Sökande - Statens kulturråd

advertisement
1 (3)
REDOVISNING AV BIDRAG
KULTUR FÖR ÄLDRE
Sökande organisation
Organisationsnummer
Adress
Kontaktperson
Postnummer
Ort
Telefonnummer
Mobil
Fax
E-post
Plus-/bankgiro
Kontoinnehavare
Projektet
Ärendenummer
Projektets namn
KUR
Startdatum (ÅÅÅÅMMDD)
Projektet redovisas i sin helhet på denna blankett
Slutdatum (ÅÅÅÅMMDD)
I separat bilaga
Ange antal deltagare1 i projektet
Därav antal
Övriga upplysningar
Totalt
kvinnor
män
Kontaktperson: se Kulturrådets webbplats
Jag har rätt att företräda sökanden och intygar att uppgifterna i denna redovisning är korrekta
Namn
1
Avser både arrangörer och deltagare i projektet.
2 (3)
Organisation
Beskriv kortfattat de insatser som genomförts (Max 1000 tecken).
Beskriv resultat utifrån de mål ni angett i er ansökan. Ange eventuella avvikelser från projektplanen (Max 1000 tecken).
Ange samarbetspartners för projektet och beskriv samarbetet (Max 1000 tecken).
3 (3)
Organisation
Beskriv hur erfarenheter från projektet tagits tillvara och spridits vidare (Max 1000 tecken).
Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen skall på begäran kunna styrkas med kopia av verifikationer avseende de kostnader som täckts av bidraget från
Kulturrådet, alternativt att utgifterna bestyrks av revisor.
Intäkter
Kronor
Kostnader
Personal/arvode, ange yrkesgrupp
Bidrag från Statens kulturråd
Personal/arvode, ange yrkesgrupp
Bidrag från kommun
Personal/arvode, ange yrkesgrupp
Bidrag från landsting/region
Personal/arvode, ange yrkesgrupp
EU-bidrag
Övrigt statligt bidrag (specificera)
Köp av tjänst, ange område
Övrigt statligt bidrag (specificera)
Köp av tjänst, ange område
Övriga intäkter
Köp av tjänst, ange område
Övriga bidrag
Köp av tjänst, ange område
Egen insats
Extra lokalkostnader
Materialkostnader, konstnärlig skapande
Resekostnader
Övriga kostnader, ange område
Summa intäkter
Ev. återstående bidragsmedel från Kulturrådet:
Summa kostnader
Kronor
Download