Historisk exposé – Dans i skolan 1986–2005

KULTURRÅDET
Cecilia Björklund Dahlgren
Historisk exposé – Dans i skolan 1986–2006
1986
Kulturrådet startar särskild satsning med dans i skolan på uppdrag från
Utbildningsdepartementet.
Kulturrådet startar dansfrämjande verksamhet i relation till kommuner och
skolor.
1986–1993 Kulturrådet fördelade statsbidrag till dans i skola-verksamhet till 25 kommuner
på uppdrag av Utbildningsdepartementet.
1989–1990 Kulturrådet samverkar med Danshögskolan rörande bl.a.
metodutvecklingsarbete – läromedel och skriften Dans i skolan.
1992
Kulturrådet tar initiativ till försöksverksamhet med länsdanskonsulenter
(Norrbotten, Västerbotten och Skåne)
1997
Kulturrådet får särskilda resurser för länskonstnärsverksamhet (regionala dansoch konstkonsulenter). Syftet var att stärka konstområden med s.k. svag
struktur. Prioriterade målgrupper: barn, ungdomar och dans i skolan –
verksamhet. Finansiering från regionerna och staten ( Kulturdepartementet.)
1999
Kulturrådet tar tillsammans med högskolor och universitet initiativ till dans i
lärarutbildningar och högskolor i fyra regioner med stöd från
Utbildningsdepartementet.
2003
Musikhögskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) startar Sveriges första
danslärarutbildning 140–180 poäng.
2005
Dans finns under ledning av danspedagoger/koreografer i många kommuner
(dans i grundskolan i ca 80 kommuner och dans i gymnasieskolan i ett 50-tal
kommuner).
Efterfrågan på danspedagoger till utbildningsväsendet är mycket stor i hela
landet.
Stort intresse för dans i skolan finns inom den nationella satsningen för att
främja fysisk aktivitet hos barn och ungdom som initierats av
Utbildningsdepartementet.
KULTURRÅDET
Cecilia Björklund Dahlgren
Programmet Dans i skolan startar
Statens kulturråd tar tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF)
initiativ till ett gemensamt nationellt utvecklingsprogram – Dans i skolan.
Utbildningspolitik, kulturpolitik och hälsopolitik samverkar.
2006
Regional danskonsulentverksamhet finns i 19 regioner.
Dans i högskolan finns i dag på Danshögskolan i Stockholm och vid 8 andra
högskolor i landet (Exempel: Musikhögskolan i Piteå; Danslärarutbildning
Musikhögskolan i Malmö, Karlstads och Örebros universitet har också
introducerat dans i sina utbildningar. )
Programmet Dans i skolan och Musikhögskolan med Danslärarutbildningen i
Piteå tar initiativ till ett nätverk för dans i lärarutbildningar och högskolor.
NCFF tar tillsammans med programmet Dans i skolan initiativ till
dokumentation Dans i skolan. Syftet är att lyfta fram den dolda kunskap som
finns i mötet mellan elever, danslärare, koreografer och lärare.
En omfattande kartläggning över dans i skola verksamhet görs i hela landet.
Med hjälp av arbetsmarknadsinsatser engageras dokumentatörer vid
Myndigheten för skolutveckling i Karlstad, Göteborg, GIH, Danshögskolan i
Stockholm och vid Musikhögskolan i Piteå samt vid NCFF Örebro universitet.
De goda exemplen av dans i skola verksamheten samlas i en databas i Örebro
hos NCFF. Syftet är att sprida de erfarenheter som finns till nya skolor.
Genom programmet Dans i skolans kontinuerliga nätverksbyggande mellan
skolor, lärarutbildningar, musikhögskolor, Danshögskolan, Myndigheten för
skolutveckling och Skolverket förstärks kunskapsutvecklingen och
medvetenheten för dans i utbildningsväsendet.
Flera länder visar stort intresse för den svenska modellen av hur dans
introduceras i skolan. Exempel på detta är Dance au cœur, där franska
koreografer skapar dans tillsammans med barn, engelska Billy Elliot-satsningen,
Barn, ungdom och dans i Norden, danssamarbetet inom Barentsregionen och
samarbetet mellan Sydafrika och Sverige. Programmet Dans i skolan medverkar
i ett internationellt nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte för att stärka
dansens roll i barns och ungas liv och i utbildningsväsendet.