagar, förordningar och föreskrifter
på arbetsmiljöområdet.
7. Försäkringar
Uppdragstagaren har tecknat ansvarsförsäkring. Uppdragstagaren
ansvarar för att dess personal omfattas av liv- och
olycksfallsförsäkring samt tillämplig sakförsäkring.
8. Tvister
Tvist med anledning av detta avtal ska lösas enligt svensk
lag vid allmän svensk domstol.