Uppdragsavtal

advertisement
Sida 1 av 2
[infoga eventuell logotyp här eller tag bort detta fält]
Uppdragsavtal
Mellan å ena sidan
träffats följande
, nedan Uppdragstagaren och
, nedan Uppdragsgivaren, har denna dag
1. Uppdragets art, omfattning och syfte
Uppdragsgivaren uppdrar åt Uppdragstagaren att som konsult under angiven avtalstid utföra arbete för
Uppdragsgivarens räkning, nedan kallat Uppdraget. Uppdragsgivaren skall fortlöpande lämna nödvändiga
instruktioner om Uppdragets utförande. Om inte annat överenskoms skall Uppdraget påbörjas när avtalet
ingås och vara avslutat när avtalet upphör.
- Uppdraget består av att
- Syftet med Uppdraget är
2. Ersättning
2.1 För Uppdraget utgår en ersättning om
kr, exklusive mervärdesskatt. Arvodesbeloppet skall
faktureras och betalning skall erläggas inom trettio (30) dagar.
[denna klausul är lämpligt vid uppdrag av engångskaraktär eller uppdrag som är tydligt avgränsade, ex.
föredrag, en artikel etc.]
Alternativ timersättning
2.1 Uppdragstagaren är berättigat till ett timarvode om
kr exklusive mervärdesskatt för uppdraget.
Ersättning skall utgå för motsvarande
timmar. Arvodesbeloppet skall faktureras månadsvis och
betalning skall erläggas inom trettio (30) dagar. Faktura skall alltid innehålla uppgift om omfattning och arten
av utfört arbete och redovisning av nedlagd tid.
[denna klausul är lämpligt vid uppdrag som inte är av engångskaraktär.]
3. Kontraktsbrott
3.1 Bryter någon av parterna mot bestämmelserna i detta avtal skall denne ersätta motparten för den skada
som denna åsamkats i anledning av kontraktsbrotten. Skadestånd skall utges i förhållande till skadans
omfattning.
Vid väsentligt kontraktsbrott från part har den andra parten rätt att omedelbart häva avtalet.
4. Sekretess
4.1 Parterna förbinder sig genom detta avtal att för utomstående inte röja information som rör den andra
partens kunder, affärsverksamhet, ekonomi och administration, kundregister eller annan information som
tillhör annan part. Parterna är medvetna om att den information part kan komma att erhålla om den andra
parten under uppdraget är att se som företagshemligheter och som inte får användas i annat sammanhang till
skada för annan part.
4.2 Parterna förbinder sig att inte röja resultatet av detta avtal för utomstående tredje man. Detta gäller
även för tiden efter detta avtal upphört.
5. Avtals- samt uppsägningstid
5.1 Detta avtal gäller från dess undertecknande och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om
(
) månader. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen.
[denna klausul är lämpligt vid uppdrag som är av längre och mer varaktig karaktär.]
Alternativt förutbestämd avtalstid
5.1 Detta avtal gäller från dess undertecknande och till den
[denna klausul är lämpligt vid uppdrag av engångskaraktär eller uppdrag som är tydligt avgränsade eller
tidsavgränsade.]
© BLANKETTBASEN www.blankettbasen.se
Sida 2 av 2
6. Ändringar och tillägg
6.1 Ändringar och tillägg till detta avtal skall ske genom skriftlig överenskommelse som skall undertecknas av
parterna för att vara gällande.
7. Tillämplig lag och tvist
7.1 På detta avtal skall svensk rätt tillämpas.
7.2 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras i allmän domstol på den ort där uppdragstagaren har
sin hemvist.
Underskrifter – (Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna får varsitt)
Ort och datum
Ort och datum
Namnteckning (Uppdragsgivare)
Namnteckning (Uppdragstagare)
Namnförtydligande
Namnförtydligande
© BLANKETTBASEN www.blankettbasen.se
Download