1 Avdelningen för kommunikation och utveckling INFORMATION

Avdelningen för kommunikation och utveckling
INFORMATION TILL SÖKANDE
Ansökningar om medel för forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet tas emot
fortlöpande under året. Kulturrådet kan endast i undantagsfall ge kommentarer på ofärdiga
ansökningar, skisser och uppslag. Kulturrådet kan dock komma att begära in kompletteringar
eller förtydliganden.
Ansökan ska innehålla
1. ansökningsblankett (1 underskrivet pappersexemplar)
2. utförlig projektbeskrivning (max 5 A4-sidor) (gärna elektroniskt)
3. cv för projektansvarig och samtliga medsökande (gärna elektroniskt)
4. eventuella bilagor (gärna elektroniskt)
Undertecknad ansökningsblankett (1) skickas till
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Övriga dokument (2-4) kan med fördel skickas elektroniskt till
[email protected]
Samtliga personer som engageras i projektet skall som medsökande ge samtycke enligt 10§
PUL (Personuppgiftslagen). Samtycket innebär att Kulturrådet kan lagra personuppgifter som
framgår av ansökan i en eventuell projektdatabas samt lägga ut hela eller vissa uppgifter ur
ansökningarna på rådets webbplats.
En ansökan som inkommit till Kulturrådet är en allmän handling. Det innebär att den kan
komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär detta.
Projektförslag som avser forskning på människor skall på sökandens eget initiativ bedömas av
relevant forskningsetikprövningsnämnd. Mer information om etikprövning av forskning som
avser människor finns på http://www.epn.se/
2
Projektbeskrivning
Beskrivningen av projektet skall redogöra för:





Syfte och huvudsaklig frågeställning
Tidigare och pågående forskning/utvecklingsarbete på området, nationellt och
internationellt (”state of the art”)
Hur forskningen/utvecklingsprojektet skall utföras och projektets organisering
På vilket sätt kan projektet bidra till ny kunskap? På vilket sätt och för vem kan den nya
kunskapen vara betydelsefull?
Hur resultaten skall förmedlas och vilka målgrupper som kan vara intressanta
Bilagor
Förutom ansökningsblanketten med projektbeskrivning och CV för projektmedarbetarna kan
relevanta publikationer eller annat material lämnas. Eventuella referenser kan också bifogas.
Handläggning och bedömning
Ansökningar om forsknings- och utvecklingsmedel handläggs löpande av Kulturrådets
forskningshandläggare och beslut om bidrag fattas av generaldirektören. Handläggningstiden är
ungefär 1-2 månader. I bidragsbeslutet framgår villkoren för bidraget samt hur och när bidraget
skall redovisas.
I bedömningen av ansökan beaktas särskilt



Projektets kvalitet med avseende på frågeställning, originalitet, genomförbarhet och
deltagarnas kompetens
Projektets betydelse för kunskapsutvecklingen inom kulturområdet och relevans för
eventuella prioriterade forsknings- och utvecklingsområden
Kommunikation och spridning av resultaten
Av budgettekniska skäl kan beslut om bidrag endast fattas för ett år i taget även om projektet är
flerårigt.
För ytterligare information, kontakta
Therese Reitan ([email protected], 08-519 264 27).