KULTURrådet - Statens kulturråd

advertisement
kulturrådet
barn & unga
2007-12-21
6/2007
Innehåll
Skapande skola-start vecka 3
Nytt i Kulturrådets regleringsbrev
Bibliotekarier på familjecentraler
Norska skolesekken växer
Litteraturhandledning till klassikerserien
Antologi om datorspel
Läromedel om reklam
Informationsmaterial 1: Det unga Internet
Informationsmaterial 2: Unga nätkulturer
Skapande skola-start vecka 3
Under vecka 3 2008 blir det möjligt att söka pengar för regeringens satsning Skapande
skola. Under 2008 kommer två bidragsomgångar att utlysas. Sista ansökningsdatum:
15 mars och 1 oktober.
Bidrag kan sökas av skolhuvudman, dvs. den som är huvudman inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom, för en fristående skola eller för en riksinternatskola.
Nu finns utförligare information på Kulturrådets webbplats. Under januari lägger vi
också ut den förordning som styr bidraget.
Syftet med bidraget är att bl.a. integrera kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt i årskurs 7–9 samt öka den professionella kulturverksamheten och elevers eget
skapande.
Kontakt: Michael Matz, Kulturrådet, e-post: [email protected],
tel: 08-519 264 73
Webbplats: www.kulturradet.se
Nytt i Kulturrådets regleringsbrev
Kulturrådet ska utveckla den nationella statistiken på barn- och ungdomskulturområdet. Det ska göras bl.a. genom metodutveckling. Åtgärderna ska senare återrapporteras
till regeringen. Det står att läsa i Kulturrådets regleringsbrev för 2008 som nyligen överlämnades av regeringen.
Kulturrådet ska också utveckla mål, uppdrag och återrapporteringskrav för de regionala konsulenterna inom bl.a. bildkonst, dans, mångkultur, film, teater, hemslöjd och
bibliotek. Särskild vikt ska läggas vid samverkansformer mellan de olika konsulenterna
samt mellan konsulenterna och den regionala och lokala nivån. Särskilt gäller detta
kulturens roll i skolan. Utvecklingsarbetet ska göras i samråd med berörda parter.
Kontakt: Michael Matz, Kulturrådet, e-post: [email protected],
tel: 08-519 264 73
Bibliotekarier på familjecentraler
Norrby kommundel i Borås, har tillsammans med Regionbibliotek Västra Götaland fått
150 000 kr av Kulturrådet för att implementera biblioteksverksamhet på familjecentraler
i Västra Götaland.
Projektet är ett metodutvecklingsprojekt under tre år som vänder sig till alla föräldrar,
alltså även de som vanligtvis inte besöker ett bibliotek. Tanken är att metoden, när den
är utvärderad, ska kunna tillämpas på andra familjecentraler i landet.
Familjecentralen är en samverkansform där kommun och primärvård tillsammans
tar ansvar för verksamhet riktad till familjer med barn 0–5 år. På en familjecentral ingår
flera verksamheter; barnmorskor, BVC-sköterskor, öppen förskola och förebyggande
socialtjänst. Det finns idag ca 200 familjecentraler i landet.
Projektet omfattar två delar: En operativ del där tre bibliotekarier anställs på var sin
familjecentral på olika orter. Arbetet leds av en projektledare som förutom handledning
av personal dokumenterar och utvärderar projektet.
Den andra delen har som huvuduppgift att driva frågan om bibliotek på familjecentraler nationellt. Det innebär bl.a. kontakter med samarbetspartners, anordnande av
konferenser inom områdena för familjecentraler, bibliotek och folkhälsa.
Kontakt: Cay Corneliuson, Kulturrådet, e-post: [email protected],
tel: 08-519 264 07
Norska skolesekken växer
I framtiden kan också norska gymnasieelever få del av kultur i skolan. Nyligen överlämnade norska regeringen en proposition till Stortinget, där målsättningen är att även
gymnasieungdomar ska få del av ”den kulturelle skolesekken”.
Under en treårsperiod ska de norska gymnasieskolorna fasas in i verksamheten.
Därmed kan 180 000 gymnasieelever läggas till de 620 000 grundskoleelever som idag
omfattas av satsningen. Pilotprojekt har startats tidigare i år runt om i Norge och det
blir fylkeskommunerna (landstingen) som ansvarar för den utvidgade satsningen. Satsningen finansieras delvis genom överskott från Norsk tipping, delvis över den reguljära
statsbudgeten.
Propositionen ger även de nationella kulturaktörerna klarare roller och ansvar för att
koordinera, nätverka och öka kvaliteten i utbudet.
