Umeå Energi AB

advertisement
KOMMERSIELLA VILLKOR/AVTAL
TRANSPORT AVFALL FRÅN ÖRNSKÖLDSVIK
KOMMUN TILL DÅVA KVV
DNR: UE2011-0453-762
1.1
PARTER
Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats.
1.2
KÖPAREN
Umeå Energi AB
Box 224
901 05 Umeå
Org.nr:556086-8225
UPPHANDLARE:
Namn
Carolina Tjärnqvist
e-Post
[email protected]
Telefon
090 16 38 71
KONTAKTPERSON
Namn
Johan Söderberg
e-Post
[email protected]
Telefon – 090-16 02 15
1.3
LEVERANTÖR
Org.nr: KONTAKTPERSON
Namn
e-Post
-
Telefon –
2.0
PARTERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Uppdragstagaren ska utföra uppdraget utan otillbörlig påverkan av leverantörer
eller andra som kan påverka hans objektivitet samt i övrigt iaktta god yrkessed.
Uppdragstagaren får inte i samband med uppdraget ta emot ersättning i någon
form från annan än Umeå Energi utan dennes medgivande.
Umeå Energi ska på uppdragstagarens begäran lämna uppdragstagaren den
information, de uppgifter och de handlingar som Umeå Energi förfogar över och
som uppdragstagaren behöver för att genomföra uppdraget.
3.0
AVTALSPERIOD
Avtalsperioden för avtalet transport av hushållsavfall är 2012-01-01 -1213-12-31
med möjlighet till förlängning i ett (1) år.
Avtalsperioden för transport av verksamhetsavfall är 2012-01-01-2012-12-31 med
möjlig förlängning med ett år i taget dock längst t o m 2014-12-31
4.0
UPPDRAGETS OMFATTNING
Umeå Energi AB
1(5)
Box 224, 901 05 Umeå Besöksadress: Storgatan 34
Telefon: 090-16 00 00 Fax: 090-16 39 59 [email protected] se
www.umeaenergi.se
KOMMERSIELLA VILLKOR
«UPP_NAMN»
Transporter av hushållsavfall och verksamhetsavfall från Må avfallsanläggning till
Dåva Kraftvärmeverk. Avfallet ska hämtas, vägas, transporteras, vägas och lossas.
Transport och lossning ska ombesörjas på ett sådant sätt som godkänns av berörda
myndigheter.
De faktiska volymerna kan komma att bli såväl högre som lägre.
Under 2013 kommer transport av bioavfall successivt att behövas. Maximal mängd
bioavfall beräknas vara 2000 ton.
5.0
HÄMTNING AV AVFALLET
Avfallet hämtas av entreprenören på Må avfallsanläggning. Avfallsfraktionerna
hushållsavfall och verksamhetsavfall ska vägas ut separat. Miva tillhandahåller
lastning och vägning arbetsdagar kl 07.00-15.30. För att undvika väntetid vid
lastning ska anmälan göras senast dagen innan till anvisat telefonnummer.
Överenskommelse om lastning och vägning vid annan tid kan träffas särskilt,
tillkommande kostnader för detta debiteras enligt självkostnadspris.
Allt avfall ska hämtas löpande under året så att avfallsutrymmet vid Må
avfallsanläggning (hushållsavfall ca 300m3, industriavfall ca 1000 m3) inte överfylls
under hela avtalsperioden inklusive eventuell förlängning.
Vägning och registrering ska ske vid Må avfallsanläggning. Av vågsedeln framgår:
5.1

