Umeå Energi AB

advertisement
KOMMERSIELLA VILLKOR/AVTAL
SÖNDERDELNING BRÄNSLEN
DNR: UE2011-0673-762
1.0
PARTERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Uppdragstagaren skall utföra uppdraget utan otillbörlig påverkan av leverantörer
eller andra som kan påverka hans objektivitet samt i övrigt iaktta god yrkessed.
Uppdragstagaren får inte i samband med uppdraget ta emot ersättning i någon
form från annan än Umeå Energi utan dennes medgivande.
Umeå Energi skall på uppdragstagarens begäran lämna uppdragstagaren den
information, de uppgifter och de handlingar som Umeå Energi förfogar över och
som uppdragstagaren behöver för att genomföra uppdraget.
2.0
UPPDRAGETS OMFATTNING
För uppdraget gäller att med så miljöanpassade maskiner som möjligt utföra ett
omsorgsfullt arbete gällande sönderdelning och behandling av avfalls- och
biobränslen inom Dåvaområdet samt omkringliggande lagerytor.
3.0
AVTALSPERIOD
Avtalsstart 2012-03-01 till 2013-09-30 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Meddelande om förlängning görs senast 6 månader innan avtalets upphörande.
4.0
HANDLINGARNAS INBÖRDES FÖRHÅLLANDEN
Om kontraktshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra skall
handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat:
1. Skriftliga tillägg och ändringar
2. Detta avtal
3. Leverantörens anbud daterat
4. Förfrågningsunderlag UE2011-0673-762
5.0
ORGANISATION
Part skall redovisa den kontaktperson som har arbetsledaransvar.
Uppdragstagaren får inte anlita underuppdragstagare utan Umeå Energi skriftliga
medgivande såvida det inte är fråga om arbetsuppgifter av rutinmässig art eller av
mindre betydelse. Uppdragstagaren ansvarar för underentreprenörers arbete som
för sitt eget.
 En part har inte rätt att utan den andra partens medgivande överlåta avtalet på
någon annan. Inget automatiskt övertagande av kontrakt kan ske vid t ex.
försäljning av företaget.
Uppdragstagaren får ta emot eller inhämta direktiv för uppdraget, endast av
sådana personer som Umeå Energi skriftligen har angett.
5.1
ARBETSGIVARANSVAR
Uppdragstagaren svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och
lagstadgade kostnader för sig och sin personal. Uppdragstagaren är ensam
arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i
förhållande till denna personal.
Antagen entreprenör skall vid verksamhetens bedrivande följa de lagar och
förordningar, föreskrifter och allmänna råd som vid varje tidpunkt under avtalstiden
gäller för denna typ av verksamhet.
Uppdragstagaren skall förbinda sig att gentemot myndigheter och andra fullgöra de
skyldigheter som verksamheten föranleder vid varje tillfälle. Detta innebär bl a att
Umeå Energi AB
Box 224, 901 05 Umeå Besöksadress: Storgatan 34
Telefon: 090-16 00 00 Fax: 090-16 39 59 [email protected] www.umeaenergi.se
1(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
SÖNDERDELNING BRÄNSLEN
Uppdragstagaren själv har att svara för skador som vållas av företagets anställda
genom att teckna och vidmakthålla försäkring till täckande av skadestånd.
Uppdragstagaren skall upprätta och uppdatera en lista över personer som arbetar
åt Umeå Energi under uppdragstiden. Listan skall finnas tillgänglig på Vågstationen
alternativt Kontrollrummet Dåva om inte särskild överenskommelse träffas.
6.0
GENOMFÖRANDE
Uppdragstagaren skall genomföra uppdraget fackmässigt och med omsorg.
Parterna skall hålla varandra underrättade om förhållandet som kan antas ha
betydelse för uppdraget
Uppdragstagaren skall utan dröjsmål skriftligen till Umeå Energis anmäla behov av
arbete som inte ingår i uppdraget eller behov av nya eller ändrade direktiv.
Uppdragstagaren har endast rätt till ersättning för arbete som anmälts och
godkänts av Umeå Energis ombud.
7.0
ANSVAR
Det åligger uppdragstagaren att uppfylla lagar, förordningar och
tillämpningsföreskrifter gällande för verksamheten. Uppdragstagaren ansvarar för
skada han orsakat Umeå Energi genom vårdslöshet eller försummelse.