Kultur- og kirkedepartementet, (pressmeddelande):
www.regjeringen.no/nn/dep/kkd/Pressesenter/Pressemeldingar/2007/Vidaregaandeopplaring-inn-i-Den-kulture.html?id=493029
Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida, (propositionen):
www.regjeringen.no/pages/2033431/PDFS/STM200720080008000DDDPDFS.pdf
Litteraturhandledning
till klassikerserien
Nu finns en litteraturhandledning till Alla Tiders Klassiker. Litteraturhandledningen
visar hur man kan arbeta med klassikerna och annan skönlitteratur i klassrummet.
Handledningen är uppbyggd i två delar: Del ett har ett mer teoretiskt inriktat perspektiv
och del två innehåller konkreta undervisningsförslag.
2
Alla Tiders Klassiker ger i dag grund- och gymnasieskolor möjlighet att till ett lågt
pris köpa in klassuppsättningar av böcker. Detta för att skapa läslust samt för att främja
elevernas läs- och skrivutveckling och litteraturkunskaper. Ladda ned handledningen
från Myndigheten för skolutvecklings webbplats.
Myndigheten för skolutvecklings webbplats:
www.skolutveckling.se/innehall/kunskap_bedomning/sprak_las_skriv/alla_tiders_
klassiker/
Antologi om datorspel
Ungdomsstyrelsen släppte nyligen en antologi om ungdomar och datorspelande, Unga
och nätverkskulturer – mellan moralpanik och teknikromantik. I boken finns en studie av
ungas teve- och datorspelande som baseras på en enkät som 2 900 unga mellan 16 och
25 år har besvarat.
– De allra flesta unga som spelar datorspel är som andra ungdomar. Vi kan inte se
några samband mellan dataspel och sämre hälsa. – I vår studie kan vi se att unga som
spelar datorspel dricker mindre alkohol, stressar något mindre och idrottar i lika hög
grad som andra ungdomar, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.
Ett av Ungdomsstyrelsens uppdrag är att följa hur ungas fritid utvecklas. Teve- och
datorspel är en av de vanligaste fritidsaktiviteterna bland unga. Datorspel är en av de
få nya aktiviteterna som tillförts ungas fritid de senaste 25 åren. Sju av tio ungdomar
uppger att de spelar datorspel. Tre av tio gör det varje vecka eller oftare och killar spelar
i större utsträckning än tjejer.
Kontakt: Sofia Johansson, pressekreterare, Ungdomsstyrelsen, tel: 070-663 39 18
Beställ eller ladda ned antologin från Ungdomsstyrelsens webbplats:
www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,7153,00.html
Läromedel om reklam
Barns och ungas konsumtion av medier som tv, film, datorspel och Internet innebär en
daglig exponering av reklam. Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer lanserar ett
läromedel som ska ge unga bättre möjligheter att orientera sig i mediebruset, att skilja
reklam från information.
Läromedlet Mediasmart är baserat på skolans läroplan och kan integreras med flera
olika skolämnen. Övningarna ger förståelse för reklamens syften och verkningar och
ger barnen redskap att vara mer källkritiska. Materialet är kostnadsfritt och kan beställas via Medierådets webbplats.
Medierådets webbplats: www.medieradet.se/templates/Page____1352.aspx
3
Informationsmaterial 1:
Det unga Internet
Medierådet har tagit fram tre nya informationsblad på temat Det unga Internet: en
checklista för mötesplatser på nätet, ett diskussionsblad rörande publicering av bilder
och filmer på nätet samt en internet-ordlista. Informationsbladen kan laddas ned från
Medierådets webbplats.
Medierådets webbplats: www.medieradet.se/templates/Page____1355.aspx
Informationsmaterial 2:
Unga nätkulturer
KK-stiftelsen har tagit fram en skrift där nätets positiva sidor framhävs. Unga nätkulturer vänder sig främst till lärare och andra yrkesgrupper i skolan, men den är lika
angelägen för föräldrar, för politiker och för andra beslutsfattare. I skriften intervjuas
ungdomar och flera av landets främsta experter kring ungas liv på nätet och vad det
betyder för deras sätt att tänka, lära och agera.
Skriften försöker också visa vad ungas nätanvändning kan betyda för samhällsutvecklingen i ett lite längre perspektiv. Delar av barns och ungdomars nätkulturer kommer
att bli centrala ingredienser i skola och utbildning under de kommande åren. Skriften
beställs eller laddas ned på KK-stiftelsens webbplats.
KK-stiftelsens webbplats:
www.kollegiet.com/templates/StandardPage.aspx?id=6522&epslanguage=EN
Barn & Unga | Redaktör: Thorleif Warmboe, [email protected]
Statens kulturråd | Box 27215 | 102 53 Stockholm | Tel: 08 519 264 00 | Webbplats: www.kulturradet.se
4
Download