Tidpunkt för hämtningen

Det hämtade fordonets registreringsnummer och ID

Artikel

Avfallets vikt
VÄGNING
Vägning kommer att göras vid hämtning och innan lossning av avfallet. Den
vägning som Umeå Energi använder sig utav gäller som underlag för fakturering.
5.2
LOSSNING
Lossning ska ske direkt i bunker eller på annan angiven plats i Dåva området.
Tidpunkt för lossning sker enligt överenskommelse med Umeå Energi.
Om samlastning av hushålls- och verksamhetsavfall har gjorts ska Entreprenören
redogöra för hur stor del (%) av lasten som utgörs av respektive fraktion.
5.3
FORDON
Fordonen som används för uppdraget ska vara miljöklassade minst Euro III
Fordon miljöklassade Euro IV kommer innebära ett påslag till angivet pris med
2 kr/ton.
Fordon miljöklassade Euro III kommer att innebära ett påslag till angivet pris med
4 kr/ton.
6.0
HANDLINGARNAS INBÖRDES FÖRHÅLLANDEN
Om kontraktshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska
handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat:
1. Skriftliga tillägg och ändringar
2. Detta avtal
3. Leverantörens anbud daterat
4. Förfrågningsunderlag UE2011-0453-762
7.0
ORGANISATION
Part ska redovisa den kontaktperson som har arbetsledaransvar.
«Org_Namn»
Dnr UE2011-0453-762
2(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
«UPP_NAMN»
Uppdragstagaren får inte anlita underuppdragstagare utan Umeå Energi
medgivande såvida det inte är fråga om arbetsuppgifter av rutinmässig art eller av
mindre betydelse.
En part har inte rätt att utan den andra partens medgivande överlåta avtalet på
någon annan.
Uppdragstagaren får ta emot eller inhämta direktiv för uppdraget, endast av
sådana personer som Umeå Energi har angett.
7.1
ARBETSGIVARANSVAR
Entreprenören svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och
lagstadgade kostnader för sig och sin personal. Entreprenören är ensam
arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i
förhållande till denna personal.
Antagen entreprenör ska vid verksamhetens bedrivande följa de lagar och
förordningar, föreskrifter och allmänna råd som vid varje tidpunkt under avtalstiden
gäller för denna typ av verksamhet.
Entreprenören ska förbinda sig att gentemot myndigheter och andra fullgöra de
skyldigheter som verksamheten föranleder vid varje tillfälle. Detta innebär bl a att
Entreprenören självt har att svara för skador som vållas av företagets anställda
genom att teckna och vidmakthålla försäkring till täckande av skadestånd.
8.0
GENOMFÖRANDE
Uppdragstagaren ska genomföra uppdraget fackmässigt och med omsorg.
Parterna ska hålla varandra underrättade om förhållandet som kan antas ha
betydelse för uppdraget
Uppdragstagaren ska utan dröjsmål skriftligen till Umeå Energis anmäla behov av
arbete som inte ingår i uppdraget eller behov av nya eller ändrade direktiv.
Uppdragstagaren har endast rätt till ersättning för arbete som anmälts på sådant
sätt och skriftligt godkänts av Umeå Energis ombud.
8.1
UPPSTARTSMÖTE
Före avtalsstart hålls ett uppstartsmöte där de rutiner som nämns i
förfrågningsunderlaget ska gås igenom. Berörda personer ska delta i detta möte.
9.0
ANSVAR
Det åligger Entreprenören att uppfylla lagar, förordningar och
tillämpningsföreskrifter gällande för verksamheten. Uppdragstagaren ansvarar för
skada han orsakat Umeå Energi genom vårdslöshet eller försummelse.
Uppdragstagarens sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsad
till 120 basbelopp, om inte annat avtalats. I detta belopp ska inte vite eller
skadestånd för försening räknas in.
Uppdragstagaren ansvarar gentemot Umeå Energi för underuppdragstagares arbete
som för eget arbete, Detsamma gäller det arbete som utförts av andra personer
som uppdragstagaren anlitat.
Part ansvarar för att de handlingar som tillhandahålls av honom får användas för
avtalat ändamål. Detta gäller dock inte om den andra parten inser eller bör inse att
så inte är fallet.
10.0
UPPFÖLJNING
Umeå Energi kallar till uppföljningsmöten för kontroll av bl a sparsamt körsätt och
annat miljöarbete. Umeå Energi förbehåller sig besiktningsrätt både avseende
teknisk funktion och utseende och att miljökrav uppfylls. Utrustning som av Umeå
Energi ej anses hålla föreskriven standard ska tas ur produktion till dess att
påpekat fel åtgärdats.
11.0
11.1
ERSÄTTNING
BETALNING
Betalning erläggs mot faktura.
«Org_Namn»
Dnr UE2011-0453-762
3(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
«UPP_NAMN»
Som bilaga till fakturan ska veckovis redovisning bifogas och av fakturan ska arten
och omfattningen av utfört arbete tydligt framgå, om inte annat avtalats. Fakturan
