9 Ändring av avtalet

advertisement
AVTAL
Dnr Adm 2008/35
Avtalsparter
Statens kulturråd
…………………
Box 27215
102 53 Stockholm
…………………
…………………
Organisationsnummer 202100-1280
…………………..
Detta avtal har träffats mellan Statens kulturråd (nedan kallat Kulturrådet)
och …. (nedan kallad Uppdragstagaren)
1
Avtalstid
Detta avtal gäller från och med ……..april 2008 till och med …… april 2009.
Avtalet förlängs automatiskt på oförändrade villkor fyra gånger med ett (1) år
i taget om inte någon av parterna skriftligen säger upp avtalet senast sex (6)
månader före föregående avtalsperiods utgång.
2
Uppdragets omfattning och utförande
Uppdraget, som startar den …….. 2008, omfattar mottagning, lagring,
distribution, marknadsföring och försäljning av böckerna i serien Alla tiders
klassiker (ATK) till grund- och gymnasieskolor samt folkhögskolor i enlighet
med kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget.
Uppdragstagaren svarar för allt som krävs för att uppdraget skall kunna
genomföras i enlighet med avtalshandlingarna och anbudshandlingarna eller
vad som annars måste anses ingå i uppdraget.
Uppdragstagaren skall utföra uppdraget med omsorg, iaktta lag eller annan
författning samt i övrigt iaktta etiska normer och god sed.
3
Avtalsansvariga och kontaktpersoner
Avtalsansvarig hos uppdragstagaren är ……………………………………
Kulturrådets avtalsansvarig i allt som rör detta avtal är Benny Marcel.
Ovan angivna avtalsansvariga personer är behöriga att med bindande verkan
företräda part i frågor rörande detta avtal. Vid ändring av avtalsansvarig
person skall detta skriftligen meddelas andra parten.
Dnr Adm 2008/35
Vid genomförandet av uppdraget är Kulturrådets kontaktperson
Cay Corneliuson och uppdragstagarens kontaktperson är …………………….
Uppdragstagarens kontaktperson skall inneha erforderlig kompetens samt
vara behörig att omedelbart kunna fatta eller inhämta beslut i frågor rörande
uppdraget.
4
Underleverantör
Uppdragstagaren får inte utan skriftligt godkännande i förhand från
Kulturrådet anlita annan underleverantör för genomförande av hela eller delar
av uppdraget än som framgått av anbudet. Kulturrådet har rätt att som
underlag för bedömning av underleverantör, erhålla skriftlig information
motsvarande den som erhållits om Uppdragstagaren och dennes personal.
Uppdragstagaren ansvarar för underleverantörs arbete som för eget arbete.
5
Ersättning
Rätten till försäljningen och den ersättning som skolorna betalar för ATKseriens titlar utgör anbudsgivarens fulla ersättning för tjänsten.
Av denna ersättning skall dock 10 kronor/bok (för kategori (i) inbundna
böcker, mjukband och kartonnage) respektive 5 kronor/bok (för kategori (ii)
pocket) årligen utbetalas till de utgivande förlagen. Kulturrådet kommer att
informera anbudsgivaren om kontaktpersoner på de utgivande förlagen samt
plusgiro-/bankgironummer för utbetalning av ersättningen.
Den ersättning per bok som anbudsgivaren kommer att begära från köparna
är
- xx SEK ex moms för kategori (i) inbundna böcker, mjukband och
kartonnage, och
- en ersättning som är minst 25 procent lägre än xx SEK, dvs. högst xx SEK
ex moms för kategori (ii) pocket.
Denna ersättning är ett fast pris per bok under hela avtalstiden inklusive
eventuella förlängningar av avtalstiden och inkluderar samtliga med
uppdraget förenade kostnader. Fraktkostnader som tillkommer betalas dock
av skolorna.
Önskar Uppdragstagaren sänka ersättningen (pris per bok) är detta möjligt
efter skriftligt godkännande från Kulturrådet.
