Förlag/utgivare

advertisement
ÅTERRAPPORTERING AV
STATSBIDRAG 2008
Musikgrupp/ensemble
(1 januari - 31 december 2008)
Bidragsmottagare (Juridisk person, fullständigt namn)
Organisationsnummer
Gruppens namn
Adress
Kontaktperson
Postnummer
Ort
Telefon
Mobil
E-post
Fax
Webbadress
Bidrag från Kulturrådet verksamhetsåret 2008
Verksamhetsstöd
Sista redovisningsdatum:
30 april 2009
Kontaktperson:
Anette Ericson, tfn 08-519 264 41, e-post [email protected]
Konsertsammanställning (excelformat) finns att ladda ned på www.kulturradet.se
Jag har rätt att företräda bidragsmottagaren och intygar att uppgifterna i denna redovisning samt specificeringen av genomförda
konserter 2008 är korrekta
Ort
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
1 (6)
2 (6)
Återrapporteringsblanketten ska vara Kulturrådet tillhanda senast den 30 april 2009.
Gruppens namn
Uppgifter om gruppen (avser gruppens gemensamma verksamhet)
Antal medlemmar f.n.
Kvinnor
Män
Under 25 år Momsregistrerad?
Ja
Ange de medlemmar som slutat under 2008
Ange de medlemmar som tillkommit 2008
Musikinriktning/ Musikgenre/ Repertoar
Anlitar gruppen revisor?
Nej
Ja
Nej
3 (6)
Återrapporteringsblanketten ska vara Kulturrådet tillhanda senast den 30 april 2009.
Gruppens namn
Ekonomi 2008
Intäkter
Verksamhetsbidrag från Kulturrådet
Övriga bidrag från Kulturrådet (t.ex. för utlandsturné)
Bidrag från kommun
Bidrag från landsting
Övriga bidrag (OBS! Specificera)
Spelintäkter (samtliga gager, såväl lön som fakturerade)
Reseersättningar
Traktamenten/övrig ersättning för uppehälle vid turnéer
Intäkter från radio/TV
Intäkter från skivor (gemensamma)
Sponsorsintäkter/bidrag
Övriga intäkter
Kostnader
Löner inkl. sociala avgifter (om gruppen är arbetsgivare)
Arvode och sociala avgifter för ev. administratör/produktionsbolag
Arvode och sociala avgifter för ev. tekniker, chaufför
Resekostnader
Kostnader för uppehälle under turnéer
Lokalhyror (för repetitioner)
Inköp/hyra av noter, underhåll av instrument, ljudanläggning m.m.
Kostnader för nyskriven musik
Administration (porto, telefon, information o. dyl.)
Demoinspelningar (som helt bekostats av gruppen. Bidraget avser
ej skivinspelningar)
Övriga kostnader (preciseras)
4 (6)
Återrapporteringsblanketten ska vara Kulturrådet tillhanda senast den 30 april 2009.
Gruppens namn
Verksamhetsbeskrivning
Bidragets användning (beskriv kort hur bidraget från Kulturrådet använts, ange också om annan verksamhet än konsertverksamhet har
bedrivits som till exempel: masterclass, workshop eller liknande).
Beskriv era eventuella erfarenheter av Skapande skola-insatser
Övergripande frågor som rör verksamheten
I kulturpolitikens mål ingår att undanröja hinder för allas delaktighet i kulturlivet. Som en följd av detta är en av
utgångspunkterna för Kulturrådets arbete för ett omfattande och varierat kulturliv att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter
för alla oberoende av kön, ålder, utbildning, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller bakgrund i
övrigt. I gällande regleringsbrev har Kulturrådet som övergripande verksamhetsmål att integrera ett barn-, jämställdhets-,
mångfalds- och internationellt perspektiv i hela Kulturrådets verksamhet, därmed även i bidragsgivningen. Enligt instruktion
(SFS 2001:1036) har Kulturrådet även ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till Kulturrådets
verksamhetsområde.
Mot bakgrund av Kulturrådets verksamhetsmål och ansvarsområden ombeds ni redogöra för hur er verksamhet förhåller sig till
dessa. Strukturera era svar utifrån er organisation, repertoarval och publikarbete och redogör för hur ni arbetat med att integrera
ovan nämnda perspektiv i verksamheten samt hur ni arbetat för att stärka tillgången till kultur för personer med
funktionsnedsättning. Beskriv gärna vilka framgångar ni rönt, vilka eventuella hinder ni mött i arbetet och vad som gjorts för att
undanröja dessa.
Arbetsgivare måste, enligt Jämställdhetslagen (1991:433), ha en uppdaterad jämställdhetsplan om de vid senaste
kalenderårsskiftet hade 10 anställda eller fler. Med anställd menas tillsvidareanställd, projektanställd, timanställd och övriga
anställningsformer där arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter och sociala avgifter för en arbetstagare. För information om hur
man arbetar med jämställdhetsplaner se JämOs hemsida, www.jamobud.se
De svar ni redovisar kommer att ligga till grund för Kulturrådets framtida strategiska satsningar inom bidragsgivning,
kunskapsuppbyggnad och information/kommunikation.
Behövs ytterligare utrymme komplettera gärna med bilagor.
5 (6)
Återrapporteringsblanketten ska vara Kulturrådet tillhanda senast den 30 april 2009.
Gruppens namn
Internationellt
Ett internationellt perspektiv skall integreras i Kulturrådets bidragsgivning, vilket innebär att de organisationer som erhåller offentligt bidrag ska
redovisa eventuella utbyten och samarbeten som ingår i den ordinarie verksamheten. Även internationella möten i Sverige ska redovisas.
Har organisationen varit medlem i internationellt/a nätverk under 2008?
Ja
Nej
Kommentar
Har internationella samarbeten genomförts under 2008?
Ja
Nej
Kommentar
Beskriv era insatser för att integrera ett internationellt perspektiv med avseende på repertoar/verksamhet, organisation och publik
Barn och unga
”Ett barnperspektiv skall integreras i Kulturrådets bidragsgivning bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet
ökar.”
Hur stor andel av organisationens/projektets totala kostnader har gått till verksamhet för barn och ungdom (upp till 19 år) som målgrupp under
2008?
Procent
Kommentar
Beskriv era insatser för barns och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet med avseende på repertoar/verksamhet, organisation och
publik
Jämställdhet
”Ett jämställdhetsperspektiv skall integreras i Kulturrådets bidragsgivning.”
Beskriv era insatser under 2008 för att integrera ett jämställdhetsperspektiv med avseende på repertoar/verksamhet, organisation och publik
6 (6)
Återrapporteringsblanketten ska vara Kulturrådet tillhanda senast den 30 april 2009.
Gruppens namn
Etnisk och kulturell mångfald
”Ett mångfaldsperspektiv skall integreras i Kulturrådets bidragsgivning.
Beskriv era insatser under 2008 för att integrera ett mångfaldsperspektiv med avseende på repertoar/verksamhet, organisation och publik
Tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning
”Tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning skall integreras i Kulturrådets bidragsgivning.”
Beskriv era insatser under 2008 för tillgängligheten med avseende på lokaler, repertoar/verksamhet, organisation och publik
Download