Uppdragstagarens sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsad
till 120 basbelopp, om inte annat avtalats. I detta belopp skall inte vite eller
skadestånd för försening räknas in.
Uppdragstagaren ansvarar gentemot Umeå Energi för underuppdragstagares arbete
som för eget arbete, Detsamma gäller det arbete som utförts av andra personer
som uppdragstagaren anlitat.
7.1
SEKRETESS
Part ansvarar för att de handlingar och information som tillhandahålls ej sprids och
endast användas för avtalat ändamål. Detta gäller inte om båda parter är överens
om att så inte är fallet.
Ett sekretessavtal kommer att tecknas separat innan uppdraget påbörjas.
7.2
MEDDELARSKYLDIGHET
Uppdragstagaren har informationsplikt. Tillbud och olyckor skall skyndsamt och
skriftligt rapporteras till Umeå Energi.
8.0
UTBILDNING
Innan uppdraget startar ska samtlig berörd personal genomgå en uppstarts- och
säkerhetsutbildning som hålls av Umeå Energi. Detta ska även ske löpande under
hela avtalsperioden om personal byts ut och nya personer ska utföra uppdraget.
Uppdragstagaren ansvarar för att meddela och ta initiativ till att detta görs.
9.0
UPPFÖLJNING
Umeå Energi kallar till uppföljningsmöten, minst en gång per månad under
produktionsperioden, för avstämning, arbets-/miljöarbete och löpande produktion.
Uppdragsgivaren presenterar då en produktionsplan och uppdragstagaren får
utifrån det underlaget presentera ett körschema. Syfte med mötena är att få en
samsyn för ett så fördelaktigt ekonomiskt och tekniskt körsätt som möjligt.
Umeå Energi förbehåller sig besiktningsrätt både för att kvalitetssäkra bearbetat
material och för att följa upp att miljökrav uppfylls.
Generella fraktionskrav (längd)
hugget biobränsle < 200 mm
krossat biobränsle < 300 mm
krossat avfall < 700 mm
Umeå Energi
Dnr:UE2011-0673-762
2(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
SÖNDERDELNING BRÄNSLEN
Utrustning som av Umeå Energi ej anses hålla föreskriven standard skall tas ur
produktion till dess att påpekat fel åtgärdats.
10.0
STATISTIK
1. Sönderdelning av biobränsle
Redovisning veckovis:
ton /sortiment/dag
Antalet timmar/dag
I vissa fall kan det vara svårt att redovisa i ton, t.ex. om materialet ligger kvar på
plan. I överenskommelse mellan uppdragsgivare och leverantören ska då ett
arbetssätt tas fram som tillåter annan enhet, såsom mätning i m3s och
omräkningstal till ton.
2. Krossning av avfall
Redovisning veckovis:
ton/sortiment/dag
Antalet timmar/dag
3. Övrigt utfört arbete
Redovisning veckovis:
ton/sortiment/dag
Antalet timmar/dag
Övrig överenskommelse
4. Data från traktorvägningar
Redovisning veckovis:
11.0
11.1
Rådata (digitalt) från genomförda traktorvägningar.
ERSÄTTNING
BETALNING
Betalning erläggs mot faktura.
Som bilaga till fakturan skall veckovis redovisning bifogas och av fakturan skall
arten och omfattningen av utfört arbete tydligt framgå, om inte annat avtalats.
Fakturan skall betalas 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura om inte annat
avtalats. Är parterna oense om någon del av fakturabeloppet skall ostridigt belopp
betalas inom angiven tid, om detta inte hör samman med uppdraget i sin helhet.
Umeå Energi AB godkänner inte faktureringsavgift eller annan avgift som läggs till
fakturabeloppet.
Vid försenad betalning utgår enbart ränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta
understigande 100 kr beaktas inte.
Fakturering och betalning av ändrings och tilläggsarbeten skall ske fortlöpande.
11.2
FAKTURA
Faktura utställs och sänds till angiven fakturaadress. Beställare och
beställningsnummer samt beställningsreferens skall tydligt anges på varje faktura:
Märke 1059, Peter Stenlund.
Fakturering skall ske per kalendermånad i efterskott med specifikation enligt
nedan. Fakturering skall ske med hjälp av tydliga bilagor enligt 10.0 statistik.
11.3
PRISER
Enligt anbud.