Dnr Adm 2008/35
6
Fakturering
Uppdragstagaren fakturerar köpande skolor för försålda antal exemplar av
ATK-titlarna.
På begäran har Kulturrådet rätt att från uppdragstagaren erhålla kopior på
verifikationer och annat redovisningsunderlag gällande försålda och
fakturerade böcker.
7
Utnyttjande av uppdrag i marknadsföringssyfte
Uppdragstagaren har rätt att använda Kulturrådets namn i reklam- eller
marknadsföringssammanhang som berör försäljning av Alla tiders klassiker. I
andra sammanhang måste skriftligt medgivande sökas från Kulturrådet.
8
Avbeställning
Regeringens uppdrag till Kulturrådet att ansvara för administrationen av
ATK samt medel för detta tilldelas Kulturrådet årsvis genom regleringsbrev.
Mot bakgrund av detta måste Kulturrådet ha rätt att begränsa eller avbeställa
uppdraget.
9
Ändring av avtalet
Ändringar och tillägg till detta avtal skall ske skriftligen och skall för att vara
gällande undertecknas av båda parter.
10
Hävning av avtalet
Detta avtal är träffat med den förutsättningen att uppdragstagaren fullgör
lagenliga skyldigheter gentemot samhället avseende skatter och avgifter.
Skulle det under avtalstiden visa sig att nämnda skyldigheter inte fullgjorts
kan detta avtal komma att hävas med omedelbar verkan.
Kulturrådet har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om
Kulturrådet anser att uppdragstagaren inte uppfyller Kulturrådets krav,
lämnade direktiv eller i övrigt bryter mot avtalet. Detta under förutsättning att
uppdragstagaren inte inom skälig tid efter skriftligt påpekande från
Kulturrådet vidtagit nödvändig rättelse. Oavsett detta får Kulturrådet säga
upp avtalet om uppdragstagaren vid upprepade tillfällen bryter mot avtalet.
Uppdragstagaren är skyldig att ersätta Kulturrådet den skada Kulturrådet kan
lida till följd av avtalsbrott.
Kulturrådet har vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om
uppdragstagaren försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i
likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd.
Dnr Adm 2008/35
11
Överlåtelse av avtalet
Ingendera parten har rätt att överlåta detta avtal, eller rättigheter eller
skyldigheter enligt avtalet, eller efterföljande avtal, till annan utan den andra
partens i förväg skriftliga godkännande.
12
Befrielsegrunder
Part skall vara befriad från att fullgöra skyldighet enligt avtalet om utförandet
hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll.
Till händelser utanför uppdragstagarens kontroll skall inte räknas strejk,
blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror av att Uppdragstagaren
inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer.
Uppdragstagaren skall kunna visa att konflikt av nämnt slag inte beror på
uppdragstagaren.
En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i
händelse av ovan nämnt slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts
fullgörande av avtalet. Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt
avtalet när händelser av nu nämnt slag upphör.
Om part åberopat befrielsegrund och sådan omständighet förelegat i mer än
två månader, kan part skriftligen begära att avtalet hävs och därmed
avvecklas.
13
Avtalshandlingars inbördes rangordning
Avtalshandlingar kompletterar varandra. Om avtalshandlingar skulle visa sig
vara motsägelsefulla i något avseende gäller de i följande ordning:
(1) skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
(2) detta avtal
(3) förfrågningsunderlag
(4) anbud
14
Försäkringar
Uppdragstagaren och/eller relevant underleverantör skall under hela
avtalsperioden vidmakthålla giltig och ändamålsenlig transportförsäkring,
försäkring avseende de lagrade titlarna och ansvarsförsäkring för sina
åtaganden under detta avtal.
15
Tvist m.m.
Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed
sammanhängande rättsförhållanden, skall prövas och slutgiltigt avgöras av
allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Talan skall väckas vid
Stockholms tingsrätt.
Dnr Adm 2008/35
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Stockholm den
………..den
____________________________
Kennet Johansson
_____________________________
Download