Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till yrkesverksamma

advertisement
Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till yrkesverksamma fria musikgrupper
VEM KAN SÖKA?
Verksamhetsbidrag kan sökas av en ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i yrkesmässiga
former. Sökande bör vara en juridisk person, men även enskilda näringsidkare med F-skattsedel kan
accepteras.
FÖR VAD KAN MAN SÖKA?
Det är möjligt att söka verksamhetsbidrag. Kulturrådet kan, enligt gällande regelverk, inte bevilja bidrag för
mer än en tolvmånadersperiod i taget. För varje år måste en ny ansökan lämnas in.
GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING
Målet för Kulturrådets bidragsgivning är ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i
hela landet. Vid fördelningen bedöms gruppernas konstnärliga kvalitet och omfattningen på verksamheten.
Geografisk spridning och verksamhet för barn och ungdom prioriteras. Den totala bidragsfördelningen för
året ska karaktäriseras av:
•
•
•
•
•
•
•
•
Hög konstnärlig kvalitet
Förnyelse och utveckling
Geografisk spridning
Mångfald i utbudet (avser både målgrupp och konstnärliga uttryck) där särskilt ett barn- och
ungdomsperspektiv ska beaktas
Ett tillgänglighetsperspektiv som innebär att människors olika förutsättningar att möta teater, dans
och musik beaktas
Ett jämställdhetsperspektiv
Statlig lokal och/eller regional förankring och samverkan
Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
ATT SÖKA
Ansökan görs online. Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli
behandlad vid denna ansökningsomgång. Till ansökan ska bifogas liveinspelat och aktuellt ljudprov.
Ljudprovet ska fixeras på ett datamedium (t.ex. CD) och lämnas i fem
exemplar. Mediet ska märkas med ärendenummer (erhålls när ansökan skickas in digitalt), gruppens namn,
aktuella låttitlar i förekommande fall bifogas eventuella låttexter. På grund av begränsat serverutrymme
accepteras inte digitala ljudfiler.
Ljudprovet ska omfatta 15-20 minuters speltid, alternativt minst 4-5 låtar. Observera särskilt att det krävs
en liveinspelning, dvs. material utan pålägg och dylikt (men inte nödvändigtvis inför publik). Materialet får
inte vara äldre än nio månader eller tidigast inspelad i september 2009. Ljudprovet ska vara representativt
för gruppen, såväl när det gäller kvalitet som repertoar. De personer som spelar på ljudprovet bör
sammanfalla med de personer som anges som gruppmedlemmar i ansökan.
Grupper med verksamhet för barn och unga ska även bifoga rörligt material eller annan dokumentation,
t.ex. DVD. Materialet får inte vara äldre än nio månader eller tidigast inspelad i september 2009. Övriga
grupper kan också inlämna sådant material.
Ljudprov och annat insänt material återsändes ej.
Kulturrådet accepterar inte ljudprov/rörligt material som länk på webbplats eftersom dessa är allmänna
handlingar som ska förvaras av myndigheten.
Ändringar i ansökningsförfarandet jämfört med 2010
•
•
•
•
Ansökan görs från och med i år endast digitalt.
Konsertsammanställning för 2010, spelplan för 2011 och medlemsförteckning görs direkt i
blanketten (tidigare år har dessa skickats i excel-filer).
Kulturrådet accepterar inte ljudprov som länk på webbplats eftersom ljudproven är allmänna
handlingar som ska förvaras hos myndigheten.
Det är den sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett vid sista ansökningsdatum.
Ansökningar som är ofullständiga vid sista ansökningsdatum riskerar att inte behandlas vid denna
ansökningsomgång.
BESLUT
Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av
Kulturrådets styrelse. Beslutet kan inte överklagas. Referensgruppens ledamöter är ämnesexperter med god
kännedom om musikområdet. Efter en genomgång av varje enskild ansökan för sig och en prövning i
relation till samtliga ansökningar samt diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet, lämnar
referensgruppen ett förslag till fördelning av bidrag. När beslut har fattats skickas det ut till samtliga
sökande. Om jäv föreligger för ledamot i referensgruppen lämnar vederbörande rummet och deltar inte i
beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv. De som
uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på
annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets
webbplats.
REDOVISNING
Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt
angivna villkor. Redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet. Om verksamheten ändras avsevärt ska
Kulturrådet meddelas, ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas. Om
bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas. Bidragsmottagare som får
bidrag om 300 000 kr eller mer ska anlita godkänd eller auktoriserad revisor. För dessa ska bokslut,
verksamhets- och revisionsberättelse för organisationen bifogas i redovisningen.
Kulturrådet vill i redovisningen veta hur ett barn- och ungdomsperspektiv samt ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv har integrerats i verksamheten. Kulturrådet vill även få information om vad som har
gjorts för att öka ett internationellt och interkulturellt samarbete i bidragsmottagarens verksamhet samt hur
de arbetat för att stärka tillgången till kultur för personer med funktionshinder. Redovisningarna ligger till
grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation.
UTBETALNING
Utbetalning av beviljat bidrag görs till sökandes plus- eller bankgirokonto efter rekvisition. Reviderad
budget och verksamhetsplan eller projektplan ska lämnas samtidigt som rekvisitionen.
KONTROLLUPPGIFTER
Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är
bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa
kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.
Download