11.3.1 Prisjustering
Priserna justeras enligt T92SÅ-E2 index. Avstämning sker en gång per
tolvmånadersperiod med basmånad januari månad 2012.
Första prisjusteringen kan tidigast ske 2013-03-01
Önskan om prisjustering skall inkomma skriftligen till handläggaren senast 4 veckor
innan justeringen skall träda i kraft.
Umeå Energi
Dnr:UE2011-0673-762
3(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
SÖNDERDELNING BRÄNSLEN
Retroaktiv prisjustering godkänns inte.
11.4
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt gällande lagstiftning.
12.0
AVBESTÄLLNING, HÄVNING
Umeå Energi har rätt att avbeställa sådana delar av uppdraget som inte
genomförts.
Om avbeställningen beror på myndighetsbeslut eller annat som Umeå Energi inte
kunnat råda över, eller om förutsättningarna för fullföljandet av uppdraget, utanför
Umeå Energis rådighet, har ändrats i väsentlig omfattning och det med hänsyn till
detta inte är rimligt att fullfölja uppdraget, har uppdragstagaren rätt till ersättning
för utfört arbete, nedlagd kostnad och skälig kostnad för avveckling som inte
ersätts på annat sätt.
Vid annan avbeställning har uppdragstagaren därutöver, med hänsyn till
uppdragets art och omfattning, rätt till ersättning för utfört arbete, nedlagd kostnad
och skälig kostnad för avveckling som inte ersätts på annat sätt.
Umeå Energi har rätt att häva avtalet och ersättning för skada om uppdragstagaren
 väsentligt misskött uppdraget
 i väsentligt hänseende brutit mot avtalet
 kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande
säkerhet för sitt åtagande
utan medgivande från Umeå Energi överlåter avtalet på annan och detta är av
beaktansvärd betydelse för Umeå Energi.
Uppdragstagaren har rätt att häva avtalet om Umeå Energi
 i väsentligt hänseende brutit mot avtalet
 vidhåller begäran som innebär att uppdragstagaren skall efterge kravet på god
yrkessed
 kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande
säkerhet för sitt åtagande
 utan medgivande från uppdragstagaren överlåter avtalet på någon annan och
detta är av beaktansvärd betydelse för uppdragstagaren.
Vid avbeställning skall resultatet av utfört arbete redovisas och överlämnas till
Umeå Energi senast när Umeå Energi fullgjort sin betalningsskyldighet.
Vid hävning skall överlämnande ske senast när Umeå Energi fullgjort sin
betalningsskyldighet.
12.1
OMFÖRHANDLING
Båda parter äger rätt att kalla till omförhandling av avtalet om de totala volymerna
förändras avsevärt (±50%).
13.0
FÖRSÄKRINGAR
Uppdragstagaren skall inneha företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller
motsvarande anpassad för det aktuella avtalsområdet.
Uppdragstagaren skall på begäran lämna Umeå Energis bevis om att sådan
uppdragstagarförsäkring finns.
14.0
DISKRIMINERING
Uppdragstagaren eller underentreprenör som denna anlitar, får inte i sin
näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder
eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande.
Umeå Energi
Dnr:UE2011-0673-762
4(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
SÖNDERDELNING BRÄNSLEN
Kunden skall ha rätt att häva avtal om entreprenören/leverantören bryter mot
detta.
15.0
DROGPOLICY
Umeå Energi AB:s drogpolicy omfattar samtliga anställda inom UEAB, inhyrd
arbetskraft, konsulter och entreprenörer. Regelbundna drogtester kan komma att
genomföras slumpmässigt. Vid användning av trafikfarliga läkemedel skall
närmaste chef underrättas.
Senast vid uppdragsstart skall ”Krav på entreprenörer att följa UEAB:s drogpolicy”
signeras vilket intygar att Entreprenörens personal och av Entreprenören anlitad
personal uppfyller gällande krav. Se bilaga.
16.0
TVIST
Om parterna inte kommit överens om annat, skall tvist avgöras av allmän domstol
på Umeå Energis hemort.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Umeå den [Datum]
Ort Datum
För Köparen
För Leverantören
Göran Ernstson
VD
Namn
Befattning
Lars Wikman
Chef Bränslesektionen
Umeå Energi
Dnr:UE2011-0673-762
5(5)
Download