ska betalas 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura om inte annat avtalats.
Är parterna oense om någon del a fakturabeloppet ska ostridigt belopp betalas
inom angiven tid, om detta inte hör samman med uppdraget i sin helhet. Umeå
Energi AB godkänner inte faktureringsavgift eller annan avgift som läggs till
fakturabeloppet.
Vid försenad betalning utgår enbart ränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta
understigande 100 kr beaktas inte.
Fakturering och betalning av ändrings och tilläggsarbeten ska ske fortlöpande.
11.2
FAKTURA
Faktura utställs och sänds till angiven fakturaadress. Beställare och
beställningsnummer samt beställningsreferens ska tydligt anges på varje faktura.
Fakturering ska ske per kalendermånad i efterskott med specifikation enligt nedan.
Fakturering ska ske med hjälp av tydliga bilagor enligt 8.0 statistik.
11.3
PRISER
Enligt anbud. Angivna priser ska gälla fasta i ett år från den dag då avtalet träder
ikraft. Priset kan tidigast regleras i januari månad 2013.
11.3.1 Prisjustering
Efter fastprisperioden kan priset regleras med 90% av index E84 – 6011 med
basmånad oktober 2011 som reglermånad.
Önskan om prisjustering ska göras skriftligt och inkomma till handläggaren senast
4 veckor innan justeringen ska träda i kraft.
11.4
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt gällande lagstiftning.
12.0
AVBESTÄLLNING, HÄVNING
Umeå Energi har rätt att avbeställa sådana delar av uppdraget som inte
genomförts.
Om avbeställningen beror på myndighetsbeslut eller annat som Umeå Energi inte
kunnat råda över, eller om förutsättningarna för fullföljandet av uppdraget, utanför
Umeå Energis rådighet, har ändrats i väsentlig omfattning och det med hänsyn till
detta inte är rimligt att fullfölja uppdraget, har uppdragstagaren rätt till ersättning
för utfört arbete, nedlagd kostnad och skälig kostnad för avveckling som inte
ersätts på annat sätt.
Vid annan avbeställning har uppdragstagaren därutöver, med hänsyn till
uppdragets art och omfattning, rätt till ersättning för utfört arbete, nedlagd kostnad
och skälig kostnad för avveckling som inte ersätts på annat sätt.
Umeå Energi har rätt att häva avtalet och ersättning för skada om uppdragstagaren
 väsentligt misskött uppdraget
 i väsentligt hänseende brutit mot avtalet
 kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande
säkerhet för sitt åtagande
 utan medgivande från Umeå Energi överlåter avtalet på annan och detta är av
beaktansvärd betydelse för Umeå Energi
Uppdragstagaren har rätt att häva avtalet om Umeå Energi
 i väsentligt hänseende brutit mot avtalet
 vidhåller begäran som innebär att uppdragstagaren ska efterge kravet på god
yrkessed
 kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande
säkerhet för sitt åtagande
 utan medgivande från uppdragstagaren, överlåter avtalet på någon annan och
detta är av beaktansvärd betydelse för uppdragstagaren.
«Org_Namn»
Dnr UE2011-0453-762
4(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
«UPP_NAMN»
Vid avbeställning ska resultatet av utfört arbete redovisas och överlämnas till Umeå
Energi senast när Umeå Energi fullgjort sin betalningsskyldighet.
Vid hävning ska överlämnande ske senast när Umeå Energi fullgjort sin
betalningsskyldighet.
13.0
FÖRSÄKRINGAR
Uppdragstagaren ska inneha företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller
motsvarande anpassad för det aktuella avtalsområdet.
Uppdragstagaren ska på begäran lämna Umeå Energis bevis om att sådan
uppdragstagarförsäkring finns.
14.0
DISKRIMINERING
Entreprenören eller underentreprenör som denna anlitar, får inte i sin
näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder
eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande.
Kunden ska ha rätt att häva avtal om entreprenören/leverantören bryter mot detta.
15.0
DROGPOLICY
Umeå Energi AB:s drogpolicy omfattar samtliga anställda inom UEAB, inhyrd
arbetskraft, konsulter och entreprenörer. Regelbundna drogtester kan komma att
genomföras slumpmässigt. Vid användning av trafikfarliga läkemedel ska närmaste
chef underrättas.
Senast vid uppdragsstart ska ”Krav på entreprenörer att följa UEAB:s drogpolicy”
signeras vilket intygar att Entreprenörens personal och av Entreprenören anlitad
personal uppfyller gällande krav. Se bilaga Droger
16.0
TVIST
Om parterna inte kommit överens om annat, ska tvist avgöras av allmän domstol
på Umeå Energis hemort.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Umeå den [Datum]
För Köparen
Ort Datum
För Leverantören
556097-8602
Jan Ridfeldt
Affärsområdeschef Värme
«Org_Namn»
Dnr UE2011-0453-762
5(5)
Download